50books – jaar 2015 – vraag 34

Deze blog­post is deel 34 van 49 in de serie 50books — 2015

Onder­weg naar Min­neapo­lis lees ik 1q84 van Haru­ki Muraka­mi. Ik heb getwi­jfeld of ik Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­te­nance mee zou nemen, maar dat boek wil ik eigen­lijk lezen in een langza­am tem­po van elke dag een paar bladz­i­jdes en er dan over bloggen. In het vlieg­tu­ig zou ik er waarschi­jn­lijk meteen weer in verdiept rak­en en het in één ruk uitlezen. Iets wat ik nu niet wil doen.
Het werd dus 1q84.
Inmid­dels ben ik al een heel eind op weg in dit boek en van de twee ver­haal­li­j­nen (waarin afwis­se­lend Aomame en Ten­go de hoofd­per­so­n­en zijn) is er een­t­je die ik van­daag wil gebruiken om de nieuwe vraag in te luiden. Het is de ver­haal­li­jn met Ten­go. Deze jonge­man die les­geeft in wiskunde en in zijn overige tijd ver­woede pogin­gen doet om als schri­jver van fic­tie door te breken wordt op een dag gevraagd om het ongepub­liceerde man­u­script van een stu­dente volledig te her­schri­jven.
Ten­go heeft zo zijn bezwaren, maar de uit­gev­er Komat­su is duidelijk in zijn over­tuig­ing dat ze niets ver­keerds doen:

If the decep­tion comes out, it might cause a bit of a scan­dal, but we wouldn’t be break­ing the law. We’d just be rid­ing the cur­rent of the times. And besides, we’re not talk­ing about a Balzac or a Murasa­ki Shibiku here. All we’d be doing is patch­ing the holes in the sto­ry some high school girl wrote and mak­ing it a bet­ter piece of fic­tion. What’s wrong with that? If the fin­ished work is good and brings plea­sure to a lot of read­ers, then no harm done, don’t you agree?”
[p.32, 1q84, Haru­ki Muraka­mi]

Het gaat me vooral om die laat­ste opmerk­ing. De bedoel­ing is dat het her­schreven werk wordt uit­gegeven onder de naam van de jonge vrouw die het oor­spronke­lijke man­u­script heeft geschreven. De naam van Ten­go zal ner­gens ver­meld wor­den, hoo­gu­it in een dankwo­ord. Voor de buiten­wereld zal het dus lijken alsof het boek hele­maal van de hand van deze jonge vrouw is. “If the fin­ished work is good and brings plea­sure to a lot of read­ers, then no harm done, don’t you agree?”
vraag 34:
Hoe zou jij het vin­den wan­neer het boek van jouw favori­ete auteur niet (com­pleet) door haar/hem zelf is geschreven?
In hoev­erre kun jij je vin­den in de uit­leg van Komat­su dat vooral het leesplezi­er voorop staat en veel min­der het feit in hoev­erre het com­plete werk is geschreven door de auteur die op de omslag ver­meld staat? Ben jij het daarmee eens of zie je het toch als een vorm van bedrog wan­neer achter de scher­men er meerdere schri­jvers aan een­zelfde boek hebben gew­erkt? Er zijn vol­doende voor­beelden te vin­den in de wereldlit­er­atu­ur, maar dat wil natu­urlijk niet zeggen dat iedereen het daar dan ook mee eens is. En het maakt nogal een ver­schil of dit co-auteurschap wel of niet ver­meld wordt. Daarom ben ik nieuws­gierig hoe jul­lie daar over denken.

escher

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books – jaar 2015 – vraag 3350books – jaar 2015 – vraag 35 »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets