Midden in het begin van een verhaal

Deze blog­post is deel 4 van 19 in de serie Zen — Robert Pir­sig

[p.19–23]

Mor­gen­vroeg vlieg ik naar Min­neapo­lis en van­daar ga ik met de taxi naar mijn hotel in Eden Prairie. Daar verbli­jf ik dan een week voor work­shops met mijn Amerikaanse collega’s die op een kwartiert­je loopaf­s­tand hun kan­toor hebben.

Van­daag las ik weer enkele bladz­i­jdes in Zen. Nadat de ik-per­soon heeft aangegeven dat hij in de vorm van een Chau­tauqua een ver­haal gaat vertellen tij­dens de motor­tocht die hij met zijn zoon onderneemt, gaat hij wat dieper in op de aan­lei­d­ing die hem hier­toe heeft gebracht.

Het heeft te mak­en met zijn twee goede vrien­den John en Sylvia die hem vaak vergezellen op deze motor­tocht­en en er ook deze keer bij zijn. De ik-per­soon vertelt hoe maan­den gele­den John moeite had om zijn motor te starten nadat ze een pauze had­den genomen in Sav­age, Min­neso­ta (p.21). De vol­gende dag het­zelfde geval bij Lake Min­neton­ka, ook na een pauze (p.23).

Ik haal de kaart erbij en zie dat Eden Prairie pre­cies tussen Sav­age en Lake Min­neton­ka ligt. In mijn email heb ik de agen­da voor de komende week. Alle ver­gader­ruimtes hebben de naam van een meer of riv­i­er. Je raadt het al. Inder­daad, de work­shops wor­den gehouden in Lake Min­neton­ka. Het voelt alsof ik mor­gen zo dit ver­haal ga bin­nen­vliegen.

Zen laat ik thuis voor deze trip. Ver­moedelijk heb ik in de avon­den te weinig tijd om erover te bloggen. Dus wan­neer ik weer terug ben ga ik verder met bloggen over dit bij­zon­dere boek. Kun­nen jul­lie lekker alvast een beet­je vooruit lezen.

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« Chau­tauquaIt’s not the motor­cy­cle main­te­nance »

5 Comments

Mooie reis alvast en inter­es­sante werkda­gen!
Wel heel goed gep­land dat je nu juist daar naar toe gaat. Miss­chien kun je wel wat foto’s mak­en om ook wat sfeer­beelden voor bij het boek mee te geven in je blogs. Ik heb er alle­maal wel een beeld bij maar de heden­daagse werke­lijkheid is ook inter­es­sant.

Mooi toe­val.
Ik ben ooit ergens ges­trand in het boek. Miss­chien zijn jouw blogs een reden om opnieuw te proberen.
Ik voelde me des­ti­jds wel aange­spro­ken over het geen flauw benul willen hebben van tech­niek

Geef een reactie