50books – jaar 2015 – vraag 41

Deze blog­post is deel 41 van 49 in de serie 50books — 2015

Deze week kan ik het kort houden. Alle achter­grond­in­for­matie bij de vraag van deze week staat in het film­p­je dat nu vol­gt. Speel het svp eerst af voor­dat je verder leest:

Een nieuwe uit­gev­er­ij dus. Die van plan is een aan­tal zak­en wat anders te gaan aan­pakken dan wat tot nu toe de gewoonte is. Dat ze auteurs meer willen gaan betal­en, daar sta ik hele­maal achter en juich ik van harte toe. Maar ook dat ze het ebook voor­taan meelev­eren bij de aankoop van een boek vind ik een pri­ma idee.
Wal­ter van den Berg is een van de auteurs die inmid­dels is overgestapt naar deze uit­gev­er­ij in spé. Hij schri­jft er op zijn weblog het vol­gende over:

Das Mag, mijn nieuwe uit­gev­er­ij, leeft. Er is in ieder geval rumo­er: mijn twee nieuwe bazen schreven een opini­es­tuk over wat ze alle­maal anders gaan doen, en daar is een antwo­ord op gekomen van de geves­tigde uit­gev­ers: zo anders gaan jul­lie het hele­maal niet doen, jong rapaille.
De geves­tigde uit­gev­ers hebben daar miss­chien een heel klein beet­je gelijk in, weet ik niet, ik ben zelf geen uit­gev­er; ik ben alleen maar zo’n schri­jver die als een soort hulp­bond­scoach op de bank zit te mop­peren dat het alle­maal beter moet, en ik heb er ver­stand van zolang mijn gemop­per in mijn eigen huiskamer bli­jft. Maar er is iets waar aan voor­bij wordt gegaan in deze dis­cussie: Das Mag heeft jonge lez­ers gevon­den.
[Waarom ik over­stap naar een andere uit­gev­er­ij]

Ter ver­duidelijk­ing, de nieuwe uit­gev­er­ij kan pas echt van start gaan wan­neer er vol­doende kap­i­taal beschik­baar is. En daar­voor is er een crowd­fund­ing cam­pagne in het lev­en geroepen. Bij 3.000 dona­teurs zal de grens bereikt zijn dat ze daad­w­erke­lijk kun­nen begin­nen, en de grens van 1.000 is al in de eerste week gehaald en met nog 24 dagen te gaan moet het haal­baar zijn.
Het mooie is dat je als dona­teur de boeken ingaat als heuse (mede-)oprichter van een uit­gev­er­ij. Mij sprak dat idee onmid­del­lijk aan. Lang hoefde ik er niet over te denken. En mijn vraag deze week is of het ook iets voor jul­lie is.
vraag 41:
Zou jij (mede-)oprichter van een nieuwe uit­gev­er­ij willen wor­den?
Lijkt het jou ook wel wat om aan de wieg te staan van een nieuwe uit­gev­er­ij? Heb jij het gevoel dat er best wat zak­en in de lit­eraire uit­geefw­ereld anders zouden kun­nen, zek­er wan­neer dat auteurs en lez­ers ten goede zou komen? Ben jij van mening dat sowieso elk ini­ti­ti­atief om het schri­jven en lezen van boeken te pro­moten ges­te­und moet wor­den? Of vind je het maar alle­maal onzin? Gewoon een zoveel­ste start­up die met veel bom­barie probeert geld in te zame­len zon­der een bewezen track­record of goed busi­ness­plan.
Het kan natu­urlijk ook zijn dat je het wel degelijk een fan­tastisch ini­ti­atief vin­dt maar dat je gewoon­weg niet het geld beschik­baar hebt om mee te doen. Mijn vraag is dan ook meer hypo­thetisch van aard. Ik hoef niet te weten of je daad­w­erke­lijk oprichter bent gewor­den, maar ben vooral benieuwd naar je antwo­ord waarom je eventueel wel (of niet) oprichter zou willen wor­den van een nieuwe uit­gev­er­ij. Ik lees het graag in de reac­ties.

50books201541

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books – jaar 2015 – vraag 4050books – jaar 2015 – vraag 42 »