50books – jaar 2015 – vraag 29

Het duurt nog wel een tijd­je voor­dat mijn zomer­va­kan­tie begint (pas op vrij­dag 14 augus­tus gaat vol­gens plan mijn werk­lap­top drie weken dicht) maar ik merk aan alles dat in mijn lees­ge­drag het vakan­tie­ge­voel al toe­ge­sla­gen heeft. Dat zal gedeel­te­lijk te maken heb­ben met het feit dat ik weer een bibli­o­theek­pas heb.
Nu ik regel­ma­tig als een kind zo blij door de gan­gen vol boe­ken dwaal om me te ver­ga­pen aan alles wat zomaar voor het grij­pen staat kan ik het niet laten om af en toe een onver­vals­te page­tur­ner mee te nemen. Niets zo fijn dan ’s avonds na een druk­ke dag op kan­toor ach­ter het huis onder­uit te zak­ken in een luie tuin­stoel met een span­nen­de ‘wie-heeft-het-gedaan’. Mooi mee­ge­no­men als het ook nog een lite­rai­re insteek kent maar echt nood­za­ke­lijk is dat niet. In de zomer­maan­den kijk ik niet zo nauw.
De laat­ste jaren is dit er een beet­je bij inge­scho­ten omdat ik door mijn eigen ver­za­me­ling heen ben en al eer­der beslo­ten had om alleen nog ‘klas­sie­ke’ lite­rai­re romans aan te schaf­fen. Om zo mijn uit­dij­en­de boek­ver­za­me­ling wat bin­nen de per­ken te hou­den. Het lid­maat­schap van de bibli­o­theek was een wel­ko­me gele­gen­heid om de scha­de in te halen.
Alleen weet ik niet meer zo goed wat er te halen valt in dit gen­re. Er is de afge­lo­pen jaren naar wat ik er van mee­ge­kre­gen heb een hoop goeds ver­sche­nen (zo heb ik zelf onlangs nog erg geno­ten van Gone Girl door Gil­li­an Flynn, een boek dat ik niet kon weer­staan om als­nog te kopen) maar veel is aan me voor­bij gegaan. Momen­teel lees ik De waar­heid over de zaak Har­ry Que­bert door Joël Dic­ker en dat bevalt goed hoe­wel ik niet onder de indruk ben van de ver­ta­ling. Wat ik hier­na zou kun­nen gaan lezen weet ik nog niet.
Dus scha­kel ik bij deze jul­lie hulp in.
vraag 29:
Wel­ke (lite­rai­re) thril­ler mogen we deze zomer zeker niet overslaan?
Welk boek zou jij wil­len aan­ra­den in het gen­re ‘span­ning’ dat met kop en schou­ders boven de rest uit­steekt? Het liefst een recen­te titel van na 2010. Je mag deze keer meer­de­re titels opge­ven maar lie­ver geen com­ple­te reeks. De voor­keur gaat uit naar op zich zelf staan­de ver­ha­len. Het hoeft niet per se een boek te zijn dat je zelf al gele­zen hebt. Als het iets is wat je zelf op je lijst hebt staan dan is dat ook goed, maar geef wel aan waar­om. Het spreekt voor zich dat spoi­lers ver­me­den moe­ten worden.
Spannund!

crimefiction

~ ~ ~

12 reacties op “50books – jaar 2015 – vraag 29”

  1. “Om zo mijn uit­dij­en­de boek­ver­za­me­ling wat bin­nen de per­ken te hou­den”. Ik heb een tegen­vraag: Waarom?

    1. Voor­na­me­lijk ruim­te­ge­brek. Ik heb niet zo heel veel boe­ken maar nog min­der ruim­te. Na de vori­ge ver­bou­wing ben ik begon­nen met afscheid te nemen van boe­ken en ben ik selec­tie­ver gewor­den in wat ik aanschaf.

  2. ‘De waar­heid over de zaak Har­ry Que­bert’ door Joël Dic­ker heb ikzelf op de avon­den van ons ver­lof in Duits­land gele­zen 🙂 Het duurt een tijd­je voor er echt wat vaart inkomt… ’t is dan ook een turf van een boek.
    Nadien las ik ‘Het meis­je in de trein’ van Pau­la Hawkins — de num­mer 1 best­sel­ler in Enge­land en Ame­ri­ka. Als je meer leest over de mar­ke­ting­stra­te­gie die erach­ter zit kan dat ook niet anders. Toe­ge­ge­ven het boek is meer dan gemid­deld goed. Al zou ik er zeker geen super­la­tie­ven voor gebrui­ken. Wel een dik­ke aan­ra­der voor wie van het gen­re houdt 🙂 Zelf bleef ik zo goed als tot op het ein­de in het onge­wis­se van ‘who did it’… al is dat geen garantie 😉

    1. Klopt. Dat boek van Joël Dic­ker komt erg traag op gang. Wat vond jij van de stijl? Afgaan­de op de neder­land­se ver­ta­ling kan ik nau­we­lijks gelo­ven dat het zo goed staat aan­ge­schre­ven. Het zit wel­is­waar geraf­fi­neerd in elkaar maar de schrijf­stijl vind ik ver­re van bijzonder.
      Over het boek van Pau­la Hawkins heb ik ook een hoop voor­bij zien komen en dan ga je al snel twij­fe­len in hoe­ver­re de hype een voor­op­ge­zet plan is (voor zover je een hype kunt plan­nen). Mis­schien dat ik het een kans geef mits het al in de bieb te leen is.

      1. De stijl stel­de niet veel voor. En dat heb je wel vaker bij ver­ta­lin­gen, dat de per­soon­lij­ke stijl van de schrij­ver gro­ten­deels ver­lo­ren gaat. Het ver­haal op zich zit goed in elkaar.
        Het boek van Pau­la Hawkins stond al hoog aan­ge­schre­ven en werd al gepro­moot en ver­kocht aan een film­maat­schap­pij nog voor het plot geschre­ven was. Dus recla­me tot en met… ten­slot­te moet het geld opbren­gen. En hoe zijn men­sen soms hé… onge­wild beïn­vloed­baar. Want als de film­rech­ten al ver­kocht zijn dan moet het wel goed zijn.
        Thril­lers die echt wel goed zijn, ech­te nagel­bij­ters, daar­voor moet je tegen­woor­dig bij de scan­di­na­vi­sche lan­den zijn. En die heb­ben belan­ge niet altijd een ‘hap­py end’

    1. Leu­ke aan­be­ve­lin­gen in je blog. Het boek van Marel­le Boersma spreekt me wel aan. Ook omdat ik werk heb (in Ede) waar het ver­haal zich schijnt af te spe­len. Eens zien wat ik ervan herken.

  3. Geen enke­le thril­ler is aan­be­ve­lens­waar­dig. Het is al een jaar of 15 abso­luut mijn gen­re niet meer. Ik lees ze dus niet meer. En de enke­le die ik wel lees, bij­voor­beeld ter recen­sie, ach, die zijn soms aar­dig, maar om aan te beve­len? Mwah­hh. En die so cal­l­ed lite­rai­re thril­lers van de Pauws, de Van de Vlugts en de Ver­hoe­ven van deze wereld? Wat een enor­me papier­ver­spil­ling en milieuvervuiling!

Reacties zijn uitgeschakeld.