20151112

Leren lezen

 

Op het ter­rein van de sur­vi­val­club waar ik train is een hin­der­nis die ze de rol­la­de noe­men. Het bestaat uit een net dat om een hou­ten balk is gewik­keld. En deze balk hangt tus­sen twee bomen in. De bedoe­ling is dat je jezelf aan het net omhoog trekt en er pro­beert over­heen te klimmen.

Dat valt niet mee. Onder­tus­sen heb­ben we dan wel geleerd hoe we een zoge­naam­de swing­over moe­ten uit­voe­ren om vei­lig en/of wel snel over een balk te gaan, maar het is een stuk moei­lij­ker wan­neer deze balk (voor­al in het mid­den) een stuk dik­ker is van­we­ge bij­voor­beeld zo’n net.

En had ik al ver­meld dat de balk ook nog eens draait? Van een afstand lijkt het op een stuk vlees aan het spit.

Gis­ter­avond waren we om beur­ten bezig om deze hin­der­nis te over­win­nen. Zon­der suc­ces. Goed grip krij­gen in het net luk­te nog wel, maar daar­na bleek het onmo­ge­lijk om met benen of armen zo ver over het dik­ke­re gedeel­te heen te komen dat je jezelf boven op het net en balk wist te manoeu­vre­ren. En op die spaar­za­me momen­ten dat je het bij­na voor elkaar had, draai­de de balk plots waar­door je ineens weer onder­aan kwam te hangen.

We zijn blijk­baar nog niet sterk of behen­dig genoeg.

Iet­wat beteu­terd ston­den we deze neder­laag te ver­wer­ken toen een van de jeugd­trai­ners voor­bij kwam ren­nen en als onder­deel van zijn eigen oefen­pro­gram­ma deze hin­der­nis nam. Zon­der eni­ge moei­te. Via de zij­kant van het net, waar de ver­dik­king het minst is, en ruim­te in het net om er je voet in te zetten.

Ver­baasd keken we elkaar aan. Mocht dat ook? Moest je niet per se via het moei­lijk­ste gedeel­te in het midden?

Was dit niet vals­spe­len? De reac­tie van de trai­ners was dui­de­lijk. De opdracht is om over de balk met net te gaan. Ner­gens staat dat je ver­plicht de meest moei­lij­ke weg moet vol­gen. Ner­gens staat dat het ver­bo­den is de meest mak­ke­lij­ke weg te kie­zen. Het komt aan om de hin­der­nis ’te lezen’ voor­dat je er aan begint.

We zijn blijk­baar ook nog niet slim genoeg.