Wees als water

Deze blog­post is deel 26 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Over min­der dan twee weken doe ik mee aan de Mud & Water Chal­lenge. Het was in een soort over­moedi­ge opwelling dat ik op de knop ‘Inschri­jven’ druk­te nadat ik alle ben­odigde per­soon­s­gegevens had inge­vuld. Dat besef kwam de vol­gende dag toen ik eens ging uitreke­nen hoeveel tijd ik tot mijn beschikking had om goed voor te berei­den.

De con­clusie: veel te weinig.

Snel ver­zon ik een plan. Hier vlak­bij is een hin­dernis­baan gele­gen aan een recre­atieplas.  Ik zocht de verenig­ing op die er weke­lijks enkele train­in­gen ver­zorgt. Op hun web­site zag ik dat ze ook gratis proe­f­lessen aan­bieden. En laat er nu net een­t­je op 4 juli zijn. Pre­cies een week voor de Mud & Water Chal­lenge. Zo kon ik me allereerst qua con­di­tie richt­en op die proe­fles, en tij­dens die proe­fles kon ik ervar­ing opdoen die me behulpza­am zou zijn voor bij de Chal­lenge.

Er was nog hoop.

Tot­dat ik eind vorige week de weersvooruitzicht­en onder ogen kreeg. Een hit­te­golf in aan­tocht. De tem­per­atu­ur op zater­dag 4 juli zou zo maar eens op kun­nen lopen tot 38 graden. En de inten­sieve train­ingsrond­jes die ik op dins­dag en don­derdag in het schema had opgenomen zou ik in de avon­duren ook bij tem­per­a­turen van boven de der­tig graden moeten afw­erken.

Als ik ergens moeite mee heb is het wel sporten wan­neer het te warm is. Wat nu?

We need to be like […] water. Flow, adjust, find a new path as the land­scape changes. Plans are just direc­tions, not tracks. […] Notice that things have changed since you made your plans, for­get about the orig­i­nal plan, and adjust what you do based on the new land­scape.
[p.100, Zen Habits, Leo Babau­ta]

Ok, duidelijk.

Dit week­end heb ik mijn plan aangepast op basis van de weersverwacht­ing en deze avond heb ik een heer­lijk relaxed rond­je gelopen afgewis­seld met diverse oefenin­gen om te wen­nen aan de onder­brekin­gen die zo ken­merk­end zijn voor deze ‘obsta­cle runs’. Gegeven de gewi­jzigde omstandighe­den het max­i­male haal­bare en boven­di­en voel ik geen enkele frus­tratie die er anders gegaran­deerd zou zijn geweest wan­neer ik hard­nekkig aan het oor­spronke­lijke plan vast was bli­jven houden.

~ ~ ~

De achter­grond bij deze serie blog­posts over Zen Habits – Mas­ter­ing the Art of Change door Leo Babau­ta en mijn eigen vorderin­gen met betrekking tot het voor­taan dagelijks uitvo­eren van rek- en strekoe­fenin­gen zijn hier te lezen.

IMG_3872

Vorig jaar deed ik mee aan de crowd­fund­ing actie die Leo Babau­ta was ges­tart om zijn nieuwe boek Zen Habits – Mas­ter­ing the Art of Change te financieren. Eind mei 2015 viel het boek door de brieven­bus. Ik dacht het opz­ij te kun­nen leggen om er tij­dens de zomer­vakantie in te begin­nen.

Dat liep anders. Inmid­dels heb ik het boek een eerste keer hele­maal doorgelezen. De komende weken wil ik er regel­matig over bloggen omdat het een echt doe-boek is en ik op deze wijze mijn vorderin­gen kan delen. Zo maak ik mijn voorne­men pub­lieke­lijk (vol­gens de Zen Habits meth­ode erg belan­grijk voor suc­ces) maar hoop ik tevens te bereiken dat som­mi­gen van jul­lie ook mee gaan doen.

Toen we door omstandighe­den plot­sel­ing op 30 juni mocht­en bloggen over een boek dat de hoog­ste leespri­or­iteit heeft nu een ander ges­e­lecteerd boek is weggevallen, leek het me niet meer dan voor de hand liggend om mijn dagelijkse blog­post over Zen Habits hier­voor te gebruiken.

~ ~ ~
Dit is een bij­drage voor de blog­ger­sleesclub Een per­fecte dag voor lit­er­atu­ur.

Lees hier welke boeken bij de andere blog­gers plots in beeld kwa­men omdat de oor­spronke­lijke selec­tie voor 30 juni geen door­gang kon vin­den. 

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« Kijk niet weg van je prob­le­menHit­teplan »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets