Kijk niet weg van je problemen

Deze blog­post is deel 25 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Nog steeds gere­la­teerd aan het veelom­vat­tende onder­w­erp van weer­stand, gaat het van­daag over het negeren van prob­le­men. En ik moet toegeven dat dit geen onbek­end ver­schi­jnsel voor me is. Er zijn ver­schil­lende peri­odes geweest dat ik min­der lekker in mijn vel zat en waar ik bepaalde zak­en teveel op hun beloop liet.

Toen ik bijvoor­beeld kort na het ver­breken van een lang­durige relatie met een jeugdliefde plots moed­erziel alleen op een kamert­je zat ben ik meer gaan drinken en roken dan goed voor me was. Er waren genoeg mensen om me heen die me hier op wezen en diep in mijn hart wist ik ook wel dat ik niet ver­standig bezig was, maar ik wilde het niet horen.

De omme­keer kwam met car­naval. Ik was niet van plan het te gaan vieren maar had op kan­toor aangegeven dat ik miss­chien wat lat­er op de maandagocht­end zou arriv­eren mocht ik toch op zondag­mid­dag even naar de optocht gaan kijken. Op dins­dag vond ik mezelf terug met een gigan­tis­che kater en geen enkele herin­ner­ing aan de voor­gaande dagen.

’s Avonds, nadat de kater en het schuldgevoel verd­we­nen waren zocht ik mijn car­naval­skleren bij elka­ar om me opnieuw in het feestge­druis te storten. Op het aller­laat­ste moment ben ik thuis­ge­bleven en weer in bed gekropen. Ik had mezelf in de bad­kamer­spiegel gezien en was ervan geschrokken.

De vol­gende dag heb ik besloten dat het zo niet langer kon. Alle alco­hol en sigaret­ten gin­gen de deur uit (om er lat­er via de ach­ter­deur weer mond­jes­maat bin­nen te komen) en ik ging weer regel­matig sporten. Het is een hele tijd goed gegaan.

Leo Babau­ta schri­jft dat om een prob­leem te lijf te gaan je allereerst de con­frontatie aan moet gaan met je angst. Waar ben je bang voor? Wat is het waar je van wegk­ijkt?

The lit­tle child inside us, this Child­ish Mind, doesn’t want to face the fear. It’s too over­whelm­ing. So it hides, and runs, and avoids. But we do not need to be ruled by this lit­tle child.
[p.96, Zen Habits, Leo Babau­ta]

Bij mij was het een schrik­beeld dat ik inder­daad een alco­holist te wor­den. Ik wist dat er vol­doende slechte voor­beelden in mijn fam­i­lie waren en ik wilde niet zoals hen wor­den. Het was verre van leuk om toe te geven dat ik hard op weg was. Maar het was wel het noodza­ke­lijk om een veran­der­ing in gang te zetten.

Com­fort the child, accept the fear. And then take action, despite the fear, doubt, dis­com­fort and frus­tra­tion.
[p.97, Zen Habits, Leo Babau­ta]

De link naar de voor­gaande hoofd­stukken en alles wat we tot nu toe geleerd hebben met betrekking tot de Zen Habits meth­ode is dat de actie die genomen moet wor­den het meest effect heeft als we ook hier de weg van de kleine stap­jes kiezen. Heb je teveel schulden? Stel een lijst op om overzicht te kri­j­gen. Ben je te zwaar? Ga (meer) fruit eten en min­der zoet of snacks.

Denk na tij­dens je dagelijkse activiteit of er in jouw lev­en ook iets is waar je van wegk­ijkt. Durf dit te erken­nen en besef dat je kunt veran­deren.

~ ~ ~

De achter­grond bij deze serie blog­posts over Zen Habits – Mas­ter­ing the Art of Change door Leo Babau­ta en mijn eigen vorderin­gen met betrekking tot het voor­taan dagelijks uitvo­eren van rek- en strekoe­fenin­gen zijn hier te lezen.

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« Nog­maals het hier en nuWees als water »
  • Peter, ik denk al de hele dag (of las ik dit gis­teren? soms weet ik het niet) aan deze post. Het raakt me dat je dit deelt (het is geen fictie…toch?). Om heel veel rede­nen. Het is daar­naast gewoon leuk om zo’n super­per­soon­lijk doork­ijk­je te kri­j­gen in jouw lev­en.
    Dankjew­el.

    • Nee, geen fic­tie, Elja. Maar een kijk­je in een iets min­der rooskleurige peri­ode van mijn verder aan­ge­naam voortk­abbe­lend lev­en­t­je.
      Zo heel af en toe komt zo iets aan bod. Niet omdat ik alleen maar leuke din­gen wil delen maar het zit ofwel diep ver­sc­holen ofwel ik blog er niet graag over.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets