50books – jaar 2015 – vraag 38

Twee jaar gele­den raak­te ik in de ban van een boek dat geschre­ven zou zijn door een onbe­ken­de auteur genaamd V.M. Stra­ka. Al snel werd dui­de­lijk dat het hier een pro­ject betrof waar­ach­ter zich de regis­seur van de Lost tv-serie ver­school, J.J. Abrams. Toen ik de diver­se trai­lers had beke­ken wil­de ik maar één ding: dat boek zo snel moge­lijk in han­den zien te krijgen.

Een week later was het zover en ik kan nog steeds in detail voor de geest halen hoe opge­won­den ik was bij het ope­nen van de ver­pak­king. Ik waan­de me weer even­tjes een klei­ne jon­gen op pakjesavond.

Ook bedacht ik me hoe blij ik was dat ik geen digi­taal exem­plaar had besteld.

De reden dat ik aan het boek S. moest den­ken, kwam van­we­ge het arti­kel Will digi­tal books ever repla­ce print? door Craig Mod. Hier­in schrijft hij hoe na vier jaar digi­taal boe­ken aan­schaf­fen en lezen voor hem de tijd was geko­men om terug te keren naar het geprin­te boek. De voor­naams­te reden is niet zozeer heim­wee naar het geprin­te boek of dat hij vindt dat het geprin­te boek beter is, maar voor­al dat sinds de intro­duc­tie van de erea­der de ont­wik­ke­lin­gen zijn stilgevallen.

All is not well on the digi­tal book design front. Until recent­ly, the Kind­le iOS appli­ca­ti­on still lack­ed the abi­li­ty – near­ly five years after its launch – to hyphe­na­te words at the end of lines in books as they appear on the screen; this was a small ‘pro­blem’, but it’s one that should have been sol­ved years ago. And that’s only one of many dee­per usa­bi­li­ty and design issues. Amazon’s long-term neglect of the Kind­le con­ti­nues to be wor­rying to me, both as a desig­ner and a reader.
[Will digi­tal books ever repla­ce print? — Craig Mod]

Het is voor Craig Mod aan­lei­ding om die­per in te gaan op de geslo­ten struc­tuur van de digi­ta­le boek­we­reld waar­door inno­va­tie op gro­te schaal niet moge­lijk is en lezers drei­gen af te haken omdat de moge­lijk­he­den die er wel dege­lijk zijn niet wor­den door­ge­voerd. Maar daar wil ik het niet over heb­ben van­daag. Ik raad je wel aan om het arti­kel op te zoe­ken en zelf door te lezen. Het bevat genoeg inte­res­san­te obser­va­ties en idee­ën om de long-read tot het ein­de te lezen.
Wat mijn aan­dacht voor­al trok waren zijn opvat­tin­gen over het her­le­zen van een boek:

To return to a book is to return not just to the text but also to a past self. We are embed­ded in our libra­ries. To reread is to remem­ber who we once were, which can be equal parts sca­ry and intoxi­ca­ting. Other ser­vi­ces such as Time­hop offer ways to return to past pho­tos or past tweets. They, too, are unex­pec­ted­ly evo­ca­ti­ve. Far more so than you might think. They allow us to mea­su­re and reme­a­su­re our­sel­ves. And if a resurfa­ced tweet has an emo­ti­o­nal reso­nan­ce of x, than a pas­sa­ge in a book by which you were once moved must reso­na­te at 100x.
[Will digi­tal books ever repla­ce print? — Craig Mod]

Zoals trou­we bezoe­kers van mijn blog mis­schien wel weten, her­lees ik met eni­ge regel­maat boe­ken die mij dier­baar zijn. Onlangs ben ik bij­voor­beeld voor de zoveel­ste keer weer begon­nen in Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­tenan­ce door Robert Pir­sig, waar­bij ik dit­maal in een serie blogs mijn lees­er­va­rin­gen deel met ieder­een die daar inte­res­se voor heeft.
Ik sta dus hele­maal ach­ter de mening van Craig Mod voor wat betreft het bij­zon­de­re aan het her­le­zen van boe­ken. En dus ben ik van­daag benieuwd hoe dat met jul­lie is.

vraag 38:
Lees jij wel eens boek opnieuw, en zo ja, waar­om doe je dat? En zo nee, waar­om niet?

Ben jij iemand die graag een boek meer­de­re keren leest om bij­voor­beeld te genie­ten van de gehan­teer­de stijl, of ga je op zoek naar die­pe­re lagen waar­van je ver­moedt dat ze er zijn maar die je bij eer­ste lezing ont­gaan zijn? Lees jij een boek opnieuw omdat je na lezing zo gehecht bent geraakt aan de per­so­na­ges dat je ze niet kunt mis­sen? Of is het voor jou, een­maal gele­zen, klaar, vol­gen­de boek? Er is ten­slot­te genoeg te lezen en door te her­le­zen kom je natuur­lijk nooit door die nog-te-lezen sta­pel heen.

Hoe dan ook, net als iede­re zon­dag ben ik weer benieuwd naar jul­lie reacties.

4 reacties

Niek 12 oktober 2015 Reageer

Goeie vraag. Jam­mer dat er niet meer ant­woor­den zijn geko­men want ik was ook wel benieuwd hoe dit voor ande­re lezers is. http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2015/10/50books-201538-een-keer-en-nog-een-keer.html

Ali 18 oktober 2015 Reageer

Ik ben aan het inha­len, hier is mijn ant­woord op deze #50books
http://alex39.blogspot.nl/2015/10/50books-vraag-38-twee-keer-lezen.html

Geef een antwoord