50books – jaar 2015 – vraag 27

Deze blog­post is deel 27 van 49 in de serie 50books — 2015

Stel: je slaat de laat­ste blad­zij­de van een boek dicht. Een boek waar­van je hele­maal niet geno­ten hebt. Waar­bij je alles uit de kast hebt gehaald om het maar uit­ge­le­zen te krij­gen. Waar je al lezen­de de drang hebt steeds lang­za­mer te gaan lezen omdat het je niet meer inte­res­sert hoe het afloopt, maar tevens hoopt dat het snel zover is dat je echt bij het ein­de bent aan­ge­ko­men. Wat doe je dan wan­neer je (met veel opluch­ting omdat deze frus­tre­ren­de lees­er­va­ring ein­de­lijk is afge­lo­pen) met het boek nog in je han­den lang­zaam beseft dat je nog nooit zoiets saais, onin­te­res­sants of ver­ve­lends hebt gele­zen dat je er een tijd­lang nog wel last van zult heb­ben?
Nou, wat doe je dan?
Juist! Je wil het delen!
Je wil voor­ko­men dat ieder­een dit boek ook gaat lezen. Geen kans laat je onbe­nut om te ver­tel­len waar­om dit boek NIET gele­zen MOET wor­den. Bij het kof­fie­au­to­maat op kan­toor weet je behen­dig de dis­cus­sies rich­ting een onder­werp te stu­ren wat toe­val­li­ger­wijs in het boek ter spra­ke komt. Voor de eerst­vol­gen­de die bin­nen je fami­lie- of vrien­den­kring jarig is hoef je niet lang na te den­ken over welk cadeau je zeker niet gaat aan­schaf­fen. Krijg je bezoek dan zal het boek ner­gens rond­slin­ge­ren.
Troost je. Ik spreek uit erva­ring. Bezon­dig me ook aan deze zen­dings­drang. En, eer­lijk gezegd, raak ik erg gemo­ti­veerd wan­neer een ande­re boek­le­zer het­zelf­de gedrag ver­toont en enthou­si­ast weet te ver­ha­len over zijn meest recen­te nega­tie­ve lees­er­va­ring. Zeker wan­neer het iemand betreft wiens smaak ik heb leren waar­de­ren. Die me weer­houdt boe­ken te lezen waar ik anders mis­schien wel ooit in begon­nen zou zijn. Onbe­taal­baar.
Boven­staan­de inlei­ding is een licht aan­ge­pas­te ver­sie van vraag 11 uit 2013 waar­in ik vroeg welk boek je onlangs gele­zen had en wat je ieder­een zou wil­len aan­ra­den om ook te lezen. Van­daag draai ik deze vraag om.
Vraag 27:
Welk boek las je onlangs en wil je ieder­een afra­den ook te lezen?
Soms heb je een boek uit­ge­le­zen waar­van je denkt waar­om je zoveel moei­te hebt geno­men om het niet voor­tij­dig opzij te leg­gen. Is het de schrij­ver waar je meer van had ver­wacht? Waren het de loven­de recen­sies die je gezien had? Dacht je dat het mooi­ste nog zou moe­ten komen en bleef je daar­om door­le­zen? Er kun­nen veel rede­nen zijn waar­om jij tijd en moei­te in een bepaald boek gesto­ken hebt, maar mis­schien wil je hier nu eens de kans aan­grij­pen om ande­re lezers te waar­schu­wen dat ze beter dit boek kun­nen over­slaan. Of tref jij zel­den zo’n boek? Het kan natuur­lijk ook je van mening bent dat ieder voor zich er zelf maar moet ach­ter komen of een boek iets voor hen is. Dan nog is het inte­res­sant te lezen welk boek jij onlangs gele­zen hebt waar je na afloop met iets van teleur­stel­ling bleef zit­ten omdat het totaal niet aan je ver­wach­tin­gen had vol­daan.

vraag21

~ ~ ~

12 Replies to “50books – jaar 2015 – vraag 27”

 1. even een oud­je in de her­ha­ling wegens Hart­gron­dig Afra­den:
  http://heldenreis.nl/2010/04/haar-naam-was-sarah-door-tatiana-de-rosnay

  Beantwoorden

 2. ook ik maak me er deze war­me zon­dag van­af met een ver­wij­zing naar een eer­der blog: http://www.careldemari.nl/weblog/even-serieus/twee-puttertjes/

  Beantwoorden

 3. […] naar de vraag van Pete­pel: een boek dat ik onlangs nog gele­zen heb en dat ik ieder­een afraad om te lezen. Meest­al schrijf ik […]

  Beantwoorden

 4. Zou je iemand ern­stig moe­ten ont­ra­den een boek te lezen waar­van je zelf walgt? Ik weet wel van welk boek ik walg en toch zou ik het iemand rus­tig laten lezen… http://www.hendrik-jandewit.nl/2015/07/afraders-50books/

  Beantwoorden

 5. Ow wat raar. Dat is nu eens een keer een gevoel dat ik nog nooit heb gehad, de behoef­te om een boek af te raden. Het is niet omdat ik een boek niet goed vind, of er rond­uit in teleur­ge­steld ben dat iemand anders er per­se dezelf­de mening gaat over heb­ben.
  Het kan natuur­lijk ook zijn omdat er gewoon nie­mand in mijn naas­te omge­ving de boe­ken leest die ik lees. Net zomin als er iemand geïn­te­res­seerd is in filo­so­fie of psy­cho­lo­gie of poë­zie… Nee, wat lezen en ande­re inte­res­ses betreft ben ik beslist de vreem­de eend in de bijt 🙂

  Beantwoorden

  1. Dan ben je vast heel blij met inter­net! En je irl boe­ken­club­je 🙂

   Beantwoorden

   1. ow wacht of is dit een ande­re Anna?

    Beantwoorden

    1. Hi 🙂 aan­ge­zien ik je van haar noch plui­men ken denk ik inder­daad dat je een ande­re Anna bedoelt… Nice mee­ting you 🙂

     Beantwoorden

 6. Ik lees zo’n boek dan niet uit, na hoog­stens de helft gaat het terug naar de bieb of naar de kring­loop of de boe­ken­kast op kan­toor.

  Beantwoorden

 7. Deze is er een waar ik al eer­der over heb geschre­ven, maar ik was zo gedes­il­lu­si­o­neerd over dit boek: http://marthapelkman.nl/50books-vraag-27-niet-lezen/

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *