Chautauqua

Deze blog­post is deel 3 van 19 in de serie Zen — Robert Pir­sig

chautauqua
[p.17–19]

Omdat motor­ri­j­den vol­gens de ik-per­soon uiter­mate geschikt is om je gedacht­en te orde­nen heeft hij het plan opgevat om in de vorm van een Chau­tauqua een aan­tal zak­en met ons te delen die in zijn ogen belan­grijk zijn.

Ik hoor je denken, “Een Chau­tauqua? Wat is dat in hemel­snaam?”

Zelf geeft de ik-per­soon de vol­gende uit­leg:

What is in mind is a sort of Chau­tauqua — that’s the only name I can think of for it — like the trav­el­ing tent-show Chau­tauquas that used to move across Amer­i­ca, this Amer­i­ca, the one that we are now in, an old-time series of pop­u­lar talks intend­ed to edi­fy and enter­tain, improve the mind and bring cul­ture and enlight­en­ment to the ears and thoughts of the hear­er.
[p.17]

De voor­gaande keren dat ik Zen las heb ik hier verder niet bij stilges­taan. De eerste keer was ik ook ver­won­derd over dit vreemde woord maar met de uit­leg erbij (die ik naar nu blijkt ver­keerd heb geïn­ter­pre­teerd) dacht ik dat er ver­wezen werd naar een groep rondtrekkende indi­a­nen (van de Chau­tauqua stam) die al ver­halen vertel­lend in hun bestaan wist te voorzien. Ik vond het een mooi beeld.

Maar het klopt dus van geen meter.

Van­daag heb ik de moeite genomen om me te verdiepen in de achter­grond van de Chau­tauqua. De link naar de indi­a­nen die ik zelf had gemaakt lag voor de hand, hoewel het anders in elka­ar zit. Chau­tauqua is niet een indi­a­nen­stam, maar een woord dat komt uit de taal van de Irokezen:

Chau­tauqua is an Iro­quois word, mean­ing either “two moc­casins tied togeth­er”, “bag tied at the mid­dle”, “where the fish are tak­en out” or “jump­ing fish”.
[bron: Wikipedia]

Dit is echter niet waar de ik-per­soon op doelt wan­neer hij het heeft over Chau­tauqua. Hij ver­wi­jst naar een beweg­ing gericht op de edu­catie van vol­wasse­nen die in 1874 ontstaan is. De eerste bijeenkomst was aan de oev­ers van het Chau­tauqua meer1 bij New York. De naam Chau­tauqua is daar­na ver­bon­den gebleven aan deze beweg­ing:

Chau­tauqua, an adult edu­ca­tion move­ment fea­tur­ing lec­tures, plays, and musi­cal per­for­mances; the word is also used for any sin­gle orga­ni­za­tion pur­su­ing this activ­i­ty. The idea was orig­i­nat­ed in 1874 in Chau­tauqua, New York, which lends its name to the for­mat, but was soon copied else­where.
[bron: Wikipedia]

Al snel nam dit fenomeen een hoge vlucht en door geheel Ameri­ka wer­den (voor­namelijk) zomerkam­p­en geor­gan­iseerd waar vanalles ron­dom kun­st, cul­tu­ur en weten­schap in de meest brede zin werd onder­wezen. Na de hoogti­jda­gen rond 1930 werd het echter allengs min­der. Iets wat vooral te mak­en had met de opkomst van radio, bioscoop en TV.

Het leuke nu is dat ten west­en van de Mis­sis­sip­pi er sinds de beginda­gen één Chau­tauqua bestaat die nog steeds dienst doet, en dit zelfs het gehele jaar door. Leuk, omdat het gele­gen is in Boul­der, Col­orado en laat dat nu net de plaats zijn waar ik ver­schil­lende keren voor mijn werk naar toe ben geweest.

Mijn eerste trip was in 2006 en door ver­trag­ing in Min­neapo­lis2 kwam ik laat in de nacht aan op het vliegveld van Den­ver. In de huu­rauto zat geen nav­i­gatiesys­teem en natu­urlijk nam ik ergens de ver­keerde afs­lag zodat ik uitein­delijk via High­way 36 Boul­der bin­nen­reed. Daar ben ik toen nog een keert­je verd­waald en zoals het er nu naar uitzi­et dicht langs de Chau­tauqua gere­den. Verder heb ik er nooit iemand over geho­ord of er iets over gelezen. Iets wat ik hoop goed te mak­en bij een vol­gende trip naar Boul­der (mocht dat er ooit nog eens van komen).

Schermafbeelding 2015-08-25 om 19.35.59

Op de web­site van The Col­orado Chau­tauqua Nation­al His­toric Land­mark is een hoop infor­matie te vin­den over de geschiede­nis van deze beweg­ing. En er schi­jnt een ken­ter­ing in de maak te zijn:

Today, chau­tauqua is expe­ri­enc­ing a renais­sance. Peo­ple are dis­cov­er­ing that life­long learn­ing is one of the keys to liv­ing a hap­py, ful­fill­ing life. Through­out North Amer­i­ca exist­ing chau­tauquas are thriv­ing and ones from the past are being res­ur­rect­ed.
[bron: The Col­orado Chau­tauqua Nation­al His­toric Land­mark]

In een vol­gende blog­post gaan we zien waar de ik-per­soon uit Zen het over wil gaan hebben in zijn Chau­tauqua. Je kunt natu­urlijk ook zelf alvast verder lezen in het boek.

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« The here­ness and now­ness of thingsMid­den in het begin van een ver­haal »

  1. Inder­daad een meer in de vorm van twee aan elka­ar gebon­den moc­casins. 

  2. Waar ik dit week­end weer naar toe mag. 

  • Heel erg leuk dat je hier wat dieper op in ben gegaan. Op een of andere manier heb ik over de uit­leg van de schri­jver zelf heen gelezen en bleef dat woord me steeds achter­vol­gen in het niet onbe­gri­jpelijke. Nu kreeg ik gelijk bij het lezen van het citaat van de schri­jver de TED-talks voor ogen. Het idee van ken­nis ver­sprei­den reist daarin ook rond. Miss­chien een manke vergelijk­ing maar dat is wat het nu opeens bij me oproept.
    Dat er nog zo’n hele geschiede­nis achter zit en dat jij er zelf ook nog per­soon­lijk met de plek iets mee hebt, maakt het nog leuk­er.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets