Waarover ik niet blog

Tja, waar­over te blog­gen dus.

Het is niet dat ik de afge­lo­pen weken heb stil­ge­ze­ten of wei­nig heb mee­ge­maakt. Maar veel valt in de cate­go­rie ‘daar blog ik niet over’. Want inder­daad, ik blog niet over zomaar vanalles.

Waar­over ik dan zoal niet blog? Dat kan ik van­zelf­spre­kend hier niet vermelden.

Blijft over dat­ge­ne waar ik wel over had kun­nen blog­gen mits ik daar beter over had nage­dacht. Ik had bij­voor­beeld het plan om mijn lees­er­va­ring over The Cir­cle van Dave Eggers te delen. Alleen had ik er niet bij stil­ge­staan dat het een exem­plaar uit de bieb was, en net toen ik wil­de begin­nen om een en ander in een con­cept blog­post te ver­wer­ken kreeg ik een her­in­ne­ring van die­zelf­de bieb. Of ik zo vrien­de­lijk wil­de zijn om het boek te retour­ne­ren. Dat heb ik gedaan. Aan­te­ke­nin­gen had ik ech­ter niet gemaakt. Een bespre­king hou­den jul­lie van me tegoed.

Ook had ik het idee om tij­dens de voor­bije druk­ke peri­o­de wat vaker mijn mobiel­tje te gebrui­ken om wat sfeer­beel­den te schie­ten van de acti­vi­tei­ten bin­nen het pro­ject. Zodat ik er later op de avond of eind van de week snel een plog­post van kon samen­stel­len. Het is er niet van geko­men. Voor­na­me­lijk omdat ik op cru­ci­a­le momen­ten ver­ge­ten ben foto’s te maken. Ook op de min­der cru­ci­a­le momen­ten trouwens.

En zo blijft er wei­nig tot niets over met betrek­king tot de afge­lo­pen weken wat de moei­te waard is om in een blog­post te ver­wer­ken. Ik kan me ten­min­ste niet voor­stel­len dat jul­lie zit­ten te wach­ten op een upda­te van mijn vor­de­rin­gen op de sur­vi­val­baan1.

Mor­gen zit er niets anders op dan seri­eus na te gaan den­ken hoe ik de vrij­ge­ko­men tijd om te blog­gen nut­tig kan invullen.


  1. Had ik al gezegd dat het me inmid­dels gelukt is om voor de eer­ste keer de zoge­naam­de ‘mon­key bars’ over een afstand van 5 meter (gevoels­af­stand 50 meter) te over­brug­gen?