20151020

Stel­le­tje oprich­ters gezocht!

Op facebook zag ik een oproep van Das Mag voor­bij komen. Ik ken het als lite­rair maga­zi­ne, maar nu zijn ze van plan een uit­ge­ve­rij te star­ten. Via crowd­fun­ding natuur­lijk, want zo hoort dat.

Nieuws­gie­rig gewor­den nam ik een kijk­je op hun web­si­te en zag ver­meld staan dat met 3.000 dona­teurs er een begin gemaakt kan wor­den. Er wor­den drie moge­lijk­he­den gege­ven om dit ini­ti­a­tief te steunen:

Besluit je mee te doen, dan mag je jezelf (mede-)oprichter van een nieu­we uit­ge­ve­rij noemen.

Mijn hart begon allengs snel­ler te kloppen.

Oprich­ter!

Van Een Uitgeverij!

oor de vorm speel­de ik nog even het bege­lei­den­de recla­me­film­pje af, maar een beslis­sing had ik allang genomen.

Vijf minu­ten later kreeg ik een email bin­nen met de beves­ti­ging dat ik oprich­ter was van Das Mag Uitgevers!

Yes!

Oprich­ter!

Ik!

~ ~ ~

Wil jij ook oprich­ter wor­den van een uit­ge­ve­rij die groot­se plan­nen heeft, ga dan snel naar de web­si­te van Das Mag en schrijf je in. De tel­ler staat ‘as we blog’ op 459, 460, 4611 met nog 29 dagen te gaan.

Mis­schien zie ik je dan wel op 17 novem­ber in Para­diso. Kun­nen we een toost uit­bren­gen op elkaar als een stel­le­tje boek­ver­lief­de oprichters.


  1. 21:50 uur