Rondje (nieuwe) schoenen

Na het rond­je Chal­len­ge van afge­lo­pen zon­dag was ik nog wel even het water inge­gaan om de erg­ste mod­der van mijn schoe­nen weg te spoe­len, maar thuis was ik ver­ge­ten om ze bin­nen te zet­ten waar ze beter kon­den dro­gen. Van­och­tend heb ik ze als­nog uit de schuur gehaald waar ze als oud vuil op de werk­bank ston­den te wach­ten voor een nieu­we trai­ning. Met­een viel me weer die scheur op waar iemand me zon­dag al op gewe­zen had. Ter­wijl ik ze pas 4 maan­den gele­den aan­ge­schaft had.

IMG_1459

IMG_1458

Ik besloot naar Run­ners­world terug te gaan waar ik ze gekocht had. Dezelf­de ver­ko­per die luis­te­ren als vak nog steeds moest afron­den hielp me ook nu weer pri­ma. Helaas viel het niet onder de garan­tie maar onder de risico’s van het sur­vi­val­run­nen. Waar­schijn­lijk was ik tegen iets scherps aan­ge­lo­pen. Ten­slot­te ban­je­ren we over­al door­heen en wie weet wat er alle­maal voor rot­zooi in die slo­ten, grep­pels en plas­sen ligt. Ik moest ‘m gelijk geven.

Maar omdat hij het ook best wel ver­ve­lend vond gaf hij me 50% kor­ting op een nieuw paar. Iets wat ik erg schap­pe­lijk vond. Nadat ik enke­le schoe­nen van een ander merk had gepro­beerd heb ik toch weer voor Brooks geko­zen. Mocht ik als­nog na een aan­tal maan­den het­zelf­de pro­bleem krij­gen dan weten we zeker dat Brooks en ik geen goe­de com­bi­na­tie vor­men. Maar voor­lo­pig hou ik het gewoon op dom­me pech.

Dit­maal was de rode uit­voe­ring niet op voor­raad en ging ik met groen/grijs naar huis. Ook mooi. En haal ik ze in ieder geval niet door elkaar.

IMG_1460

Thuis besloot ik mijn oude nieu­we Adi­das hard­loop­schoe­nen weer eens voor de dag te halen. Nadat ik tege­lijk met die rooie Brooks ook nieu­we Asics had gekocht ston­den die Adi­das eigen­lijk wer­ke­loos in een hoek­je te wach­ten. Niet slim want het idee was om ze om beur­ten te dra­gen zodat ik er lan­ger mee kon doen. Dus kre­gen ze van­avond een nieu­we kans om te laten zien waar ze toe in staat waren. Het plan was om de 5 km in 25 minu­ten te lopen.

Sinds ik met hard­lo­pen ben begon­nen (na jaren niet aan eni­ge vorm van sport te heb­ben gedaan) merk­te ik dat ik het voort­aan meer van de uit­hou­ding moest heb­ben dan van het snel­le werk. De duur­loop lag me gaan­de­weg beter dan de kor­te afstand (hoe­wel zeker in het het begin de kor­te afstand de eni­ge afstand was die ik hard­lo­pend kon over­brug­gen). Ik vind het nu heer­lijk om zo’n 10 tot 15 km te gaan ren­nen in een tem­po van tus­sen de 5:30 en 5:45 minuut per kilo­me­ter. Zon­der kop­te­le­foon op lek­ker genie­ten van het bui­ten zijn.

Maar ik heb het idee dat ik wat meer aan mijn snel­heid moet gaan wer­ken wil ik een beet­je fat­soen­lijk een sur­vi­val­run afron­den. Daar­om deze avond de tem­po­lat wat hoger gelegd om te zien of me dat zou gaan lukken.

rondje20151117

Gelukt.

Bin­nen­kort eens kij­ken of het op de Asics ook zo mak­ke­lijk gaat. En daar­na pro­be­ren nog wat sneller/verder te gaan.

~ ~ ~