50books – jaar 2015 – vraag 35

Deze blog­post is deel 35 van 49 in de serie 50books — 2015

Vijf­tien jaar gele­den ver­ruilde ik mijn func­tie in Eind­hoven bij Philips voor een nieuwe func­tie dichter bij mijn woon­plaats Arn­hem. Ik ging werken voor Philips in Nijmegen. Mijn dagelijkse reis­ti­jd die ik kwi­jt was aan woon-werkver­keer nam drastisch af. En daar was het alle­maal om te doen geweest.
Min­der dan een jaar lat­er werd ik op een project gezet waar­van het kern­team kan­toor hield in, je raadt het al, Eind­hoven.
Het was een groot inter­na­tion­aal project waar collega’s van heel de wereld aan deel­na­men. De groot­ste groep kwam uit de Verenigde Stat­en. Veel van hen ves­tig­den zich hier voor lan­gere tijd. Bij­na elk week­end trokken ze er ver­vol­gens op uit om Ned­er­land en de rest van Europa te verken­nen. Regel­matig vergezelde ik hen op die trip­jes of nodigde ze uit om bij ons te komen eten. Al gauw vor­mde zich een hecht groep­je.
Op een dag voelde ik me niet zo goed en besloot vanu­it huis te werken. Onze zoon was die dag ook thuis van­wege iets met learen die bijgeschoold moesten wor­den. Op een gegeven moment kwam hij bedu­usd mijn werkkamer bin­nen­gelopen en vertelde dat er een vlieg­tu­ig tegen de Twin Tow­ers in New York was gevlo­gen. Ik weet nog dat ik hem ongelovig aan­keek. Hij liet het me zien op zijn com­put­er. Ter­wi­jl we ver­baasd zat­en te kijken naar een her­hal­ing kwam de meld­ing dat er zich een tweede vlieg­tu­ig in de wolkenkrab­bers had gebo­ord. Ik had het gevoel dat ik naar een aflev­er­ing van The Twi­light Zone zat te kijken.
Snel zocht ik con­tact met mijn Amerikaanse vrien­den op kan­toor in Eind­hoven waar het nieuws bij de meesten nog niet was doorge­dron­gen. De dagen en weken erna kon­den we ner­gens anders over prat­en. Meer dan nor­maal het geval zou zijn geweest (denk ik) voelde ik me betrokken bij deze gebeurte­nis die de hele wereld op haar grond­vesten deed schud­den. In de jaren die vol­gden hebben we trouw iedere 11de sep­tem­ber met het pro­ject­team een min­u­ut stilte gehouden. Tot­dat ik bij Philips weg­ging.
Ruim een week gele­den was ik in de VS. Op veel plaat­sen zag ik dat men al voor­berei­din­gen had getrof­fen voor de her­denk­ing van dit jaar. Onder­tussen is het alweer veer­tien jaar gele­den. En er is sinds die tijd zoveel gebeurd. Zoveel nieuwe geschiede­nis geschreven. Toch zal 9/11 niet snel ver­geten wor­den. Nie­mand had tot die dag ooit voor mogelijk gehouden dat men tot zoi­ets in staat was. Wat nor­maal gespro­ken alleen in ‘over-the-top’ actiefilms getoond werd was plots werke­lijkheid gewor­den. Onvoorstel­baar.
The Cul­ture Trip geeft deze week een overzicht van acht romans waarin deze aan­val op de west­erse wereld een hoof­drol speelt. Drie heb ik er gelezen. De overige vijf ken ik niet maar klinken inter­es­sant. Wel zou ik een aan­tal andere titels kun­nen opnoe­men waarin 9/11 terugkomt. Ik denk bijvoor­beeld aan De drie lev­ens van Tomo­mi Ishikawa door Ben­jamin Con­sta­ble die we voor Een per­fecte dag voor lit­er­atu­ur hebben gelezen. En jul­lie?
vraag 35:
Welke boeken heb jij gelezen (of ken je) waarin 9/11 een (hoofd)rol speelt?
Heb jij miss­chien een aan­tal boeken gelezen die op de lijst van The Cul­ture Trip staan? Of ken jij andere titels waarin dit zwaar beladen onder­w­erp terugkomt? Het hoeft niet per se fic­tie te zijn. Ben je bewust naar die boeken op zoek gegaan om meer over deze gebeurte­nis te weten te komen of was het eerder toe­val­lig? Indi­en je er tot nu toe weinig of niets over gelezen hebt, is het dan omdat je het onder­w­erp uit de weg gaat? Zou je bijvoor­beeld de boeken op de lijst van The Cul­ture Trip over­slaan nu je weet waar ze over gaan? En heb je daar een spe­ciale reden voor?
Als iedere week kijk ik weer uit naar jul­lie inzendin­gen.

copyright - Patrick Witty
copy­right — Patrick Wit­ty

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books – jaar 2015 – vraag 3450books – jaar 2015 – vraag 36 »

2 Comments

Geef een reactie