50books – jaar 2015 – vraag 32

Deze blog­post is deel 32 van 49 in de serie 50books — 2015

Miss­chien dat je het al gezien hebt maar ik wil bin­nenko­rt opnieuw gaan lezen in Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­te­nance van Robert Pir­sig. Het is een boek dat ik al ver­schil­lende keren gelezen heb en dat me nooit gaat verve­len. Iedere keer leer ik er weer van, maar zelfs al zou dat niet het geval zijn dan nog geni­et ik van de sti­jl en de gevarieerde onder­w­er­pen die aan bod komen.
Wat me opvalt is dat ik er bij­na alti­jd voor kies om het boek in de zomer­maan­den1 te lezen. Waarschi­jn­lijk komt dit omdat een van de ver­haal­li­j­nen een motor­reis door de VS is. En lezen over reizen, dat doe ik bij voorkeur in de vakantiepe­ri­ode wan­neer het gevoel dat je er zelf ook elk moment op uit kunt trekken het meest aan­wezig is. Zo gaat het althans bij mij.
Al een tijd­je is er een serie op het boekenkatern van The Guardian2 getiteld Jour­neys in lit­er­a­ture. Daarin passeren boeken de revue die op de een of andere manier te kop­pe­len zijn aan het the­ma van (hoe ver­rassend) reizen. Mijn nog-te-lezen lijst is onder­tussen alweer wat titels rijk­er3 en ik wacht met span­ning op de dag dat Zen van Pir­sig bespro­ken gaat wor­den. Want het is voor mij uit­ge­maak­te zaak dat dit boek aan bod moet komen voor­dat de serie afges­loten kan wor­den.
Hoe is dat met jul­lie? Hebben jul­lie ook een titel die niet mag ont­breken in deze serie?
vraag 32:
Welk lit­erair reis­boek is jouw ‘all-time’ favori­et?
Ben jij ook zo iemand die zich op z’n tijd laat meevo­eren naar verre oor­den door een onder­houdende verteller die niet alleen mooi kan beschri­jven hoe het er daargin­der uitzi­et maar er ook nog eens aller­lei wetenswaardighe­den en/of per­soon­lijke ont­boezemin­gen aan weet te verbinden? Of bli­jf jij liev­er dichter bij huis en kun je al geni­eten van omzw­ervin­gen in bos en streek om de hoek? Het maakt alle­maal niet uit. In de lit­er­atu­ur wemelt het van de goed geschreven boeken die je niet alleen een beeld geven van plaat­sen waar je miss­chien wel nooit van je lev­en zult komen maar tevens een indruk geven van hoe de reiziger zelf al deze ver­schil­lende indrukken ervaart.
Ik ben erg benieuwd te horen welk reis­boek er wat jou betre­ft met kop en schoud­ers bove­nu­it steekt. En natu­urlijk vooral naar het hoe en waarom. Heeft het miss­chien te mak­en met een vergelijk­bare reis die je zelf hebt gemaakt? Gaat het over een gebied waar je van droomt om het zelf ooit eens te bezoeken? Ben je getrof­fen door de wijze waarop de auteur er over heeft geschreven? Kom maar op met jul­lie reisver­halen!
En hou je niet van reizen of om erover te lezen dan is dat ook geen prob­leem. Vol­gende week staat er gewoon weer een vol­gende vraag. Fijne zondag.

50books201532

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books – jaar 2015 – vraag 3150books – jaar 2015 – vraag 33 »

  1. Met uit­zon­der­ing van de laat­ste 2 of 3 jaar toen ik er voor koos om me te verdiepen in de boeken voor onze blog­ger­sleesclub. 

  2. Aan­rad­er! => Books | The Guardian 

  3. Bijvoor­beeld The Old Ways door Robert Mac­far­lane 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets