20150923

Kijk om en geniet

Deze avond had ik sur­vi­val­trai­ning. Tot voor kort kon ik door­de­weeks op de dins­dag of don­der­dag in groeps­ver­band trai­nen. En op de zon­dag­och­tend natuur­lijk. Ik besloot om voor de don­der­dag en zon­dag te kie­zen. Zodat ik op dins­dag kon gaan hardlopen.

Sinds kort is er ech­ter ook op de woens­dag gele­gen­heid om te trai­nen. Vol­gens de nieuws­brief waar­in dit ver­meld stond zou er veel aan­dacht voor tech­niek zijn. Begin­ners werd aan­ge­ra­den om deze weke­lijk­se trai­ning te overwegen.

Ik voel­de me van­zelf­spre­kend aan­ge­spro­ken. Toen ik daar­naast nog eens hoor­de dat iemand die tege­lijk met mij was begon­nen en waar­mee ik pri­ma kan opschie­ten nu door­de­weeks kan gaan trai­nen omdat hij altijd op dins­dag en woens­dag ver­hin­derd is, was de ver­an­de­ring snel gemaakt. Voort­aan ga ik op woens­dag en zondag.

Van­avond waren er twee nieu­we­lin­gen bij die hun twee­de proef­trai­ning had­den. Ergens hal­ver­we­ge een com­bi­na­tie hin­der­nis werd mij gevraagd om een bepaal­de tech­niek even voor te doen. Het was een oefe­ning die ik zelf pas sinds vori­ge week voor de eer­ste keer op de juis­te wij­ze wist te vol­bren­gen. Geluk­kig ging het me nu ook goed af.

De nieu­we­lin­gen waren onder de indruk maar ikzelf mis­schien nog wel het meest toen ik me rea­li­seer­de dat ik pas tien weken bezig ben. Zoals voor­speld door de trai­ner van mijn eer­ste proef­trai­ning moesten we voor­al niet bezig zijn met wat we alle­maal nog niet kon­den maar elke trai­ning opnieuw genie­ten van dat wat we onder­tus­sen alle­maal al geleerd hadden.

En het moet gezegd, ik geniet elke trai­ning van de eer­ste tot de laat­ste minuut. We zijn nu zelfs plan­nen aan het maken voor onze eer­ste sur­vi­val­run ergens eind dit jaar of begin vol­gend jaar! Wie me de eer­ste les had zien stun­te­len had dat vol­gens mij niet dur­ven voor­spel­len. Ikzelf althans niet.