50books – jaar 2015 – vraag 31

Op mijn werk is het de gewoon­te dat we elk jaar opnieuw een zoge­naamd Per­soon­lijk Ont­wik­ke­lings Plan (POP) opstel­len samen met je mana­ger. Je kijkt niet alleen naar de kor­te ter­mijn voor wat betreft wel­ke tech­nie­ken of vaar­dig­he­den aan­ge­pakt kun­nen wor­den, maar ook zo’n vijf jaar voor­uit (tegen­woor­dig een eeu­wig­heid en zo goed als onvoor­spel­baar) waar­bij je pro­beert aan te geven waar je dan denkt te wil­len zijn qua rol en func­tie. Op basis hier­van bepaal je hoe het beno­dig­de ver­be­ter­tra­ject vorm­ge­ge­ven kan wor­den. Is er een inter­ne of exter­ne stu­die waar­voor je je mag inschrij­ven? Heb je mis­schien tij­de­lijk coa­ching nodig? Wordt het tijd om van afde­ling of func­tie te ver­an­de­ren? Er zijn vol­doen­de moge­lijk­he­den voor­han­den waar­uit je kunt kiezen.

Zelf zorg ik er altijd voor dat er ook wat te lezen moe­ten zijn (ver­ras­send, niet­waar) want ik vind het zo sneu voor onze PZ afde­ling dat er anders hele­maal niets gele­zen wordt uit de klei­ne bibli­o­theek die zij heb­ben aan­ge­legd met lou­ter en alleen mana­ge­ment en ‘ver­be­ter-jezelf’ boeken.

Van­zelf­spre­kend is het de bedoe­ling dat de gese­lec­teer­de boe­ken aan­slui­ten bij dat­ge­ne waar­van gecon­sta­teerd is dat ik eraan moet gaan wer­ken. Maar soms zie ik zul­ke leu­ke titels staan1 of boe­ken waar­naar ik nieuws­gie­rig ben op grond van de beschrij­ving op de ach­ter­flap2 dat ik niet te beroerd ben mijn plan rich­ting zo’n boek te schrijven.

Zo heb ik door de jaren heen al heel wat van dit soort boe­ken gele­zen waar­in elke keer weer met veel bom­ba­rie vaak oude wijn in nieu­we zak­ken wordt gepre­sen­teerd. Wan­neer zo’n boek goed geschre­ven is heb ik daar geen moei­te mee (ten­zij de auteur teveel op de stoel gaat zit­ten van de almach­ti­ge bet­we­ter en uit de hoog­te tot ons spreekt), ten­slot­te is her­ha­ling goed en pik je er altijd wel weer iets nieuws van op omdat je zelf ook con­ti­nu aan het groei­en bent. Niet altijd vat je alles bij eer­ste lezing of heb je gewoon­weg lan­ge­re tijd nodig voor­dat het geleer­de in de prak­tijk toe­ge­past is. Dan is het fijn dat je bij vol­gen­de lezing van een soort­ge­lijk boek een aha-gevoel krijgt en dui­de­lij­ker ziet wat je de vori­ge keer niet begre­pen of gezien hebt, of gewoon­weg nog niet aan toe was.

Het boek Zen Habits van Leo Babau­ta heb ik ook op mijn plan weten te krij­gen door aan te geven dat ik op som­mi­ge gebie­den iets­jes te vast­ge­roest zat in oude aan­ge­leer­de rou­ti­nes waar­van het wel­licht tijd werd om dat eens te gaan door­bre­ken. Zodoen­de kon ik dus met dit boek in de hand zowel pri­vé3 als voor het werk aan de slag. En ik moet zeg­gen dat het me een hoop heeft opge­le­verd. Ik kan het van­daar niet laten om dit boek regel­ma­tig aan te prijzen.

Wat me op de vraag van van­daag brengt.

vraag 31:
Welk ‘ver­be­ter-jezelf’ boek heb jij onlangs (of ooit) gele­zen wat je waar­de­vol­le inzich­ten gaf en je ook nog eens daad­wer­ke­lijk in bewe­ging bracht om zaken te veranderen?

Dit kun je zo ruim invul­len als je wil. Is het een boek dat je heeft gehol­pen bij het vol­gen van een dieet? Ben je via een bepaald boek effi­ci­ën­ter gaan wer­ken? Heb je gewel­di­ge hulp gehad bij het aan­le­ren van een nieu­we taal? You name it. Ik ben nieuws­gie­rig naar het boek dat voor jou onder­schei­dend is geweest ten opzich­te van al die ande­re boe­ken die het­zelf­de pro­be­ren te berei­ken maar bij jou niet het gewens­te effect had­den. Wat was er zo spe­ci­aal met dat enen boek waar­mee het dan wel gelukt is? Was je er zelf aan toe, of werd je plots gegre­pen door de manier waar­op het boek geschre­ven is?

Kom maar op met jul­lie eigen bij­zon­de­re ‘ver­be­ter-jezelf’ boek en wie weet raken er meer men­sen door geïn­spi­reerd. En zo niet, of heb je zelf geen voor­beeld, nou dan is er natuur­lijk ook geen man/vrouw over­boord. Wat niet is kan nog komen.


  1. Eat that Frog! 

  2. Pro­blem Sol­ving 101: “This book made me angry. It made me angry becau­se the­re are so many peo­p­le in this coun­try who need to read it, who should read it, who will bene­fit enor­mous­ly from rea­ding it … and won’t. They’ll watch a rea­li­ty show on TV instead. If eve­ry­o­ne made deci­si­ons like Ken Wat­a­na­be, the world would be a bet­ter pla­ce.” — Seth Godin 

  3. Zie de serie die ik schreef om voort­aan dage­lijks aan rek- en strek­oe­fe­nin­gen te gaan doen met behulp van dit boek. 

2 reacties

Niek 6 augustus 2015 Reageer

Het leu­ke van deze vraag was dat ik gelijk als eer­ste reac­tie had, dat soort boe­ken lees ik niet (meer)! En ver­vol­gens met dit ant­woord kwam: http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2015/08/50b00os-201531-geinspireerd.html

Paul van der Werf 2 november 2015 Reageer

Ik loop ach­ter, maar toch maar weer mee­ge­daan. Mijn ant­woord op deze vraag:
http://www.paulvanderwerf.nl/metzonderbeperking/50books-verbeter-jezelf-boeken/

Geef een antwoord