Waarover ik niet blog

Tja, waarover te bloggen dus.
Het is niet dat ik de afgelopen weken heb stil­gezeten of weinig heb meege­maakt. Maar veel valt in de cat­e­gorie ‘daar blog ik niet over’. Want inder­daad, ik blog niet over zomaar vanalles.
Waarover ik dan zoal niet blog? Dat kan ik vanzelf­sprek­end hier niet ver­melden.
Bli­jft over dat­gene waar ik wel over had kun­nen bloggen mits ik daar beter over had nagedacht. Ik had bijvoor­beeld het plan om mijn leeser­var­ing over The Cir­cle van Dave Eggers te delen. Alleen had ik er niet bij stilges­taan dat het een exem­plaar uit de bieb was, en net toen ik wilde begin­nen om een en ander in een con­cept blog­post te ver­w­erken kreeg ik een herin­ner­ing van diezelfde bieb. Of ik zo vrien­delijk wilde zijn om het boek te retourneren. Dat heb ik gedaan. Aan­tekenin­gen had ik echter niet gemaakt. Een besprek­ing houden jul­lie van me tegoed.
Ook had ik het idee om tij­dens de voor­bi­je drukke peri­ode wat vak­er mijn mobielt­je te gebruiken om wat sfeer­beelden te schi­eten van de activiteit­en bin­nen het project. Zodat ik er lat­er op de avond of eind van de week snel een plog­post van kon samen­stellen. Het is er niet van gekomen. Voor­namelijk omdat ik op cru­ciale momenten ver­geten ben foto’s te mak­en. Ook op de min­der cru­ciale momenten trouwens.
En zo bli­jft er weinig tot niets over met betrekking tot de afgelopen weken wat de moeite waard is om in een blog­post te ver­w­erken. Ik kan me ten­min­ste niet voorstellen dat jul­lie zit­ten te wacht­en op een update van mijn vorderin­gen op de sur­vival­baan1.
Mor­gen zit er niets anders op dan serieus na te gaan denken hoe ik de vri­jgekomen tijd om te bloggen nut­tig kan invullen.
 


  1. Had ik al gezegd dat het me inmid­dels gelukt is om voor de eerste keer de zoge­naamde ‘mon­key bars’ over een afs­tand van 5 meter (gevoel­saf­s­tand 50 meter) te over­bruggen? 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets