Zen Habits — Leo Babauta [27]

Hitteplan

Het is 23:30 uur wan­neer ik aan deze blog­post begin en mijn hit­te­plan geeft aan dat blog­gen boven de 30 gra­den afge­ra­den wordt. Wat te doen? Wel­is­waar is de tem­pe­ra­tuur iets­jes gezakt maar het is nog steeds plak­ke­rig warm.

Nor­maal gespro­ken (of afgaan­de op de serie blog­posts van de afge­lo­pen drie weken) is de ver­wach­ting dat ik over Zen Habits ga blog­gen. Maar ik twij­fel. Van­daag ben ik bij deel IV aan­ge­ko­men en daar­van is de inlei­ding als volgt:

Mas­te­ring Chan­ge & The Heart of Any Pro­blem
In this sec­ti­on, we’ll go beyond the habit chan­ge we’­ve been cre­a­ting and learn to mas­ter habit chan­ge, and chan­ge in any form. As we do so, we’ll learn to deal with the heart of any pro­blem: attach­ment and clinging.

[p.103, Zen Habits, Leo Babauta]

Wat opvalt is dat de hoofd­stuk­ken nu lan­ger zijn dan in de vori­ge delen. Een beet­je jam­mer omdat ik tot nu toe elke avond slechts een kor­te voor­be­rei­ding nodig had om het hoofd­stuk door te lezen en te ver­wer­ken in een nieu­we blog­post. Dat zal me nu niet meer luk­ken, zoals met­een van­daag al dui­de­lijk wordt.

Ik denk daar­om dat ik de fre­quen­tie van de blog­posts over Zen Habits terug ga schroe­ven. Mis­schien naar 2 of 3 keer per week. Zodat ik de infor­ma­tie wat beter op me kan laten inwer­ken. Mijn vor­de­rin­gen rond­om de rek- en sterk­oe­fe­nin­gen pro­beer ik wel de komen­de weken hier bij te hou­den omdat ik ze mini­maal 4 weken moet uit­voe­ren voor­dat het een ech­te nieu­we rou­ti­ne is geworden.

Het dage­lijks blog­gen is me intus­sen weer goed beval­len. Eens zien hoe ik de vrij­ge­val­len ruim­te kan opvul­len met ande­re blog­posts die hope­lijk de moei­te waard zijn.

Maar voor nu aller­eerst nog even de oefe­nin­gen, dou­chen en dan zien of ik snel de slaap kan vat­ten. Mor­gen gaat om 5:30 uur de wek­ker weer voor een nieu­we werkdag.