50books – jaar 2015 – vraag 42

Deze blog­post is deel 42 van 49 in de serie 50books — 2015

Van­daag begint Ned­er­land Leest. Alweer voor de 10de keer. Ik moet beken­nen dat de vorige negen edi­ties aan me voor­bij zijn gegaan. Het schi­jnt dat je bij de bib­lio­theek tij­dens deze peri­ode een gratis boek kri­jgt. Dit jaar is het een bun­del met korte ver­halen, spe­ci­aal voor deze gele­gen­heid samengesteld door de meester van het (zeer) korte ver­haal, A.L. Sni­jders.
Fijn dat ik weer lid van de bieb ben, zo bedenk ik me. Want een bun­del met korte ver­halen lijkt me een mooi cadeau. De geleende boeken die ik thuis heb liggen moeten op 30 novem­ber ingeleverd wor­den. Dat is pre­cies de dag dat Ned­er­land Leest is afgelopen. Hopelijk hebben ze dan nog een exem­plaar voor mij over. Het Ned­er­land van van­daag de dag ken­nende wordt er steeds min­der gelezen maar nog alti­jd wel gretig ja gezegd tegen alles wat gratis is.
Toen ik de aankondig­ing van Ned­er­land Leest onder ogen kreeg dacht ik eerst dat het een tele­visiepro­gram­ma was. Een zoveel­ste vari­ant op Heel Ned­er­land … (vul op de pun­t­jes een activiteit naar keuze in). Ik kon me er alleen weinig bij voorstellen. Heel Ned­er­land leest. Wat zouden de opdracht­en zijn? Lees een com­plex lit­erair werk met filosofis­che beschouwin­gen in een ruimte met kri­jsende baby’s en maak daar­na een samen­vat­ting van max­i­maal 1000 woor­den? Probeer bin­nen een vooraf vast­gestelde tijd een boek te lezen ter­wi­jl er con­tinu nieuwe bericht­jes op face­book of twit­ter voor je ver­schi­j­nen zon­der dat je deze mag ope­nen? Het zal geen kijk­ci­jfer­kanon wor­den vrees ik.
Er is iets bij­zon­ders met die bun­del korte ver­halen aan de hand, zo lees ik op de web­site van Ned­er­land Leest:

[…] elke provin­cie heeft een eigen edi­tie! Want aan Sni­jders’ keuze gaan enkele ver­halen vooraf die in de eigen provin­cie gesitueerd zijn. Boven­di­en schreef in elke provin­cie de Com­mis­saris van de Kon­ing een voor­wo­ord voor het boek.

Zou ik hier in de bieb van Arn­hem zelf een keuze kun­nen mak­en uit de ver­schil­lende provin­cies? Of ligt er alleen een grote stapel met de edi­tie van Gelder­land op me te wacht­en zon­der dat ik eventueel voor Bra­bant kan kiezen omdat deze provin­cie (tenslotte mijn geboortestreek) mij nad­er aan het hart ligt? Kan ik dan eventueel met mijn bieb pas­je ook ergens in Bra­bant terecht?
Het geeft best nog stof tot nadenken, dit hele Ned­er­land leest. Vreemd dat het me al die voor­gaande jaren nooit is opgevallen. Hoe is dat bij jul­lie?
vraag 42:
Zijn jul­lie bek­end met Ned­er­land leest, en zo ja, wat vin­den jul­lie ervan?
Ik denk dat deze vraag weinig verdere toelicht­ing nodig heeft, dus ik laat het hier voor­lop­ig bij.

50books201542

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books – jaar 2015 – vraag 4150books – jaar 2015 – vraag 43 »

10 Comments

Met werk­er­var­ing in bib­lio­theek, boekhan­del en op mid­del­bare scholen ontkom je er niet aan: ja, bek­end mee ;-). Ik vind het leuk! Vooral ook het idee dat “iedereen” dan op een bepaald moment het­zelfde boek aan het lezen is en je het kan hebben over die gedeelde leeser­var­ing. Er zijn ook alti­jd aller­lei opdrachten/prijsvragen voor scholieren met aan het eind toch een soort tv-pro­gram­ma (lees: live uitzend­ing via inter­net) waar dat alle­maal samenkomt.
Extra aan­dacht voor lezen is natu­urlijk sowieso toe te juichen.
Ben benieuwd naar de blogs met antwo­or­den die er n.a.v. jouw vraag van deze week geschreven wor­den!

Als Bel­gis­che kan ik niet anders dan… éh… ja antwo­or­den want ik ken het ini­ti­atief wel. Jam­mer dat wij daar geen Bel­gis­che tegen­hang­er voor hebben. Al hebben we ter pro­motie van het papieren boek natu­urlijk wel onze jaar­lijkse boeken­beurs 🙂

Geef een reactie