50books – jaar 2015 – vraag 42

Van­daag begint Neder­land Leest. Alweer voor de 10de keer. Ik moet beken­nen dat de vori­ge negen edi­ties aan me voor­bij zijn gegaan. Het schijnt dat je bij de bibli­o­theek tij­dens deze peri­o­de een gra­tis boek krijgt. Dit jaar is het een bun­del met kor­te ver­ha­len, spe­ci­aal voor deze gele­gen­heid samen­ge­steld door de mees­ter van het (zeer) kor­te ver­haal, A.L. Snijders.
Fijn dat ik weer lid van de bieb ben, zo bedenk ik me. Want een bun­del met kor­te ver­ha­len lijkt me een mooi cadeau. De geleen­de boe­ken die ik thuis heb lig­gen moe­ten op 30 novem­ber inge­le­verd wor­den. Dat is pre­cies de dag dat Neder­land Leest is afge­lo­pen. Hope­lijk heb­ben ze dan nog een exem­plaar voor mij over. Het Neder­land van van­daag de dag ken­nen­de wordt er steeds min­der gele­zen maar nog altijd wel gre­tig ja gezegd tegen alles wat gra­tis is.
Toen ik de aan­kon­di­ging van Neder­land Leest onder ogen kreeg dacht ik eerst dat het een tele­vi­sie­pro­gram­ma was. Een zoveel­ste vari­ant op Heel Neder­land … (vul op de punt­jes een acti­vi­teit naar keu­ze in). Ik kon me er alleen wei­nig bij voor­stel­len. Heel Neder­land leest. Wat zou­den de opdrach­ten zijn? Lees een com­plex lite­rair werk met filo­so­fi­sche beschou­win­gen in een ruim­te met krij­sen­de baby’s en maak daar­na een samen­vat­ting van maxi­maal 1000 woor­den? Pro­beer bin­nen een voor­af vast­ge­stel­de tijd een boek te lezen ter­wijl er con­ti­nu nieu­we bericht­jes op facebook of twit­ter voor je ver­schij­nen zon­der dat je deze mag ope­nen? Het zal geen kijk­cij­fer­ka­non wor­den vrees ik.
Er is iets bij­zon­ders met die bun­del kor­te ver­ha­len aan de hand, zo lees ik op de web­si­te van Neder­land Leest:

[…] elke pro­vin­cie heeft een eigen edi­tie! Want aan Snij­ders’ keu­ze gaan enke­le ver­ha­len voor­af die in de eigen pro­vin­cie gesi­tu­eerd zijn. Boven­dien schreef in elke pro­vin­cie de Com­mis­sa­ris van de Koning een voor­woord voor het boek.

Zou ik hier in de bieb van Arn­hem zelf een keu­ze kun­nen maken uit de ver­schil­len­de pro­vin­cies? Of ligt er alleen een gro­te sta­pel met de edi­tie van Gel­der­land op me te wach­ten zon­der dat ik even­tu­eel voor Bra­bant kan kie­zen omdat deze pro­vin­cie (ten­slot­te mijn geboor­te­streek) mij nader aan het hart ligt? Kan ik dan even­tu­eel met mijn bieb pas­je ook ergens in Bra­bant terecht?
Het geeft best nog stof tot naden­ken, dit hele Neder­land leest. Vreemd dat het me al die voor­gaan­de jaren nooit is opge­val­len. Hoe is dat bij jullie?
vraag 42:
Zijn jul­lie bekend met Neder­land leest, en zo ja, wat vin­den jul­lie ervan?
Ik denk dat deze vraag wei­nig ver­de­re toe­lich­ting nodig heeft, dus ik laat het hier voor­lo­pig bij.

50books201542

~ ~ ~


10 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *