Rondje negatieve split

oor de ver­an­de­ring stond er weer een ste­vi­ge wind deze namid­dag (ja, ik ben een twee­tal daag­jes vrij van­we­ge Thanks­gi­ving) bij het hard­lo­pen. Maar ik dacht het deze keer eens in mijn voor­deel te laten wer­ken. Eén van de ver­gis­sin­gen (blijf me lezen of bla­der anders terug in mijn eer­de­re blog­posts wil je meer weten over de vele ande­re valkui­len waar ik regel­ma­tig in te vin­den ben) die ik nog steeds maak is te hard van start gaan. En dan na twee of drie kilo­me­ter er hele­maal door­heen zitten.

Dus koos ik er voor om recht tegen de wind te begin­nen waar­door het geen pro­bleem zou zijn het tem­po wat te druk­ken. Ver­vol­gens was het plan om dan hal­ver­we­ge het rond­je te pro­be­ren de snel­heid lang­zaam op te voe­ren zodat de tota­le tijd van de twee­de helpt snel­ler zou zijn ver­ge­le­ken met de eer­ste helft. Een zoge­naam­de nega­tie­ve split.

Ik had daar al ooit eer­der over gele­zen nadat mijn col­le­ga cq snel­heids­dui­vel er over begon­nen was. Het sprak me wel aan als traings­tech­niek maar tot nu toe had ik er niet echt seri­eus op getraind. Van­daag leken me de omstan­dig­he­den er per­fect voor. Mis­schien dat het niet hele­maal in over­een­stem­ming was met de ware bedoe­ling van de nega­tie­ve split maar je moet ergens beginnen.

En het ging vol­gens plan. De twee­de zes kilo­me­ter liep ik twee minu­ten snel­ler dan de eer­ste zes kilo­me­ter. Ook de voort­schrij­dend gemid­del­de tijd voor de vijf kilo­me­ter zag er mooi uit. Al met al ben ik er tevre­den mee.

De vraag is alleen of dit nu puur te wij­ten valt aan het effect van wind tegen en wind mee. Bin­nen­kort het­zelf­de rond­je nog maar eens over­nieuw lopen bij geen of min­der wind. Maar eerst op 6 decem­ber de vijf­tien kilo­me­ter in Mont­fer­land. Want daar is al dit trai­nings­werk uit­ein­de­lijk voor bedoeld.

~ ~ ~