Zen Habits — Leo Babauta [25]

Kijk niet weg van je problemen

Nog steeds gere­la­teerd aan het veel­om­vat­ten­de onder­werp van weer­stand, gaat het van­daag over het nege­ren van pro­ble­men. En ik moet toe­ge­ven dat dit geen onbe­kend ver­schijn­sel voor me is. Er zijn ver­schil­len­de peri­o­des geweest dat ik min­der lek­ker in mijn vel zat en waar ik bepaal­de zaken teveel op hun beloop liet.

Toen ik bij­voor­beeld kort na het ver­bre­ken van een lang­du­ri­ge rela­tie met een jeugd­lief­de plots moe­der­ziel alleen op een kamer­tje zat ben ik meer gaan drin­ken en roken dan goed voor me was. Er waren genoeg men­sen om me heen die me hier op wezen en diep in mijn hart wist ik ook wel dat ik niet ver­stan­dig bezig was, maar ik wil­de het niet horen.

De omme­keer kwam met car­na­val. Ik was niet van plan het te gaan vie­ren maar had op kan­toor aan­ge­ge­ven dat ik mis­schien wat later op de maan­dag­och­tend zou arri­ve­ren mocht ik toch op zon­dag­mid­dag even naar de optocht gaan kij­ken. Op dins­dag vond ik mezelf terug met een gigan­ti­sche kater en geen enke­le her­in­ne­ring aan de voor­gaan­de dagen.

’s Avonds, nadat de kater en het schuld­ge­voel ver­dwe­nen waren zocht ik mijn car­na­vals­kle­ren bij elkaar om me opnieuw in het feest­ge­druis te stor­ten. Op het aller­laat­ste moment ben ik thuis­ge­ble­ven en weer in bed gekro­pen. Ik had mezelf in de bad­ka­mer­spie­gel gezien en was ervan geschrokken.

De vol­gen­de dag heb ik beslo­ten dat het zo niet lan­ger kon. Alle alco­hol en siga­ret­ten gin­gen de deur uit (om er later via de ach­ter­deur weer mond­jes­maat bin­nen te komen) en ik ging weer regel­ma­tig sporten.

Leo Babau­ta schrijft dat om een pro­bleem te lijf te gaan je aller­eerst de con­fron­ta­tie aan moet gaan met je angst. Waar ben je bang voor? Wat is het waar je van wegkijkt?

The litt­le child insi­de us, this Chil­dish Mind, doesn’t want to face the fear. It’s too overw­hel­ming. So it hides, and runs, and avoids. But we do not need to be ruled by this litt­le child.

[p.96, Zen Habits, Leo Babauta]

Bij mij was het een schrik­beeld dat ik inder­daad een alco­ho­list dreig­de te wor­den. Het was ver­re van leuk om toe te geven dat ik hard op weg was. Maar het was wel het nood­za­ke­lijk om een ver­an­de­ring in gang te zetten.

Com­fort the child, accept the fear. And then take acti­on, des­pi­te the fear, doubt, dis­com­fort and frustration.

[p.97, Zen Habits, Leo Babauta]

De link naar de voor­gaan­de hoofd­stuk­ken en alles wat we tot nu toe geleerd heb­ben met betrek­king tot de Zen Habits metho­de is dat de actie die geno­men moet wor­den het meest effect heeft als we ook hier de weg van de klei­ne stap­jes kie­zen. Heb je teveel schul­den? Stel een lijst op om over­zicht te krij­gen. Ben je te zwaar? Ga (meer) fruit eten en min­der zoet of snacks.

Denk na tij­dens je dage­lijk­se acti­vi­teit of er in jouw leven ook iets is waar je van weg­kijkt. Durf dit te erken­nen en besef dat je kunt veranderen.