50books – jaar 2015 – vraag 27

Stel: je slaat de laat­ste blad­zij­de van een boek dicht. Een boek waar­van je hele­maal niet geno­ten hebt. Waar­bij je alles uit de kast hebt gehaald om het maar uit­ge­le­zen te krij­gen. Waar je al lezen­de de drang hebt steeds lang­za­mer te gaan lezen omdat het je niet meer inte­res­sert hoe het afloopt, maar tevens hoopt dat het snel zover is dat je echt bij het ein­de bent aan­ge­ko­men. Wat doe je dan wan­neer je (met veel opluch­ting omdat deze frus­tre­ren­de lees­er­va­ring ein­de­lijk is afge­lo­pen) met het boek nog in je han­den lang­zaam beseft dat je nog nooit zoiets saais, onin­te­res­sants of ver­ve­lends hebt gele­zen dat je er een tijd­lang nog wel last van zult hebben?

Nou, wat doe je dan?

Juist! Je wil het delen!

Je wil voor­ko­men dat ieder­een dit boek ook gaat lezen. Geen kans laat je onbe­nut om te ver­tel­len waar­om dit boek NIET gele­zen MOET wor­den. Bij het kof­fie­au­to­maat op kan­toor weet je behen­dig de dis­cus­sies rich­ting een onder­werp te stu­ren wat toe­val­li­ger­wijs in het boek ter spra­ke komt. Voor de eerst­vol­gen­de die bin­nen je fami­lie- of vrien­den­kring jarig is hoef je niet lang na te den­ken over welk cadeau je zeker niet gaat aan­schaf­fen. Krijg je bezoek dan zal het boek ner­gens rondslingeren.

Troost je. Ik spreek uit erva­ring. Bezon­dig me ook aan deze zen­dings­drang. En, eer­lijk gezegd, raak ik erg gemo­ti­veerd wan­neer een ande­re boek­le­zer het­zelf­de gedrag ver­toont en enthou­si­ast weet te ver­ha­len over zijn meest recen­te nega­tie­ve lees­er­va­ring. Zeker wan­neer het iemand betreft wiens smaak ik heb leren waar­de­ren. Die me weer­houdt boe­ken te lezen waar ik anders mis­schien wel ooit in begon­nen zou zijn. Onbetaalbaar.
Boven­staan­de inlei­ding is een licht aan­ge­pas­te ver­sie van vraag 11 uit 2013 waar­in ik vroeg welk boek je onlangs gele­zen had en wat je ieder­een zou wil­len aan­ra­den om ook te lezen. Van­daag draai ik deze vraag om.

Vraag 27:
Welk boek las je onlangs en wil je ieder­een afra­den ook te lezen?

Soms heb je een boek uit­ge­le­zen waar­van je denkt waar­om je zoveel moei­te hebt geno­men om het niet voor­tij­dig opzij te leg­gen. Is het de schrij­ver waar je meer van had ver­wacht? Waren het de loven­de recen­sies die je gezien had? Dacht je dat het mooi­ste nog zou moe­ten komen en bleef je daar­om door­le­zen? Er kun­nen veel rede­nen zijn waar­om jij tijd en moei­te in een bepaald boek gesto­ken hebt, maar mis­schien wil je hier nu eens de kans aan­grij­pen om ande­re lezers te waar­schu­wen dat ze beter dit boek kun­nen over­slaan. Of tref jij zel­den zo’n boek? Het kan natuur­lijk ook je van mening bent dat ieder voor zich er zelf maar moet ach­ter komen of een boek iets voor hen is. Dan nog is het inte­res­sant te lezen welk boek jij onlangs gele­zen hebt waar je na afloop met iets van teleur­stel­ling bleef zit­ten omdat het totaal niet aan je ver­wach­tin­gen had voldaan.

~ ~ ~