Een onderzoek naar waarden

De kogel is door de kerk. Ik heb geko­zen voor het boek van Robert Pir­sig, Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­tenan­ce. De komen­de weken of mis­schien zelfs wel maan­den1 zal ik er dage­lijks enke­le blad­zij­des uit lezen en naar aan­lei­ding van wat ik gele­zen heb een blog­post schrij­ven. Mijn plan is niet dat er op deze manier een samen­vat­ting ont­staat die het voor de haas­ti­ge lezer(es) ver­lei­de­lijk maakt om het boek dan maar te skip­pen. Dat staat hele­maal haaks op de gedach­te die we al vroeg in het ver­haal te lezen krij­gen en die te maken heeft met het rei­zen per motor:

[…] you spend your time being awa­re of things and medi­ta­ting on them. On sights and sounds, on the mood of the wea­ther and things remem­be­red, on the machi­ne and the coun­try­si­de you’­re in, thin­king about things at gre­at lei­su­re and lenght wit­hout being hur­ried and wit­hout fee­ling you’­re los­ing time.
[p.17, Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­tenan­ce, Robert Pirsig]

Wan­neer ik pro­beer te ach­ter­ha­len wan­neer ik voor het eerst in Zen begon te lezen en waar­om, dan valt me dat altijd moei­lijk. Het zal waar­schijn­lijk tij­dens mijn mid­del­ba­re school­tijd zijn geweest toen ik dagen door­bracht in de bibli­o­theek en van­zelf dit boek ooit tegen ben geko­men. In mijn her­in­ne­ring heb ik zowat elk boek wel mini­maal één keer door mijn han­den laten gaan. Maar om in een boek over motor­on­der­houd te gaan lezen? Ik kan me voor­stel­len dat het op aan­ra­den van iemand anders moet zijn geweest dat ik er daad­wer­ke­lijk in begon­nen ben. Zeker weten doe ik het niet. Wat ik wel weet is dat ik er de eer­ste keer niet door­heen geko­men ben.

Pas jaren later, toen ik Geschie­de­nis stu­deer­de in Utrecht heb ik een vol­gen­de poging onder­no­men. Dit­maal met suc­ces. Het was de start van vele her­le­zin­gen. Van­daag is het opnieuw zover en bij mijn keu­ze voor dit boek is voor­al het aspect dat ik weet wat ik ga krij­gen door­slag­ge­vend geweest. Net zoals je regel­ma­tig terug­grijpt naar de muziek van grijs­ge­draai­de LP’s uit vroe­ger jaren, zo is het heer­lijk om te lezen in een tekst die ver­trouwd aan­voelt maar tege­lij­ker­tijd nog niets van zijn oor­spron­ke­lij­ke aan­trek­kings­kracht ver­lo­ren heeft.
In de Black Swan edi­tie uit 1989 die ik zelf heb staat voor­af­gaand aan het ver­haal de vol­gen­de Author’s note:

What fol­lows is based on actu­al occur­ren­ces. Alt­hough much has been chan­ged for rhe­to­ri­cal pur­po­ses, it must be regar­ded in its essen­ce as fact. Howe­ver, it should in no way be asso­ci­a­ted with that gre­at body of fac­tu­al infor­ma­ti­on rela­ting to ortho­dox Zen Bud­dhist prac­ti­ce. It’s not very fac­tu­al on motor­cy­cles either.

Voor mij is het wel­haast evi­dent dat iemand die zo humor­vol weet te rela­ti­ve­ren van­zelf­spre­kend een goed ver­haal kan neer­zet­ten. Na de afslui­ten­de zin blijf ik altijd met een gro­te grijns op mijn gezicht zit­ten. Tege­lij­ker­tijd heb­ben me de eer­ste zin­nen wat wee­moe­dig doen wor­den (logi­scher­wij­ze pas nadat ik het boek een eer­ste keer hele­maal gele­zen had) van­we­ge het auto­bi­o­gra­fi­sche gehal­te van deze roman.

Een lach en een traan. Dat belooft wat.


  1. Zeker wan­neer ik er ook nog eens Lila — An Inquiry into Morals ach­ter­aan ga lezen. 

7 reacties

Anna 11 augustus 2015 Reageer

Het klinkt veel­be­lo­vend maar bij deze pas ik. Het lezen van het boek bedoel ik want uiter­aard lees ik wel jouw blogs mee 😉

Peter Pellenaars 11 augustus 2015 Reageer

Geen pro­bleem en wie weet raak je als­nog enthou­si­ast over het boek.

Niek 11 augustus 2015 Reageer

En hoe­veel lees je dan per dag? Een paar blad­zij­den, is dat tien, twin­tig, honderd?
Lang gele­den dat ik dit boek las, mis­schien wel leuk om het weer eens uit de kast te pakken.

Peter Pellenaars 11 augustus 2015 Reageer

Ik wil het naast mijn ‘regu­lie­re’ lees­werk doen, dus hoog­uit tien blad­zij­den per dag. Ook afhan­ke­lijk van de soort pas­sa­ges die aan bod komen. Het com­plexe­re filo­so­fisch werk mis­schien wat min­der om het zodoen­de beter op me in te laten werken.

Niek 12 augustus 2015 Reageer

Het lijkt me heel erg leuk om met je mee te lezen dus ik ga in ieder geval een poging wagen.

Paul van der Werf 11 augustus 2015 Reageer

Het boek staat al jaren op de lijst ’te lezen’ dus ik doe mee, zeker omdat je vori­ge read-a-long me pri­ma beval­len is.

Peter Pellenaars 11 augustus 2015 Reageer

Leuk. Een goeie aan­lei­ding dus om het boek er eens bij te pak­ken. Veel leesplezier!

Geef een antwoord