Verkopen is een vak en luisteren ook

Nu ik defi­ni­tief lid ben gewor­den van de sur­vi­val club Arn­hem en mor­gen (zater­dag) ook nog eens aan de Mud & Water chal­len­ge deel­neem in Mau­rik leek het mij ver­stan­dig een paar nieu­we schoe­nen te kopen. Natuur­lijk spe­ci­aal een model om ‘of the road’ te gaan.
Op de web­si­te van de sur­vi­val club stond aan­ge­ge­ven dat ik kor­ting kon krij­gen bij Runner’s world in Arn­hem. Dus ik naar de stad. Bij de win­kel werd ik gehol­pen door een uiterst vrien­de­lij­ke mede­wer­ker. Hier­bij enke­le flar­den uit het gesprek nadat ik hem had uit­ge­legd dat ik slechts één proef­les gevolgd heb en ver­der nog nooit iets ver­ge­lijk­baars heb gedaan:
Hij: Ja, die sur­vi­val club Arn­hem is echt erg goed geor­ga­ni­seerd. Hoe lang train je daar al?
Hij: Mijn zoon­tje doet ook aan sur­vi­val run en hij traint altijd op de zater­dag­och­tend. Niets voor mij om zo vroeg het water in te sprin­gen. Ik ben een ech­te kou­kleum. Op wel­ke dag train jij altijd?
Hij: In april dit jaar heb­ben ze me over­ge­haald mee te doen aan de run die de club zelf orga­ni­seert. Ik heb een hart­stik­ke goeie con­di­tie en doe veel aan zwem­men, maar ik was hele­maal gesloopt. Was jij er ook bij?
Hij: Bij de club raden ze de Brooks schoe­nen aan. Die vind ik zelf ook erg goed. Maar ik laat wel altijd wat ande­re mer­ken zien zodat de men­sen toch even­tu­eel kun­nen afwij­ken. Ken jij (noemt naam van iemand op de club die ik vol­gens hem zou moe­ten ken­nen want ieder­een kent ‘m op de club)? Die geeft trai­ning maar moet niets van Brooks hebben.
Tus­sen de bedrij­ven door gaf hij des­kun­dig com­men­taar bij de diver­se schoe­nen die ik uit­pro­beer­de en tips over mijn loop­tech­niek op basis van de film­pjes die hij maak­te. Maar dat kan ik natuur­lijk alle­maal ver­keerd begre­pen heb­ben. Luis­te­ren is ten­slot­te een vak apart.
Uit­ein­de­lijk wist hij me een paar Brooks Cas­ca­dia 10 te ver­ko­pen waar­mee ik tevre­den de win­kel ver­liet. Mor­gen wacht ze een water­doop als vuurdoop.

brookscascadia10

~ ~ ~
Iets voor jou, dat sur­vi­val­run­nen? Kom dan eens een keer­tje kij­ken bij Sur­vi­val­run Trai­nings­groep Arn­hem. Of check voor een ver­e­ni­ging bij jou in de buurt.