Dit. is er nu ook als app voor de iPhone

thisitunes

Voor­uit. Nog een keer en dan hou ik er (voor­lo­pig) over op.

Stel je mag van­daag slechts één enke­le link naar een onli­ne arti­kel delen met je vol­gers. Wat zou dat zijn? Dat moet toch wel iets spe­ci­aals zijn, ver­moed ik zo. Echt de moei­te waard om te lezen.

Zie­daar het con­cept van This. in een noten­dop. Uiterst doel­tref­fend en over­zich­te­lijk. Ik schreef er hier en hier al eer­der over. Geen cha­o­ti­sche time­li­ne waar ieder­een het ene na het ande­re bericht deelt zodat het resul­taat in veel geval­len is dat je door de bomen het bos niet meer ziet en veel inte­res­sants aan je voor­bij gaat. Nee, hier een rust­ge­vend voort­kab­be­len­de stroom van maxi­maal zoveel upda­tes per dag als per­so­nen die je volgt. Want heb je een­maal iets gedeeld, dan duurt het weer 24 uur voor­dat je dit opnieuw kunt doen.

Ik vind het gewel­dig. Inmid­dels is het al onder­deel van mijn dage­lijk­se rou­ti­ne gewor­den om juist hier een kijk­je te nemen op zoek naar een beet­je fat­soen­lijk en geva­ri­eerd onli­ne lees­voer. Iets leuks gele­zen? Dan kun je dat laten weten door een bedank­je ach­ter te laten bij dege­ne die het gedeeld had. Wel zo symphatiek.

Waar­om nu nog­maals aan­dacht voor dit nieu­we soci­a­le net­werk? Omdat er deze week een app ver­sche­nen is voor op de iPho­ne, iPod en iPad waar­door de gebrui­ker­s­er­va­ring wat mij betreft nog beter is gewor­den. Stan­daard krijg je de meest recen­te upda­tes van van­daag te zien. Ver­vol­gens kun je naar bene­den scrol­len en voor­gaan­de dagen oproe­pen. Daar­naast zijn er nog wat ande­re tabs met infor­ma­tie over bij­voor­beeld jouw vol­gers en de per­so­nen die je zelf volgt. Het spreekt alle­maal voor zich. En het spreekt mij elke dag meer aan.

Mis­schien ook iets voor jou? Pro­beer het eens uit. Ten­slot­te is het gra­tis. De This. app is hier te vin­den in de App Sto­re. Maar je kunt This. natuur­lijk ook gewoon via je brow­ser bezoeken.

thisiphone

~ ~ ~