50books – jaar 2015 – vraag 34

Onder­weg naar Min­ne­a­po­lis lees ik 1q84 van Haruki Mura­kami. Ik heb getwij­feld of ik Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­tenan­ce mee zou nemen, maar dat boek wil ik eigen­lijk lezen in een lang­zaam tem­po van elke dag een paar blad­zij­des en er dan over blog­gen. In het vlieg­tuig zou ik er waar­schijn­lijk met­een weer in ver­diept raken en het in één ruk uitlezen.

Iets wat ik nu niet wil doen.

Het werd dus 1q84.

Inmid­dels ben ik al een heel eind op weg in dit boek en van de twee ver­haal­lij­nen (waar­in afwis­se­lend Aoma­me en Ten­go de hoofd­per­so­nen zijn) is er een­tje die ik van­daag wil gebrui­ken om de nieu­we vraag in te lui­den. Het is de ver­haal­lijn met Ten­go. Deze jon­ge­man die les­geeft in wis­kun­de en in zijn ove­ri­ge tijd ver­woe­de pogin­gen doet om als schrij­ver van fic­tie door te bre­ken wordt op een dag gevraagd om het onge­pu­bli­ceer­de manu­script van een stu­den­te vol­le­dig te herschrijven.

Ten­go heeft zo zijn bezwa­ren, maar de uit­ge­ver Kom­at­su is dui­de­lijk in zijn over­tui­ging dat ze niets ver­keerds doen:

“If the decep­ti­on comes out, it might cau­se a bit of a scan­dal, but we wouldn’t be brea­king the law. We’d just be riding the cur­rent of the times. And besi­des, we’­re not tal­king about a Bal­zac or a Muras­a­ki Shi­bi­ku here. All we’d be doing is pat­ching the holes in the sto­ry some high school girl wro­te and making it a bet­ter pie­ce of fic­ti­on. What’s wrong with that? If the finis­hed work is good and brings plea­su­re to a lot of rea­ders, then no harm done, don’t you agree?”
[p.32, 1q84, Haruki Murakami]

Het gaat me voor­al om die laat­ste opmer­king. De bedoe­ling is dat het her­schre­ven werk wordt uit­ge­ge­ven onder de naam van de jon­ge vrouw die het oor­spron­ke­lij­ke manu­script heeft geschre­ven. De naam van Ten­go zal ner­gens ver­meld wor­den, hoog­uit in een dank­woord. Voor de bui­ten­we­reld zal het dus lij­ken als­of het boek hele­maal van de hand van deze jon­ge vrouw is. “If the finis­hed work is good and brings plea­su­re to a lot of rea­ders, then no harm done, don’t you agree?”

vraag 34:
Hoe zou jij het vin­den wan­neer het boek van jouw favo­rie­te auteur niet (com­pleet) door haar/hem zelf is geschreven?

In hoe­ver­re kun jij je vin­den in de uit­leg van Kom­at­su dat voor­al het lees­ple­zier voor­op staat en veel min­der het feit in hoe­ver­re het com­ple­te werk is geschre­ven door de auteur die op de omslag ver­meld staat? Ben jij het daar­mee eens of zie je het toch als een vorm van bedrog wan­neer ach­ter de scher­men er meer­de­re schrij­vers aan een­zelf­de boek heb­ben gewerkt? Er zijn vol­doen­de voor­beel­den te vin­den in de wereld­li­te­ra­tuur, maar dat wil natuur­lijk niet zeg­gen dat ieder­een het daar dan ook mee eens is. En het maakt nog­al een ver­schil of dit co-auteur­schap wel of niet ver­meld wordt. Daar­om ben ik nieuws­gie­rig hoe jul­lie daar over denken.