50books – jaar 2015 – vraag 38

Deze blog­post is deel 38 van 49 in de serie 50books — 2015

Twee jaar gele­den raak­te ik in de ban van een boek dat geschreven zou zijn door een onbek­ende auteur genaamd V.M. Stra­ka. Al snel werd duidelijk dat het hier een project betrof waarachter zich de regis­seur van de Lost tv-serie ver­school, J.J. Abrams. Toen ik de diverse trail­ers had bekeken wilde ik maar één ding: dat boek zo snel mogelijk in han­den zien te kri­j­gen.
Een week lat­er was het zover en ik kan nog steeds in detail voor de geest halen hoe opge­won­den ik was bij het ope­nen van de ver­pakking. Ik waande me weer even­t­jes een kleine jon­gen op pak­je­savond.
Ook bedacht ik me hoe blij ik was dat ik geen dig­i­taal exem­plaar had besteld.

De reden dat ik aan het boek S. moest denken, kwam van­wege het artikel Will dig­i­tal books ever replace print? door Craig Mod. Hierin schri­jft hij hoe na vier jaar dig­i­taal boeken aan­schaf­fen en lezen voor hem de tijd was gekomen om terug te keren naar het geprinte boek. De voor­naam­ste reden is niet zozeer heimwee naar het geprinte boek of dat hij vin­dt dat het geprinte boek beter is, maar vooral dat sinds de intro­duc­tie van de eread­er de ontwik­kelin­gen zijn stil­gevallen.

All is not well on the dig­i­tal book design front. Until recent­ly, the Kin­dle iOS appli­ca­tion still lacked the abil­i­ty – near­ly five years after its launch – to hyphen­ate words at the end of lines in books as they appear on the screen; this was a small ‘prob­lem’, but it’s one that should have been solved years ago. And that’s only one of many deep­er usabil­i­ty and design issues. Amazon’s long-term neglect of the Kin­dle con­tin­ues to be wor­ry­ing to me, both as a design­er and a read­er.
[Will dig­i­tal books ever replace print? — Craig Mod]

Het is voor Craig Mod aan­lei­d­ing om dieper in te gaan op de ges­loten struc­tu­ur van de dig­i­tale boek­w­ereld waar­door inno­vatie op grote schaal niet mogelijk is en lez­ers dreigen af te hak­en omdat de mogelijkhe­den die er wel degelijk zijn niet wor­den doorgevo­erd. Maar daar wil ik het niet over hebben van­daag. Ik raad je wel aan om het artikel op te zoeken en zelf door te lezen. Het bevat genoeg inter­es­sante obser­vaties en ideeën om de long-read tot het einde te lezen.
Wat mijn aan­dacht vooral trok waren zijn opvat­tin­gen over het her­lezen van een boek:

To return to a book is to return not just to the text but also to a past self. We are embed­ded in our libraries. To reread is to remem­ber who we once were, which can be equal parts scary and intox­i­cat­ing. Oth­er ser­vices such as Time­hop offer ways to return to past pho­tos or past tweets. They, too, are unex­pect­ed­ly evoca­tive. Far more so than you might think. They allow us to mea­sure and remea­sure our­selves. And if a resur­faced tweet has an emo­tion­al res­o­nance of x, than a pas­sage in a book by which you were once moved must res­onate at 100x.
[Will dig­i­tal books ever replace print? — Craig Mod]

Zoals trouwe bezoek­ers van mijn blog miss­chien wel weten, her­lees ik met enige regel­maat boeken die mij dier­baar zijn. Onlangs ben ik bijvoor­beeld voor de zoveel­ste keer weer begonnen in Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­te­nance door Robert Pir­sig, waar­bij ik dit­maal in een serie blogs mijn leeser­varin­gen deel met iedereen die daar inter­esse voor heeft.
Ik sta dus hele­maal achter de mening van Craig Mod voor wat betre­ft het bij­zon­dere aan het her­lezen van boeken. En dus ben ik van­daag benieuwd hoe dat met jul­lie is.
vraag 38:
Lees jij wel eens boek opnieuw, en zo ja, waarom doe je dat? En zo nee, waarom niet?
Ben jij iemand die graag een boek meerdere keren leest om bijvoor­beeld te geni­eten van de gehanteerde sti­jl, of ga je op zoek naar diepere lagen waar­van je ver­moedt dat ze er zijn maar die je bij eerste lez­ing ont­gaan zijn? Lees jij een boek opnieuw omdat je na lez­ing zo gehecht bent ger­aakt aan de per­son­ages dat je ze niet kunt mis­sen? Of is het voor jou, een­maal gelezen, klaar, vol­gende boek? Er is tenslotte genoeg te lezen en door te her­lezen kom je natu­urlijk nooit door die nog-te-lezen stapel heen.
Hoe dan ook, net als iedere zondag ben ik weer benieuwd naar jul­lie reac­ties.

50books201538

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books – jaar 2015 – vraag 3750books – jaar 2015 – vraag 39 »