Zen Habits — Leo Babauta [26]

Wees als water

Over min­der dan twee weken doe ik mee aan de Mud & Water Chal­len­ge. Het was in een soort over­moe­di­ge opwel­ling dat ik op de knop ‘Inschrij­ven’ druk­te nadat ik alle beno­dig­de per­soons­ge­ge­vens had inge­vuld. Dat besef kwam de vol­gen­de dag toen ik eens ging uit­re­ke­nen hoe­veel tijd ik tot mijn beschik­king had om goed voor te bereiden.

De con­clu­sie: veel te weinig.

Snel ver­zon ik een plan. Hier vlak­bij is een hin­der­nis­baan gele­gen aan een recre­a­tie­plas.  Ik zocht de ver­e­ni­ging op die er weke­lijks enke­le trai­nin­gen ver­zorgt. Op hun web­si­te zag ik dat ze ook gra­tis proef­les­sen aan­bie­den. En laat er nu net een­tje op 4 juli zijn. Pre­cies een week voor de Mud & Water Chal­len­ge. Zo kon ik me aller­eerst qua con­di­tie rich­ten op die proef­les, en tij­dens die proef­les kon ik erva­ring opdoen die me behulp­zaam zou zijn voor bij de Challenge.

Er was nog hoop.

Tot­dat ik eind vori­ge week de weers­voor­uit­zich­ten onder ogen kreeg. Een hit­te­golf in aan­tocht. De tem­pe­ra­tuur op zater­dag 4 juli zou zo maar eens op kun­nen lopen tot 38 gra­den. En de inten­sie­ve trai­nings­rond­jes die ik op dins­dag en don­der­dag in het sche­ma had opge­no­men zou ik in de avond­uren ook bij tem­pe­ra­tu­ren van boven de der­tig gra­den moe­ten afwerken.

Als ik ergens moei­te mee heb is het wel spor­ten wan­neer het te warm is. Wat nu?

We need to be like […] water. Flow, adjust, find a new path as the lands­ca­pe chan­ges. Plans are just direc­ti­ons, not tracks. […] Noti­ce that things have chan­ged sin­ce you made your plans, for­get about the ori­gi­nal plan, and adjust what you do based on the new landscape.

[p.100, Zen Habits, Leo Babauta]

Ok, dui­de­lijk.

Dit week­end heb ik mijn plan aan­ge­past op basis van de weers­ver­wach­ting en deze avond heb ik een heer­lijk relaxed rond­je gelo­pen afge­wis­seld met diver­se oefe­nin­gen om te wen­nen aan de onder­bre­kin­gen die zo ken­mer­kend zijn voor deze ‘obsta­cle runs’. Gege­ven de gewij­zig­de omstan­dig­he­den het maxi­ma­le haal­ba­re en boven­dien voel ik geen enke­le frus­tra­tie die er anders gega­ran­deerd zou zijn geweest wan­neer ik hard­nek­kig aan het oor­spron­ke­lij­ke plan vast was blij­ven houden.

~ ~ ~

De ach­ter­grond bij deze serie blog­posts over Zen Habits – Mas­te­ring the Art of Chan­ge door Leo Babau­ta en mijn eigen vor­de­rin­gen met betrek­king tot het voort­aan dage­lijks uit­voe­ren van rek- en strek­oe­fe­nin­gen zijn hier te lezen. 

Vorig jaar deed ik mee aan de crowd­fun­ding actie die Leo Babau­ta was gestart om zijn nieu­we boek Zen Habits – Mas­te­ring the Art of Chan­ge te finan­cie­ren. Eind mei 2015 viel het boek door de brie­ven­bus. Ik dacht het opzij te kun­nen leg­gen om er tij­dens de zomer­va­kan­tie in te beginnen.

Dat liep anders. Inmid­dels heb ik het boek een eer­ste keer hele­maal door­ge­le­zen. De komen­de weken wil ik er regel­ma­tig over blog­gen omdat het een echt doe-boek is en ik op deze wij­ze mijn vor­de­rin­gen kan delen. Zo maak ik mijn voor­ne­men publie­ke­lijk (vol­gens de Zen Habits metho­de erg belang­rijk voor suc­ces) maar hoop ik tevens te berei­ken dat som­mi­gen van jul­lie ook mee gaan doen.

Toen we door omstan­dig­he­den plot­se­ling op 30 juni moch­ten blog­gen over een boek dat de hoog­ste leespri­o­ri­teit heeft nu een ander gese­lec­teerd boek is weg­ge­val­len, leek het me niet meer dan voor de hand lig­gend om mijn dage­lijk­se blog­post over Zen Habits hier­voor te gebruiken.Dit is een bij­dra­ge voor de blog­ger­slees­club Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur.

Lees hier wel­ke boe­ken bij de ande­re blog­gers plots in beeld kwa­men omdat de oor­spron­ke­lij­ke selec­tie voor 30 juni geen door­gang kon vinden. 

4 reacties

Anna 1 juli 2015 Reageer

Voilà ja, je aan­pas­sen aan de omstan­dig­he­den want die gaan zich heus niet aan­pas­sen aan jou 😀

Peter Pellenaars 1 juli 2015 Reageer

Zo is dat. Flexi­bel wezen.

Elja 1 juli 2015 Reageer

Wat Anna zegt! Maar ja. Mak­ke­lij­ker gezegd dan gedaan. PS Jouw blog lijkt steeds meer op dat van Leo. Wil ik ook. Relaxed. Leeg. Rustig.

Peter Pellenaars 1 juli 2015 Reageer

Eigen­lijk valt het wel mee. Mee­bui­gen en terug­ve­ren. Net zoals bamboe.
PS Het hui­di­ge the­ma bevalt goed (tot nu toe). En mini­mal design heb ik altijd wel de voor­keur aan gege­ven. Is Rams niet iets voor jou? => https://wordpress.org/themes/rams/ Heb ik zelf ook een tijd­je gebruikt.

Geef een antwoord