Waarover ik ga bloggen

Van­avond heb ik tijd uit­ge­trok­ken om eens na te den­ken waar­over ik zou kun­nen gaan blog­gen. Lang had ik niet nodig. Ik wil iets soort­ge­lijks doen als met het boek van Leo Babau­ta over het aan­le­ren van nieu­we gewoon­tes. Wat ik inte­res­sant vond aan deze dage­lijk­se blog­posts over de Zen Habits metho­de is dat de focus ver­an­der­de van fei­te­lij­ke beschrij­ving met betrek­king tot de inhoud van wat ik gele­zen had naar wat het gele­ze­ne bij mij teweegbracht.

Dat had ik voor­af niet ver­wacht. Ergens was ik een beet­je bang dat het nog­al saaie blog­posts zou­den gaan wor­den waar­in het stap­pen­plan van Leo Babau­ta min of meer in samen­vat­ting zou wor­den ver­meld. Geluk­kig heeft het anders uit­ge­pakt. Regel­ma­tig gaf de tekst aan­lei­ding voor per­soon­lij­ke blog­posts die wel­is­waar gere­la­teerd waren aan stap­pen­plan maar net zo goed op zich­zelf staand gele­zen kon­den wor­den. Het was inspi­re­rend om op deze manier te bloggen.

Ik ben daar­om benieuwd of dat weder­om gaat gebeu­ren bij een vol­gen­de poging. Want dat is wat ik wil gaan doen. Opnieuw wil ik dage­lijks enke­le blad­zij­des uit een boek gaan lezen en daar dan over blog­gen. Zon­der dat het voor­af vast­staat waar ik het pre­cies over ga heb­ben. Het gele­ze­ne zal de inspi­ra­tie moe­ten vor­men om de blog­post te laten ont­staan. Ver­wacht dus niet dat op het eind je een com­pleet over­zicht hebt waar het boek over gaat. Dat is niet mijn bedoe­ling. Het gaat me juist om het vast­leg­gen van alles waar ik aan moet den­ken tij­dens het lezen. Althans, een poging daartoe.

Alleen ben ik er nog niet hele­maal uit wat voor soort boek ik deze keer de revue laat pas­se­ren. Ik zou heel graag een goed geschre­ven ver­han­de­ling over een his­to­risch onder­werp dage­lijks beet­je bij beet­je wil­len bespre­ken, maar twij­fel of dat mis­schien net iets te hoog gegre­pen is voor dit experiment.

Een ander boek waar ik aan zit te den­ken is Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­tenan­ce door Robert M. Pir­sig. Het is een boek dat me al jaren fas­ci­neert en wat ik zeer regel­ma­tig her­lees zon­der het hele­maal te kun­nen bevat­ten. Een mooie gele­gen­heid om me er weer eens ver­der in te ver­die­pen (wat ik eigen­lijk toch al van plan was deze zomer). Tevens heb ik dit boek op vele ver­schil­len­de loca­ties gele­zen en aldus zal het hope­lijk regel­ma­tig dier­ba­re her­in­ne­rin­gen naar boven bren­gen die ik kan ver­wer­ken in mijn dage­lijk­se (of in ieder geval zeer fre­quen­te) blogposts.

Ik ga er nog een nacht­je over sla­pen maar mijn gevoel zegt me dat Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­tenan­ce een goe­de keu­ze is. Iemand bezwaar?

Voor dege­nen die wil­len mee­le­zen, ik heb een Black Swan edi­ti­on uit 1989 (de oor­spron­ke­lij­ke tekst is uit 1974) met ISBN 0099786400


Reacties

 1. Lalagè (@Lalage_)

  Met dat boek zou ik wel mee wil­len lezen, als ik ten­min­ste de tijd vind tus­sen de boe­ken die ook alle­maal nog op mij lig­gen te wach­ten… Kon­dig je tevo­ren aan wan­neer je begint en hoe lang je ermee bezig ver­wacht te zijn? Dan is het mak­ke­lij­ker plan­nen voor je meelezers!

  1. Peter Pellenaars

   Mocht ik bij mijn keu­ze blij­ven (waar het veel van weg heeft) dan denk ik na het week­end te begin­nen. Ik was niet van plan om veel blad­zij­des per keer te lezen, dus het zal wel een tijd­je duren voor­dat we door het boek heen zijn. Maar het maakt het tevens mak­ke­lij­ker om te blij­ven mee­le­zen of zelfs later aan te haken.
   Leuk dat je mis­schien mee gaat lezen. Heb je het boek al ooit eer­der gele­zen of wordt dit de eer­ste keer?