50books – jaar 2015 – vraag 41

Deze week kan ik het kort hou­den. Alle ach­ter­grond­in­for­ma­tie bij de vraag van deze week staat in het film­pje dat nu volgt. Speel het svp eerst af voor­dat je ver­der leest:

Een nieu­we uit­ge­ve­rij dus. Die van plan is een aan­tal zaken wat anders te gaan aan­pak­ken dan wat tot nu toe de gewoon­te is. Dat ze auteurs meer wil­len gaan beta­len, daar sta ik hele­maal ach­ter en juich ik van har­te toe. Maar ook dat ze het ebook voort­aan mee­le­ve­ren bij de aan­koop van een boek vind ik een pri­ma idee.

Wal­ter van den Berg is een van de auteurs die inmid­dels is over­ge­stapt naar deze uit­ge­ve­rij in spé. Hij schrijft er op zijn weblog het vol­gen­de over:

Das Mag, mijn nieu­we uit­ge­ve­rij, leeft. Er is in ieder geval rumoer: mijn twee nieu­we bazen schre­ven een opi­nie­stuk over wat ze alle­maal anders gaan doen, en daar is een ant­woord op geko­men van de geves­tig­de uit­ge­vers: zo anders gaan jul­lie het hele­maal niet doen, jong rapail­le.
De geves­tig­de uit­ge­vers heb­ben daar mis­schien een heel klein beet­je gelijk in, weet ik niet, ik ben zelf geen uit­ge­ver; ik ben alleen maar zo’n schrij­ver die als een soort hulp­bonds­coach op de bank zit te mop­pe­ren dat het alle­maal beter moet, en ik heb er ver­stand van zolang mijn gemop­per in mijn eigen huis­ka­mer blijft. Maar er is iets waar aan voor­bij wordt gegaan in deze dis­cus­sie: Das Mag heeft jon­ge lezers gevon­den.
[Waar­om ik over­stap naar een ande­re uit­ge­ve­rij]

Ter ver­dui­de­lij­king, de nieu­we uit­ge­ve­rij kan pas echt van start gaan wan­neer er vol­doen­de kapi­taal beschik­baar is. En daar­voor is er een crowd­fun­ding cam­pag­ne in het leven geroe­pen. Bij 3.000 dona­teurs zal de grens bereikt zijn dat ze daad­wer­ke­lijk kun­nen begin­nen, en de grens van 1.000 is al in de eer­ste week gehaald en met nog 24 dagen te gaan moet het haal­baar zijn.

Het mooie is dat je als dona­teur de boe­ken ingaat als heu­se (mede-)oprichter van een uit­ge­ve­rij. Mij sprak dat idee onmid­del­lijk aan. Lang hoef­de ik er niet over te den­ken. En mijn vraag deze week is of het ook iets voor jul­lie is.

vraag 41:
Zou jij (mede-)oprichter van een nieu­we uit­ge­ve­rij wil­len worden?

Lijkt het jou ook wel wat om aan de wieg te staan van een nieu­we uit­ge­ve­rij? Heb jij het gevoel dat er best wat zaken in de lite­rai­re uit­geef­we­reld anders zou­den kun­nen, zeker wan­neer dat auteurs en lezers ten goe­de zou komen? Ben jij van mening dat sowie­so elk ini­ti­ti­a­tief om het schrij­ven en lezen van boe­ken te pro­mo­ten gesteund moet wor­den? Of vind je het maar alle­maal onzin? Gewoon een zoveel­ste star­tup die met veel bom­ba­rie pro­beert geld in te zame­len zon­der een bewe­zen track­re­cord of goed businessplan.

Het kan natuur­lijk ook zijn dat je het wel dege­lijk een fan­tas­tisch ini­ti­a­tief vindt maar dat je gewoon­weg niet het geld beschik­baar hebt om mee te doen. Mijn vraag is dan ook meer hypo­the­tisch van aard. Ik hoef niet te weten of je daad­wer­ke­lijk oprich­ter bent gewor­den, maar ben voor­al benieuwd naar je ant­woord waar­om je even­tu­eel wel (of niet) oprich­ter zou wil­len wor­den van een nieu­we uit­ge­ve­rij. Ik lees het graag in de reacties.