50books – jaar 2015 – vraag 37

Waar ik me ieder jaar opnieuw op ver­heug is de Maand van de Geschie­de­nis. Tegen­woor­dig helaas niet meer dan een hob­by waar ik veel te wei­nig tijd in steek, was geschie­de­nis vroe­ger zowat het eni­ge vak op de mid­del­ba­re school waar ik wel tijd en ener­gie in stak. Het heeft er zelfs even naar uit­ge­zien dat ik er seri­eus werk van maak­te om er later mijn brood mee te ver­die­nen toen ik Geschie­de­nis ging stu­de­ren aan de Uni­ver­si­teit van Utrecht.

Uit­ein­de­lijk is het anders gelo­pen. Wat niet weg­neemt dat geschie­de­nis mijn gro­te lief­de is gebleven.

Tij­dens mijn stu­die Geschie­de­nis had­den we op een dag col­le­ge over de Romei­nen. Het was geen hoor­col­le­ge in een gro­te zaal maar met een klein groep­je ergens op een zol­der­ka­mer aan de Lucas Bol­werk waar de facul­teit Geschie­de­nis in 1989 gehuis­vest was. Het onder­werp was het dage­lijks leven van de Romei­nen. Voor de ver­an­de­ring eens geen aan­dacht voor de gro­te namen en de tal­rij­ke oor­lo­gen waar al zoveel over bekend is. We had­den ons alle­maal inge­le­zen in de mate­rie via opdrach­ten voor­af opge­steld door de docent en nu deel­den we onze opge­da­ne ken­nis in een soort van kringgesprek.

Toen het mijn beurt was ver­mel­de ik een aan­tal obser­va­ties waar­van de docent wil­de weten waar ik die was tegen­ge­ko­men. Ik noem­de de titel van een his­to­ri­sche roman die ik als onder­deel van mijn zelf­stu­die gele­zen had. De docent ont­plof­te bij­na van woe­de. Hoe ik het in mijn hoofd haal­de om weten­schap­pe­lij­ke ken­nis te ver­vui­len met ver­zin­sels uit de fan­ta­sie van fic­tie-schrij­vers die te lui waren om gede­gen onder­zoek te doen. Waar­bij de nau­we­lijks ver­ho­len insi­nu­a­tie dat ook ik te lui was om gede­gen onder­zoek te doen door ieder­een opge­pikt werd.

Een jaar later schreef ik me in voor een aan­tal col­le­ges met als the­ma De his­to­ri­sche roman. Onder het stu­die­ma­te­ri­aal bevond zich een gelijk­na­mi­ge bun­de­ling arti­ke­len onder redac­tie van Aad Blok, Gerard Steen en Lies Wes­se­ling. De vol­gen­de pas­sa­ges komen uit de inleiding:

De ter­ri­to­ri­um-strijd tus­sen de his­to­ri­sche roman en de geschied­schrij­ving is een recent hoofd­stuk in een eeu­wen­oud debat dat reeds in de klas­sie­ke oud­heid de gemoe­de­ren bewoog, getui­ge de pas­sa­ges uit reto­ri­sche en poë­ti­ca­le geschrif­ten die aan deze kwes­tie zijn gewijd.
[p.10, De his­to­ri­sche roman]

Hier­na wordt deze ter­ri­to­ri­um-strijd door de loop van de geschie­de­nis gevolgd tot aan onze heden­daag­se tijd. In dit geval is dat 1988 toen het boek­je uit­ge­ge­ven werd. De stand van zaken tus­sen de his­to­ri­ci en de roman­schrij­ver valt als volgt te omschrijven:

Het nar­ra­ti­vis­me met als voor­man Hay­den Whi­te bezint zich […] op pro­ble­men die de ver­woor­ding van his­to­ri­sche ken­nis betref­fen, als reac­tie tegen de ‘har­de’ geschied­schrij­ving […]. Het nar­ra­ti­vis­me à la Whi­te baseert zich op de gedach­te dat het his­to­risch ver­haal zich niet ver­houdt tot de fei­ten in een rela­tie van afspie­ge­ling tot van te voren vast­staan­de gege­vens, maar dat fei­ten veel­eer beschouwd moe­ten wor­den als het pro­dukt van het his­to­risch ver­haal. […] Als de his­to­ri­cus fei­ten pro­du­ceert in plaats van repro­du­ceert, dan kun­nen deze het waar­heids­ka­li­ber van zijn ver­haal niet meer garan­de­ren en is de geschied­schrij­ving dus even (on)waar als de dichtkunst.
[p.14–15, De his­to­ri­sche roman]

De col­le­ges wer­den gege­ven door een docent die het lezen van his­to­ri­sche romans aan­moe­dig­de zolang we niet alles voor zoe­te koek slik­ten en het prin­ci­pe van ‘check-dub­bel­check’ han­teer­den. Iets wat ik tot op de dag van van­daag doe.

vraag 37:
Lees jij his­to­ri­sche romans, en zo ja wat zijn dan een aan­tal van jouw favo­rie­te titels en/of schrijvers?

Eer­lijk gezegd ver­baas­de het mij dat ik deze vraag niet al eer­der gesteld heb. Voor de zeker­heid ben ik mijn lijst van vra­gen nog eens door­ge­lo­pen maar ik kan niets vin­den. Dus bij deze. Ver­de­re toe­lich­ting is denk ik niet nodig. Laat gewoon weten wel­ke titel(s) en/of wel­ke schrijver(s) voor jou eruit sprin­gen in dit gen­re en waar­om dat zo is. Ik ben er in ieder geval benieuwd naar, en dat zul je nu mis­schien iets beter begrijpen.

7 reacties op “50books – jaar 2015 – vraag 37”

  1. Het is een werk­za­me zon­dag. Een twee­de blog­post voor #50books. His­to­ri­sche romans. Ik kan er enorm van genieten.

  2. Pingback: #50books vraag 37: historische romans - Stukjes

Reacties zijn uitgeschakeld.