50books – jaar 2015 – vraag 29

Het duurt nog wel een tijd­je voor­dat mijn zomer­va­kan­tie begint (pas op vrij­dag 14 augus­tus gaat vol­gens plan mijn werk­lap­top drie weken dicht) maar ik merk aan alles dat in mijn lees­ge­drag het vakan­tie­ge­voel al toe­ge­sla­gen heeft. Dat zal gedeel­te­lijk te maken heb­ben met het feit dat ik weer een bibli­o­theek­pas heb.
Nu ik regel­ma­tig als een kind zo blij door de gan­gen vol boe­ken dwaal om me te ver­ga­pen aan alles wat zomaar voor het grij­pen staat kan ik het niet laten om af en toe een onver­vals­te page­tur­ner mee te nemen. Niets zo fijn dan ’s avonds na een druk­ke dag op kan­toor ach­ter het huis onder­uit te zak­ken in een luie tuin­stoel met een span­nen­de ‘wie-heeft-het-gedaan’. Mooi mee­ge­no­men als het ook nog een lite­rai­re insteek kent maar echt nood­za­ke­lijk is dat niet. In de zomer­maan­den kijk ik niet zo nauw.
De laat­ste jaren is dit er een beet­je bij inge­scho­ten omdat ik door mijn eigen ver­za­me­ling heen ben en al eer­der beslo­ten had om alleen nog ‘klas­sie­ke’ lite­rai­re romans aan te schaf­fen. Om zo mijn uit­dij­en­de boek­ver­za­me­ling wat bin­nen de per­ken te hou­den. Het lid­maat­schap van de bibli­o­theek was een wel­ko­me gele­gen­heid om de scha­de in te halen.
Alleen weet ik niet meer zo goed wat er te halen valt in dit gen­re. Er is de afge­lo­pen jaren naar wat ik er van mee­ge­kre­gen heb een hoop goeds ver­sche­nen (zo heb ik zelf onlangs nog erg geno­ten van Gone Girl door Gil­li­an Flynn, een boek dat ik niet kon weer­staan om als­nog te kopen) maar veel is aan me voor­bij gegaan. Momen­teel lees ik De waar­heid over de zaak Har­ry Que­bert door Joël Dic­ker en dat bevalt goed hoe­wel ik niet onder de indruk ben van de ver­ta­ling. Wat ik hier­na zou kun­nen gaan lezen weet ik nog niet.
Dus scha­kel ik bij deze jul­lie hulp in.
vraag 29:
Wel­ke (lite­rai­re) thril­ler mogen we deze zomer zeker niet overslaan?
Welk boek zou jij wil­len aan­ra­den in het gen­re ‘span­ning’ dat met kop en schou­ders boven de rest uit­steekt? Het liefst een recen­te titel van na 2010. Je mag deze keer meer­de­re titels opge­ven maar lie­ver geen com­ple­te reeks. De voor­keur gaat uit naar op zich zelf staan­de ver­ha­len. Het hoeft niet per se een boek te zijn dat je zelf al gele­zen hebt. Als het iets is wat je zelf op je lijst hebt staan dan is dat ook goed, maar geef wel aan waar­om. Het spreekt voor zich dat spoi­lers ver­me­den moe­ten worden.
Spannund!

crimefiction

~ ~ ~