50books – jaar 2015 – vraag 43

Deze blog­post is deel 43 van 49 in de serie 50books — 2015

Iemand wees me op een aflev­er­ing deze week van DWDD waarin NRC hoof­dredac­teur Peter Van­der­meer­sch als gast mocht komen vertellen over de Paci­fi­catielez­ing die hij op zater­dag 6 novem­ber ver­zorgt in Bre­da1. Onder­w­erp is het ver­schil tussen Vlamin­gen en Ned­er­lan­ders. Van­der­meer­sch vraagt zich af hoe het kan dat in de loop der jaren de wed­erz­i­jdse inter­esse steeds verder lijkt af te nemen ter­wi­jl we zoveel gemeen­schap­pelijks delen.
Hier het bewuste frag­ment:

Waar ik aan moest denken bij het voor­beeld van Frits Spits en zijn lijst­je met de negentig2 beste Ned­er­land­stal­ige muzieknum­mers (waar Van­der­meer­sch zich terecht kwaad om maakt omdat er slechts drie Vlaamse num­mers op staan), is of dit ook het geval zou zijn geweest wan­neer hij een lijst had opgesteld met de beste negentig Ned­er­land­stal­ige boeken. Had­den de Vlamin­gen dan ook ges­chit­terd door afwezigheid?
Zijn wij inder­daad twee volken geschei­den door dezelfde taal?
Laat ik de proef op de som nemen en van­daag eens kijken hoe het met jul­lie liefde voor de buren is gesteld.
Vraag 43:
Welke vier3 Vlaamse boeken heb jij in de laat­ste vier jaar gelezen? En voor de Vlaamse lez­ers van dit blog moet de vraag natu­urlijk zijn welke vier Ned­er­landse boeken jij in de laat­ste vier jaar hebt gelezen.
Klopt het dat de kloof ook op lit­erair gebied steeds grot­er wordt of lezen we elka­ars lit­er­atu­ur nog steeds omdat het tenslotte één taal­ge­bied is? Indi­en jij geen onder­scheid maakt tussen Ned­er­landse en Vlaamse schri­jvers, doe je dat dan onbe­wust of is het een bewuste actie van je om op deze manier iets niet ver­loren te lat­en gaan? En als blijkt dat je gaan­deweg steeds min­der bent gaan lezen van schri­jvers uit jouw buur­land, is dat dan iets waar je van schrikt en wat je meteen wil gaan veran­deren? Of vind je het een geval­let­je ‘jam­mer maar helaas’?
Kor­tom, ik ben benieuwd hoe het in de lit­er­atu­ur gesteld is met het hier­boven aange­haalde groeiende ver­schil tussen Vlamin­gen en Ned­er­lan­ders en welke impact dat eventueel heeft op het lezen van Ned­er­land­stal­ige boeken.

Afbeelding: Tomas Schats
Afbeeld­ing: Tomas Schats voor VPRO boeken

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books – jaar 2015 – vraag 4250books – jaar 2015 – vraag 44 »

  1. Op het moment van uitzend­ing lag deze lez­ing nog in de toekomst, inmid­dels is het iets in de verleden tijd. 

  2. Negentig? Waarom negentig, Frits? 

  3. Vier? Waarom vier, Peter? 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets