50books – jaar 2015 – vraag 43

Iemand wees me op een afle­ve­ring deze week van DWDD waar­in NRC hoofd­re­dac­teur Peter Van­der­meersch als gast mocht komen ver­tel­len over de Paci­fi­ca­tie­le­zing die hij op zater­dag 6 novem­ber ver­zorgt in Bre­da1. Onder­werp is het ver­schil tus­sen Vla­min­gen en Neder­lan­ders. Van­der­meersch vraagt zich af hoe het kan dat in de loop der jaren de weder­zijd­se inte­res­se steeds ver­der lijkt af te nemen ter­wijl we zoveel gemeen­schap­pe­lijks delen.
Hier het bewus­te fragment:

Waar ik aan moest den­ken bij het voor­beeld van Frits Spits en zijn lijst­je met de negen­tig2 bes­te Neder­lands­ta­li­ge muziek­num­mers (waar Van­der­meersch zich terecht kwaad om maakt omdat er slechts drie Vlaam­se num­mers op staan), is of dit ook het geval zou zijn geweest wan­neer hij een lijst had opge­steld met de bes­te negen­tig Neder­lands­ta­li­ge boe­ken. Had­den de Vla­min­gen dan ook geschit­terd door afwezigheid?
Zijn wij inder­daad twee vol­ken geschei­den door dezelf­de taal?
Laat ik de proef op de som nemen en van­daag eens kij­ken hoe het met jul­lie lief­de voor de buren is gesteld.
Vraag 43:
Wel­ke vier3 Vlaam­se boe­ken heb jij in de laat­ste vier jaar gele­zen? En voor de Vlaam­se lezers van dit blog moet de vraag natuur­lijk zijn wel­ke vier Neder­land­se boe­ken jij in de laat­ste vier jaar hebt gelezen.
Klopt het dat de kloof ook op lite­rair gebied steeds gro­ter wordt of lezen we elkaars lite­ra­tuur nog steeds omdat het ten­slot­te één taal­ge­bied is? Indien jij geen onder­scheid maakt tus­sen Neder­land­se en Vlaam­se schrij­vers, doe je dat dan onbe­wust of is het een bewus­te actie van je om op deze manier iets niet ver­lo­ren te laten gaan? En als blijkt dat je gaan­de­weg steeds min­der bent gaan lezen van schrij­vers uit jouw buur­land, is dat dan iets waar je van schrikt en wat je met­een wil gaan ver­an­de­ren? Of vind je het een geval­le­tje ‘jam­mer maar helaas’?
Kort­om, ik ben benieuwd hoe het in de lite­ra­tuur gesteld is met het hier­bo­ven aan­ge­haal­de groei­en­de ver­schil tus­sen Vla­min­gen en Neder­lan­ders en wel­ke impact dat even­tu­eel heeft op het lezen van Neder­lands­ta­li­ge boeken.

Afbeelding: Tomas Schats
Afbeel­ding: Tomas Schats voor VPRO boe­ken

~ ~ ~


  1. Op het moment van uit­zen­ding lag deze lezing nog in de toe­komst, inmid­dels is het iets in de ver­le­den tijd. 

  2. Negen­tig? Waar­om negen­tig, Frits? 

  3. Vier? Waar­om vier, Peter? 

7 thoughts on “50books – jaar 2015 – vraag 43

  1. Ik had mij voor­ge­no­men dit jaar een stuk of tien Vlaam­se boe­ken te lezen. Ik heb er nog maar vier gehad… dus moet nog even een inhaal­slag plegen.

Comments are closed.