Rondje Challenge


Gis­ter voor de eer­ste keer mijn GPS hor­lo­ge gebruikt tij­dens de sur­vi­val­run­trai­ning. Ik was benieuwd hoe­veel kilo­me­ters we stie­kem afleg­gen tus­sen de hin­der­nis­sen. Hier­on­der de voor­lo­pi­ge resul­ta­ten van deze trai­ning in storm­ach­tig weer.
In totaal heb­ben we 8.73 km gelo­pen gedu­ren­de de trai­ning van twee uur. Dit is de bru­to tijd. Ik heb niet elke keer dat we uit­leg kre­gen of dat ik moest wach­ten bij een hin­der­nis het hor­lo­ge stil­ge­zet. Het ging er mij meer om of ik geen last van het hor­lo­ge zou heb­ben bij de hin­der­nis­sen (nee, dus) en om een eer­ste indruk te krij­gen van de afstand die we lopen.
De trai­ning begon met dat we in twee groe­pen wer­den ver­deeld. Een groep ging per drie­tal in een kano (vijf kano’s in totaal) en de ander groep ging hard­lo­pend op weg naar het ande­re ein­de van de gro­te plas. Ik zat in de groep die eerst ging hard­lo­pen1. Na 1,3 km waren op de plaats van bestem­ming waar niet veel later de eer­ste kano’s aan­kwa­men en we van plaats kon­den wis­se­len. Toen was het onze beurt om de 1 km terug te varen.
Na het kano­va­ren stond er een lijst oefe­nin­gen op het pro­gram­ma om het boven­li­chaam ver­der op te war­men. Toen was het tijd voor de ech­te trai­nings­ar­beid. We kon­den kie­zen uit een trai­ning spe­ci­fiek gericht op de begin­nen­de sur­vi­val­run­ner of een Chal­len­ge. Deze Chal­len­ge was voor wed­strijd­lo­pers, gevor­der­den en lief­heb­bers. Dat laat­ste vorm­de voor Mar­tijn (mijn traings­maatje van dag 1) de door­slag. Met Dinx­per­lo (20 decem­ber) en de run geor­ga­ni­seerd door onze eigen club in het voor­uit­zicht beslo­ten we dat het tijd werd voor een ech­te proef. We gin­gen het proberen.
Dit werd er van ons ver­wacht (de hin­der­nis­sen moch­ten in wil­le­keu­ri­ge volgorde):

 • rond­je klei­ne plas
 • 3 stuks apen­hang / over de balk
 • 2x water­loo
 • een stuk enteren
 • gro­te combi
 • 20x push-ups / 20x starjumps
 • 15x lage swing­over afge­wis­seld met 15x burpee
 • rond­je klei­ne plas

En we heb­ben het gehaald! Soms met han­gen en wur­gen, en in een enkel geval door bij een hin­der­nis tus­sen­tijds wat rust te nemen wis­ten we het par­cours in pre­cies 1 uur te nemen. We gin­gen van start toen we er 41 minu­ten van ons totaal­trai­ning op had­den zit­ten, en dit zijn de ver­de­re gegevens:

 • 00:41 — 00:52 => rond­je klei­ne plas (2 km)
 • 00:52 — 01:29 => alle hin­der­nis­sen (1 km)
 • 01:29 — 01:41 => rond­je klei­ne plas (2 km)

Daar­na was de pijp leeg. Geluk­kig gin­gen we al snel uit­lo­pen en stond de kof­fie klaar toen we terugkwamen.
~ ~ ~
Iets voor jou, dat sur­vi­val­run­nen? Kom dan eens een keer­tje kij­ken bij Sur­vi­val­run Trai­nings­groep Arn­hem. Of check voor een ver­e­ni­ging bij jou in de buurt.
~ ~ ~


 1. Bewust voor geko­zen aan­ge­zien we dan storm­wind mee zou­den heb­ben op de weg terug. Blijk­baar ben ik in kor­te tijd een beet­je slim­mer gewor­den.