Te veel woorden waar geen woorden voor zijn

paris-13-novembre-2015

In dit boek ligt de nadruk op geweld­dadi­ge uitin­gen vanu­it reli­gies en ide­olo­gieën. Vee­lal zijn die uitin­gen het werk van een min­der­heid of een sub­stro­ming. Geweld­dadi­ge uitin­gen van chris­ten­dom en islam mogen niet de indruk doen ontstaan dat het apoc­a­lyp­tisch denken vereen­zelvigd wordt met deze reli­gies.
[p.19, Op weg naar Armaged­don, Bob de Graaff]

In mijn stapel nog te lezen bib­lio­theek­boeken bevin­dt zich ook Op weg naar Armaged­don — de evo­lu­tie van fanatisme door Bob de Graaff. Deze ocht­end, nadat ik het nieuws over de ver­schrikke­lijke ter­ror­i­sis­tis­che aansla­gen in Par­i­js voor­bij heb zien komen besluit ik er wat eerder in te begin­nen dan ik van plan was.

Het is wat ik meestal doe als reac­tie op bui­ten­cat­e­gorie nieuws­bericht­en die ik nauwelijks kan bevat­ten. Lezen. Om dan miss­chien nog steeds niet te kun­nen bevat­ten maar wel meer (lang niet alles) te begri­jpen. Daar­voor lees ik niet alleen de actuele (ooggetuigen)verslagen maar daar­naast vooral beschouwende achter­grond­in­for­matie die me beter tot hulp is bij mijn onmo­gelijke poging tot duid­ing.

Niet vaak voel ik de behoefte er meteen over te schri­jven. Op dit blog zul je slechts spo­radisch een update aantr­e­f­fen die inhaakt op wereld­schokkende gebeurtenis­sen waar­van de kran­ten vol staan en waarover iedereen het heeft. Net zoals de meeste stuk­jeschri­jvers die er wel aan­dacht aan best­e­den heb ook ik weinig tot geen ver­stand van het hoe en waarom van menig voor­val dat de loop van de geschiede­nis drastisch doet wijzi­gen. Het ver­schil met al die stuk­jeschri­jvers is dat ik er dan maar vanaf zie om er een stuk­je over te schri­jven.

Op de een of andere manier voelt het ook onge­makke­lijk. Juist nu zowat de hele wereld alles aank­likt wat ook maar in de ver­ste verte te mak­en heeft met wat er in Par­i­js is voorgevallen voel ik me bezwaard om een blog­post op het inter­net te posten. Alsof ik een graan­t­je wil meepikken door bijvoor­beeld de gebeurtenis­sen in te zetten om mijn eigen stand­pun­ten een zoveel­ste keer voor het voetlicht te plaat­sen of miss­chien hoop een extra lad­ing bezoek­ers naar mijn web­site te kun­nen lei­den. Ik beperk me aldus vee­lal tot het ver­w­erken van wat ik zie, lees en hoor, en laat het aan anderen over te ver­wo­or­den waar­voor geen woor­den zijn.

En die zijn er in overvloed. Zek­er wan­neer een voor­val zoals nu in Par­i­js gebruikt kan wor­den in ver­hitte dis­cussies ron­dom de huidi­ge vluchtin­gen­cri­sis en de angst voor moslimex­trem­isme waarbin­nen de ruimte voor dialoog allang verd­we­nen is. Ter­wi­jl de geweer­schoten en bom­ex­plosies nog weerklinken melden zich al de eerste ‘experts’ die pre­cies weten hoe de vork in de steel zit en wat er moet gebeuren om een vol­gende aanslag te voorkomen. De nuance wordt meestal niet gezocht. Com­passie voor de slachtof­fers lijkt eerder plicht­matig dan gemeend. Je hoeft ook geen geschoolde lez­er te zijn om de poli­tieke agen­da van menig stuk­jess­chri­jver te herken­nen. Natu­urlijk bli­jven de reac­ties onder zo’n polaris­erend stuk niet achter­wege. Voor- en tegen­standers buite­len al snel vol van het eigen gelijk over elka­ar heen. De tragis­che aan­lei­d­ing verd­wi­jnt bij dit alles nage­noeg com­pleet uit beeld. Het stu­it me tegen de borst, deze oppor­tunis­tis­che stem­ming­mak­er­ij en over en weer beschuldigin­gen die niets oplossen.

Maar het feit dat ik er weinig tot geen aan­dacht aan geef op dit blog wil niet zeggen dat het me alle­maal koud laat. Net als elk weldenk­end en invoe­lend per­soon ben ik tot in het diepst van mijn wezen geschokt door de extrem­iteit van dit soort aansla­gen en huilt mijn hart om de vele onschuldige slachtof­fers en nabestaan­den. Het zou vreemd zijn wan­neer dit niet zo zou zijn. Ik weet alleen niet wat ik nog toe te voe­gen heb, of waarom ik nog iets zou moeten toevoe­gen.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets