50books – jaar 2015 – vraag 27

Deze blog­post is deel 27 van 49 in de serie 50books — 2015

Stel: je slaat de laat­ste bladz­i­jde van een boek dicht. Een boek waar­van je hele­maal niet genoten hebt. Waar­bij je alles uit de kast hebt gehaald om het maar uit­gelezen te kri­j­gen. Waar je al lezende de drang hebt steeds langza­mer te gaan lezen omdat het je niet meer inter­essert hoe het afloopt, maar tevens hoopt dat het snel zover is dat je echt bij het einde bent aangekomen. Wat doe je dan wan­neer je (met veel oplucht­ing omdat deze frus­tr­erende leeser­var­ing ein­delijk is afgelopen) met het boek nog in je han­den langza­am beseft dat je nog nooit zoi­ets saais, onin­ter­es­sants of verve­lends hebt gelezen dat je er een tijd­lang nog wel last van zult hebben?
Nou, wat doe je dan?
Juist! Je wil het delen!
Je wil voorkomen dat iedereen dit boek ook gaat lezen. Geen kans laat je onbe­nut om te vertellen waarom dit boek NIET gelezen MOET wor­den. Bij het koffieau­tomaat op kan­toor weet je behendig de dis­cussies richt­ing een onder­w­erp te sturen wat toe­val­liger­wi­js in het boek ter sprake komt. Voor de eerstvol­gende die bin­nen je fam­i­lie- of vrien­denkring jarig is hoef je niet lang na te denken over welk cadeau je zek­er niet gaat aan­schaf­fen. Kri­jg je bezoek dan zal het boek ner­gens rond­slin­geren.
Troost je. Ik spreek uit ervar­ing. Bezondig me ook aan deze zend­ings­drang. En, eerlijk gezegd, raak ik erg gemo­tiveerd wan­neer een andere boek­lez­er het­zelfde gedrag ver­toont en ent­hou­si­ast weet te ver­halen over zijn meest recente negatieve leeser­var­ing. Zek­er wan­neer het iemand betre­ft wiens smaak ik heb leren waarderen. Die me weer­houdt boeken te lezen waar ik anders miss­chien wel ooit in begonnen zou zijn. Onbe­taal­baar.
Boven­staande inlei­d­ing is een licht aangepaste ver­sie van vraag 11 uit 2013 waarin ik vroeg welk boek je onlangs gelezen had en wat je iedereen zou willen aan­raden om ook te lezen. Van­daag draai ik deze vraag om.
Vraag 27:
Welk boek las je onlangs en wil je iedereen afraden ook te lezen?
Soms heb je een boek uit­gelezen waar­van je denkt waarom je zoveel moeite hebt genomen om het niet voor­ti­jdig opz­ij te leggen. Is het de schri­jver waar je meer van had verwacht? Waren het de lovende recen­sies die je gezien had? Dacht je dat het mooiste nog zou moeten komen en bleef je daarom door­lezen? Er kun­nen veel rede­nen zijn waarom jij tijd en moeite in een bepaald boek gesto­ken hebt, maar miss­chien wil je hier nu eens de kans aan­gri­jpen om andere lez­ers te waarschuwen dat ze beter dit boek kun­nen over­slaan. Of tref jij zelden zo’n boek? Het kan natu­urlijk ook je van mening bent dat ieder voor zich er zelf maar moet achter komen of een boek iets voor hen is. Dan nog is het inter­es­sant te lezen welk boek jij onlangs gelezen hebt waar je na afloop met iets van teleurstelling bleef zit­ten omdat het totaal niet aan je verwachtin­gen had voldaan.

vraag21

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books – jaar 2015 – vraag 2650books – jaar 2015 – vraag 28 »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets