50books – jaar 2015 – vraag 32

Mis­schien dat je het al gezien hebt maar ik wil bin­nen­kort opnieuw gaan lezen in Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­tenan­ce van Robert Pir­sig. Het is een boek dat ik al ver­schil­len­de keren gele­zen heb en dat me nooit gaat ver­ve­len. Iede­re keer leer ik er weer van, maar zelfs al zou dat niet het geval zijn dan nog geniet ik van de stijl en de geva­ri­eer­de onder­wer­pen die aan bod komen.

Wat me opvalt is dat ik er bij­na altijd voor kies om het boek in de zomer­maan­den1 te lezen. Waar­schijn­lijk komt dit omdat een van de ver­haal­lij­nen een motor­reis door de VS is. En lezen over rei­zen, dat doe ik bij voor­keur in de vakan­tie­pe­ri­o­de wan­neer het gevoel dat je er zelf ook elk moment op uit kunt trek­ken het meest aan­we­zig is. Zo gaat het althans bij mij.

Al een tijd­je is er een serie op het boe­ken­ka­tern van The Guar­di­an2 geti­teld Jour­neys in lite­ra­tu­re. Daar­in pas­se­ren boe­ken de revue die op de een of ande­re manier te kop­pe­len zijn aan het the­ma van (hoe ver­ras­send) rei­zen. Mijn nog-te-lezen lijst is onder­tus­sen alweer wat titels rij­ker3 en ik wacht met span­ning op de dag dat Zen van Pir­sig bespro­ken gaat wor­den. Want het is voor mij uit­ge­maak­te zaak dat dit boek aan bod moet komen voor­dat de serie afge­slo­ten kan worden.

Hoe is dat met jul­lie? Heb­ben jul­lie ook een titel die niet mag ont­bre­ken in deze serie?

vraag 32:
Welk lite­rair reis­boek is jouw ‘all-time’ favoriet?

Ben jij ook zo iemand die zich op z’n tijd laat mee­voe­ren naar ver­re oor­den door een onder­hou­den­de ver­tel­ler die niet alleen mooi kan beschrij­ven hoe het er daar­gin­der uit­ziet maar er ook nog eens aller­lei wetens­waar­dig­he­den en/of per­soon­lij­ke ont­boe­ze­min­gen aan weet te ver­bin­den? Of blijf jij lie­ver dich­ter bij huis en kun je al genie­ten van omzwer­vin­gen in bos en streek om de hoek? Het maakt alle­maal niet uit. In de lite­ra­tuur wemelt het van de goed geschre­ven boe­ken die je niet alleen een beeld geven van plaat­sen waar je mis­schien wel nooit van je leven zult komen maar tevens een indruk geven van hoe de rei­zi­ger zelf al deze ver­schil­len­de indruk­ken ervaart.

Ik ben erg benieuwd te horen welk reis­boek er wat jou betreft met kop en schou­ders boven­uit steekt. En natuur­lijk voor­al naar het hoe en waar­om. Heeft het mis­schien te maken met een ver­ge­lijk­ba­re reis die je zelf hebt gemaakt? Gaat het over een gebied waar je van droomt om het zelf ooit eens te bezoe­ken? Ben je getrof­fen door de wij­ze waar­op de auteur er over heeft geschre­ven? Kom maar op met jul­lie reisverhalen!

En hou je niet van rei­zen of om erover te lezen dan is dat ook geen pro­bleem. Vol­gen­de week staat er gewoon weer een vol­gen­de vraag. Fij­ne zondag.


 1. Met uit­zon­de­ring van de laat­ste 2 of 3 jaar toen ik er voor koos om me te ver­die­pen in de boe­ken voor onze blog­ger­slees­club. 

 2. Aan­ra­der! => Books | The Guar­di­an 

 3. Bij­voor­beeld The Old Ways door Robert Mac­far­la­ne 


Reacties

 1. Hendrik-Jan

  Tja, eigen­lijk heb ik er al heel vaak over geschre­ven. Mijn lie­ve­lings­reis­boek is: De gro­te spoor­weg­car­rou­sel van Paul Theroux: http://www.hendrik-jandewit.nl/2015/08/mijn-ultieme-reisboek-de-grote-spoorwegcarrousel-van-paul-theroux-50books/

 2. Anna

  Goh sor­ry hoor, ik heb het niet zo op reisverhalen…

  1. Peter Pellenaars

   Dat kan. Sor­ry is niet nodig 🙂

 3. Niek
 4. Martha

  En hier is dan ein­de­lijk mijn bij­dra­ge 🙂 http://marthapelkman.nl/50books-vraag-32-literaire-reisboeken/