50books – jaar 2015 – vraag 39

Deze blog­post is deel 39 van 49 in de serie 50books — 2015

In mijn boekenkast staan twee iden­tieke boeken. Ik kreeg ze alle­bei voor mijn ver­jaardag, maar niet in het­zelfde jaar. Ze wer­den gegeven door twee ver­schil­lende per­so­n­en, mij zeer dier­baar. De boeken staan naast elka­ar, wat opvalt omdat ik verder geen enkel dubbel boek in mijn verza­mel­ing heb1.
Links staat het boek dat ik het lang­ste in bez­it heb. Ik weet nog wat voor weer het was, wie er alle­maal op bezoek waren en wat er gezegd werd toen ik het kreeg. Ernaast staat het tweede exem­plaar dat ik een jaar lat­er kreeg. Ook van dit boek weet ik pre­cies de omstandighe­den waaron­der het mij cadeau werd gedaan.
Mocht­en deze boeken ooit tegelijk uit de kast gehaald wor­den en ver­wis­seld wor­den dan zal ik geen moeite hebben om ze nog steeds uit elka­ar te houden.
Ondanks dat ze dezelfde druk hebben zijn ze niet het­zelfde. Alsof het extra jaar dat het tweede boek onder­weg was voor­dat het bij mij belandde sporen heeft achterge­lat­en. En natu­urlijk speelt een heel voor­name rol door wiens han­den het boek ging toen het aan mij gegeven werd. Ze hebben een stuk­je DNA meegekre­gen van de gev­er. Waar­door ik de bei­de boeken anders zie, voel en ruik.
Verk­laar me voor gek, maar zo ervaar ik het. In wezen is het een iets extremere vorm van wat veel boeken­liefheb­bers wel ken­nen, namelijk dat we ons vaak herin­neren hoe boeken in ons bez­it zijn gekomen en waar we ze gelezen hebben:

Van veel [boeken] weet ik nog in wat voor omstandighe­den ik ze kocht, waar, wat voor weer het was, waar ik de eerste pag­i­na opsloeg. Van veel weet ik van wie ik ze kreeg, ik zie haar of zijn gezicht op dat moment, flar­den van het gesprek dat we voer­den. Van veel weet ik op welke plek in huis ze lagen, in welke huizen, in welke hotelka­mers, op welke ter­rassen, op welke stran­den, welke han­den ik ze zag vasthouden.
[p.65, Als de win­ter voor­bij is, Thomas Ver­borgt]

De vraag voor van­daag is vanzelf­sprek­end of jij dit ook herkent.
vraag 39:
Weet jij van elk boek in je verza­mel­ing waar je het gekocht hebt of van wie je het hebt gekre­gen?
Het kan natu­urlijk zo zijn dat jij iemand bent die dit alle­maal nauwgezet vastlegt in een schrift of het opschri­jft in het boek zelf. Maar ik bedoel eigen­lijk of je het ook weet wan­neer je een boek in je han­den hebt zon­der het open te slaan of in ieder geval zon­der de aan­tekenin­gen te raad­ple­gen die je eventueel hebt gemaakt. Dat je bij wijze van spreken voor je boekenkast gaat staan en via het aan­schouwen van een willekeurig boek in gedacht­en op reis gaat naar het moment dat dit boek in jouw lev­en kwam. En wat voor mooie momenten jul­lie samen sinds­di­en gedeeld hebben. Kun je je dat nog voor de geest halen? Of zijn boeken voor jou pak­jes bedrukt papi­er door een kaft bijeenge­houden? Wat me doet besef­fen dat het voor ebook lez­ers een geheel andere ervar­ing zal zijn. Waar ik natu­urlijk net zo nieuws­gierig naar ben.

50books201539

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books – jaar 2015 – vraag 3850books – jaar 2015 – vraag 40 »

  1. Met de uit­zon­der­ing van som­mige boeken die ik in ver­schil­lende tal­en of uitvo­erin­gen heb. 

7 Comments

Goeie vraag… De meeste zoni­et bij­na alle boeken in mijn boekkast zijn boeken die ikzelf heb aangekocht. Maar de rede­nen waarom zijn vaak divers. En hoewel er best wel exem­plaren zijn die eruit zouden mogen verd­wi­j­nen zijn het net de ver­halen die er rond hangen die me belet­ten dat te doen en niet zozeer omwille van het boek zelf.

Geef een reactie