50books – jaar 2015 – vraag 36

We zaten in de bus op weg naar de Brid­ge to Brid­ge run in Arn­hem. Het start­schot voor de 16km zou om 12 uur klin­ken. “Ben je er hele­maal klaar voor?” vroeg ik aan Luel­la. Dat bleek niet zo te zijn. De hele week was ze al wat ziek­jes geweest en van een goe­de voor­be­rei­ding in de voor­gaan­de dagen was geen spra­ke geweest. Ze zag er eigen­lijk ont­zet­tend tegen­op. Waar ze voor­al bang voor was was dat ze tij­dens de loop plot­se­ling ont­zet­ten­de hon­ger zou krij­gen. Dat was haar name­lijk al eer­der overkomen.

De beruch­te hon­gerklop, daar had ik zelf eigen­lijk nog nooit last van gehad tij­dens het hard­lo­pen. Wel toen ik vroe­ger fana­tiek aan wiel­ren­nen deed. Regel­ma­tig kwam ik er tot mijn schrik hal­ver­we­ge een lan­ge rit ach­ter dat ik niets meer te eten bij me had ter­wijl ik nog vele kilo­me­ters zou moe­ten fiet­sen voor­dat ik weer thuis was. Kwes­tie van slech­te voor­be­rei­ding. Maar ook van geen idee wel­ke gerech­ten voor­af uiter­ma­te voed­zaam waren bij zo’n inspan­ning. Ik deed/at maar wat.

Ook bij het hard­lo­pen ben ik zo begon­nen. Tot­dat een van mijn collega’s (een fana­tie­ke hard­lo­per) erach­ter kwam dat ik aan hard­lo­pen deed. Hij kwam met aller­lei tips waar­op ik moest let­ten, inclu­sief wat ik wel of niet moest eten. Toen ik me daar wat meer in ging ver­die­pen op inter­net kwam ik bij een uiterst han­dig boek­je uit: Het hard­lo­pers­kook­boek geschre­ven door Miri­am van Reij­en en Bar­ba­ra Kerk­hof. Uiterst prak­tisch inge­deeld in sec­ties gericht op voe­ding tij­dens trai­ning, vlak voor en gedu­ren­de wed­strij­den, en in de peri­o­de na een wed­strijd staan er veel geva­ri­eer­de gerech­ten ver­meld, plus ook nog eens aller­lei wetens­waar­dig­he­den met betrek­king tot voed­sel en hardlopen.

Het is mijn twee­de kook­boek ooit. Niet dat we ver­der geen kook­boe­ken in huis heb­ben, maar die zijn eer­lijk gezegd alle­maal door/voor Inge aan­ge­schaft. Mijn eer­ste kook­boek kreeg ik van een tan­te toen ik uit huis ging en op mezelf ging wonen: Eer­ste­jaars koken — Basis­kook­boek voor stu­den­ten, door Yvon­ne en Cas­san­dra Kroo­nen­berg. Ik heb er veel baat bij gehad net zoals nu het geval is met het hardloperskookboek.

En ondanks dat koken en eten (net zoals het weer trou­wens) niet mijn favo­rie­te onder­wer­pen zijn om over te blog­gen (of twee­ten), deze week dan toch maar eens een #50books vraag over kookboeken.

vraag 36:
Welk kook­boek gericht op een spe­ci­fie­ke doel­groep heb jij in huis (gehad) waar je veel gebruik van (hebt ge)maakt?

Het lijkt erop dat voor elke te onder­schei­den groep men­sen met een bepaal­de hob­by of voor­keur er een kook­boek is. Ik ga hier niet de voor­beel­den opnoe­men die ik op inter­net ben tegen­ge­ko­men, maar ben voor­al benieuwd wat jul­lie zoal in huis heb­ben staan om de juis­te gerech­ten op de eet­ta­fel te krij­gen. Hoe ben je aan die boe­ken geko­men? Ben je er bewust op zoek naar gegaan omdat je iets mis­te in de regu­lie­re kook­boe­ken? Of zijn ze je aan­be­vo­len of cadeau gedaan? Gebruik je ze nog steeds of staan ze nu te ver­pie­te­ren ergens ach­ter in de kast? En natuur­lijk is het altijd leuk om een foto bij te voe­gen van je lie­ve­lings­ge­recht uit je favo­rie­te kookboek.

~ ~ ~

7 reacties op “50books – jaar 2015 – vraag 36”

  1. Oké, die link van het hard­lo­pers­kook­boek heb ik opgeslagen.
    Al gaan mijn aspi­ra­ties noet ver­der dan 5, maxi­maal 7, km.
    De #50books sla ik over, ben blij dat ik na een nare tijd weer aan het blog­gen ben geslagen.

Reacties zijn uitgeschakeld.