50books – jaar 2015 – vraag 31

Deze blog­post is deel 31 van 49 in de serie 50books — 2015

Op mijn werk is het de gewoonte dat we elk jaar opnieuw een zoge­naamd Per­soon­lijk Ontwik­kel­ings Plan (POP) opstellen samen met je man­ag­er. Je kijkt niet alleen naar de korte ter­mi­jn voor wat betre­ft welke tech­nieken of vaardighe­den aangepakt kun­nen wor­den, maar ook zo’n vijf jaar vooruit (tegen­wo­ordig een eeuwigheid en zo goed als onvoor­spel­baar) waar­bij je probeert aan te geven waar je dan denkt te willen zijn qua rol en func­tie. Op basis hier­van bepaal je hoe het ben­odigde ver­beter­tra­ject vor­mgegeven kan wor­den. Is er een interne of externe studie waar­voor je je mag inschri­jven? Heb je miss­chien tijdelijk coach­ing nodig? Wordt het tijd om van afdel­ing of func­tie te veran­deren? Er zijn vol­doende mogelijkhe­den voorhan­den waaruit je kunt kiezen.

Zelf zorg ik er alti­jd voor dat er ook wat te lezen moeten zijn (ver­rassend, niet­waar) want ik vind het zo sneu voor onze PZ afdel­ing dat er anders hele­maal niets gelezen wordt uit de kleine bib­lio­theek die zij hebben aan­gelegd met louter en alleen man­age­ment en ‘ver­beter-jezelf’ boeken.

Vanzelf­sprek­end is het de bedoel­ing dat de ges­e­lecteerde boeken aansluiten bij dat­gene waar­van gecon­sta­teerd is dat ik eraan moet gaan werken. Maar soms zie ik zulke leuke titels staan1 of boeken waar­naar ik nieuws­gierig ben op grond van de beschri­jv­ing op de achter­flap2 dat ik niet te beroerd ben mijn plan richt­ing zo’n boek te schri­jven.

Zo heb ik door de jaren heen al heel wat van dit soort boeken gelezen waarin elke keer weer met veel bom­barie vaak oude wijn in nieuwe zakken wordt gep­re­sen­teerd. Wan­neer zo’n boek goed geschreven is heb ik daar geen moeite mee (ten­z­ij de auteur teveel op de stoel gaat zit­ten van de almachtige betweter en uit de hoogte tot ons spreekt), tenslotte is her­hal­ing goed en pik je er alti­jd wel weer iets nieuws van op omdat je zelf ook con­tinu aan het groeien bent. Niet alti­jd vat je alles bij eerste lez­ing of heb je gewoon­weg lan­gere tijd nodig voor­dat het geleerde in de prak­tijk toegepast is. Dan is het fijn dat je bij vol­gende lez­ing van een soort­gelijk boek een aha-gevoel kri­jgt en duidelijk­er ziet wat je de vorige keer niet begrepen of gezien hebt, of gewoon­weg nog niet aan toe was.

Het boek Zen Habits van Leo Babau­ta heb ik ook op mijn plan weten te kri­j­gen door aan te geven dat ik op som­mige gebieden iet­sjes te vast­geroest zat in oude aan­geleerde rou­tines waar­van het wellicht tijd werd om dat eens te gaan door­breken. Zodoende kon ik dus met dit boek in de hand zow­el privé3 als voor het werk aan de slag. En ik moet zeggen dat het me een hoop heeft opgeleverd. Ik kan het van­daar niet lat­en om dit boek regel­matig aan te pri­jzen.

Wat me op de vraag van van­daag brengt.

vraag 31:
Welk ‘ver­beter-jezelf’ boek heb jij onlangs (of ooit) gelezen wat je waarde­volle inzicht­en gaf en je ook nog eens daad­w­erke­lijk in beweg­ing bracht om zak­en te veran­deren?

Dit kun je zo ruim invullen als je wil. Is het een boek dat je heeft geholpen bij het vol­gen van een dieet? Ben je via een bepaald boek effi­ciën­ter gaan werken? Heb je geweldige hulp gehad bij het aan­leren van een nieuwe taal? You name it. Ik ben nieuws­gierig naar het boek dat voor jou onder­schei­dend is geweest ten opzichte van al die andere boeken die het­zelfde proberen te bereiken maar bij jou niet het gewen­ste effect had­den. Wat was er zo spe­ci­aal met dat enen boek waarmee het dan wel gelukt is? Was je er zelf aan toe, of werd je plots gegrepen door de manier waarop het boek geschreven is?

Kom maar op met jul­lie eigen bij­zon­dere ‘ver­beter-jezelf’ boek en wie weet rak­en er meer mensen door geïn­spireerd. En zo niet, of heb je zelf geen voor­beeld, nou dan is er natu­urlijk ook geen man/vrouw over­bo­ord. Wat niet is kan nog komen.

50books201531

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books – jaar 2015 – vraag 3050books – jaar 2015 – vraag 32 »

  1. Eat that Frog! 

  2. Prob­lem Solv­ing 101: “This book made me angry. It made me angry because there are so many peo­ple in this coun­try who need to read it, who should read it, who will ben­e­fit enor­mous­ly from read­ing it … and won’t. They’ll watch a real­i­ty show on TV instead. If every­one made deci­sions like Ken Watan­abe, the world would be a bet­ter place.” — Seth Godin 

  3. Zie de serie die ik schreef om voor­taan dagelijks aan rek- en strekoe­fenin­gen te gaan doen met behulp van dit boek. 

2 Comments

Geef een reactie