20151024

Ein­de­lijk is Dit. er voor iedereen

Na negen maan­den wach­ten kwam deze week dan ein­de­lijk de ver­los­sen­de mail bin­nen: This. is nu beschik­baar voor iedereen.

In janu­a­ri van dit jaar las ik voor de eer­ste keer over dit ini­ti­a­tief en ik was met­een enthou­si­ast. Het leek mij de oplos­sing bij uit­stek voor de hoe­veel­heid infor­ma­tie die ons dage­lijks over­spoelt. Wat zou het heer­lijk zijn om een aan­tal per­so­nen te kun­nen vol­gen waar­van je weet dat ze altijd wel iets bij­zon­ders te delen heb­ben, maar die slechts één link per dag mogen pos­ten. Dan hou je een uiterst over­zich­te­lijk en waar­schijn­lijk kwa­li­ta­tief hoog­staand lijst­je arti­ke­len over die dan ook de moei­te waard zijn om te lezen.

En van­zelf­spre­kend geldt die restric­tie ook voor jezelf.

Nu eens niet gedach­te­loos (k)lik(k)en en delen wat in je tijd­lijn voor­bij komt, maar goed naden­ken wat jij van­daag belang­rijk, leuk, inte­res­sant of urgent genoeg vindt om te delen met jouw volgers.

Ik vind het een erg ori­gi­neel con­cept en heb de afge­lo­pen dagen al een aan­tal ver­ras­sen­de arti­ke­len gele­zen die mis­schien ook wel op twit­ter of facebook voor­bij zijn geko­men, maar waar ze mij in ieder geval nooit zijn opge­val­len. Op This. krijgt het koren de kans zich te onder­schei­den van het kaf.

Wil je meer weten van This., lees dan hier een uit­ge­brei­de intro­duc­tie op Medium.

Mij kun je hier vin­den. Schroom niet me te vol­gen. Ik beloof dat ik je niet meer dan één keer per dag las­tig zal val­len met een bericht­je over iets wat ik graag met mijn vol­gers wil delen.