50books – jaar 2015 – vraag 30

Deze blog­post is deel 30 van 49 in de serie 50books — 2015

Bij de slager gis­ter had iedereen het erover. Ook bij de bakker. Net als in de super­markt. Nee, het ging niet over de laat­ste aan­biedin­gen of over de vakantie. Het grote onder­w­erp was de zomer­storm die over ons land raas­de, had ger­aasd of zou gaan razen. Man of vrouw, jong of oud, het maak­te niet uit, alle­maal had­den ze er wel een mening over.
Ik keek er niet van op. De week ervoor was de lage tem­per­atu­ur en een aan­houdende regen de reden voor veel gesprek­stof om me heen tij­dens de zater­dagse bood­schap­pen. En weer een week eerder zorgde juiste de extreem hoge tem­per­atu­ur voor aller­lei spec­u­laties over het broeikas­ef­fect die de gevoel­stem­per­atu­ur nog verder deden oplopen.
Het weer. Er gaat geen dag voor­bij zon­der dat we het er niet over hebben. Soms is het pre­cies wat we ervan verwacht had­den. Maar veel vak­er wordt erover geklaagd omdat de wis­pel­turigheid ervan onze plan­nen door de war gooit. Heb je ein­delijk een dag­je vrij, regent het de hele dag. Ga je de vol­gende dag cha­gri­jnig naar het werk dan kun je er vergif op nemen dat de zon uit­bundig schi­jnt en er geen wolk­je aan de lucht is te beken­nen1.
Er valt niet aan te ontkomen. Het weer is alomte­gen­wo­ordig. En hoezeer we ons best ook doen zijn we nog steeds niet in staat om een fat­soen­lijke voor­spelling te geven die verder reikt dan een paar dagen, laat staan dat we echt grip kri­j­gen op de weer­som­standighe­den om ze naar onze hand te zetten.
Een fascinerend fenomeen aldus. Zek­er in de meer extreme vari­anten als tornado’s en lang­durige droogte heeft het ook nog eens een ver­woes­tend effect op de mensen die er mid­den in zit­ten. Lev­ens kun­nen van de ene op de andere dag com­pleet op hun kop gezet wor­den. Het lijkt me van­daar erg voor de hand liggen dat het weer in de lit­er­atu­ur regel­matig de hoof­drol opeist. Maar is dat ook zo?
vraag 30:
Welk(e) boek(en) ken jij waarin het weer een promi­nente rol speelt?
Natu­urlijk zijn er vol­doende boeken te vin­den waar zijdel­ings het weer een rol speelt. Maar daar­naar ben ik niet op zoek. Het gaat me om die ver­halen waar een bepaalde weers­gesteld­heid als het kan van begin tot einde con­tinu op de achter­grond (of nog beter, voor­grond) aan­wezig is en mede daar­door van invloed is op wat er zich afspeelt. Dat je als het ware zelf onder­gaat wat de per­son­ages in het boek de hele tijd aan den lijve ondervin­den. Met een beet­je nadenken moet het mogelijk zijn een mooi lijst­je weer­boeken samen te stellen. Toch? Een eerste titel schi­et me nu al te bin­nen. Ik ben benieuwd waar jul­lie mee aan komen zetten. Suc­ces!
~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books – jaar 2015 – vraag 2950books – jaar 2015 – vraag 31 »

  1. Voor liefheb­bers van regen zal het vanzelf­sprek­end net ander­som gaan. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets