Rondje knopen

apenhang

Of ik nu wel of niet in staat ben om mor­gen mee te doen (waar­bij de balans bij­na defi­ni­tief naar niet is door­ge­sla­gen), van­daag mocht ik als vrij­wil­li­ger aan­tre­den om de hin­der­nis­baan en de rou­te rond­om de klei­ne plas in gereed­heid te bren­gen voor de jubi­le­um­run. Nadat we de heren­tent omge­to­verd had­den in een kan­ti­ne ver­za­mel­den we de spul­len om enke­le hin­der­nis­sen op te bou­wen bui­ten het terrein.

Met een lad­der op mijn schou­der plus enke­le tou­wen ploeg­de ik door de vet­te mod­der rich­ting de plek waar we een swing­over gin­gen opzet­ten. Al snel vie­len ter­men als werk­lus, mast­worp, paal­steek en prusik­knoop. Ter­wijl ik er vei­lig­heids­hal­ve voor koos om het pad na de swing­over gro­ten­deels tak­ken­vrij te maken zodat de meer erva­ren kno­pers begon­nen met een balk tus­sen twee bomen op te han­gen, diep­te ik mijn geheu­gen af naar voor­beel­den hoe die kno­pen ook alweer gelegd moesten wor­den. Ik vond weinig.

Geluk­kig kre­gen we niet veel later een uit­ge­brei­de uit­leg over hoe de diver­se kno­pen in elkaar sta­ken (en ook weer uit elkaar gehaald kon­den wor­den). Het was alle­maal logisch met kruis­jes op (en rond­jes onder) de balk waar­na ver­vol­gens het uit­ein­de van het touw­tje door het mid­den terug moest om van­daar nog een keer door het­zelf­de mid­den de ande­re kant op te gaan en  zodoen­de te ein­di­gen in een per­fec­te knoop (althans wan­neer het gedaan werd door iemand met tig jaar knoop­er­va­ring). Moch­ten we in de war raken van al dat gesteek en getrek dan was daar altijd nog een paling­brug­ge­tje ezels­brug­ge­tje waar­bij je het dier­tje uit een vij­ver liet krui­pen om de omge­ving te bekij­ken tot­dat het zich ver­veel­de en weer terug­gleed de vij­ver in. Een kind kan de was doen.

swingover

Voor de zeker­heid heb ik ze van­avond toch maar even­tjes opge­zocht op internet:

mastworp
mast­worp
paalsteek
paal­steek
prusikknoop
prusik­knoop

Kwes­tie van (veel) oefe­nen vol­gens onze leer­mees­ter. Mis­schien is het ver­stan­dig om mor­gen een stuk­je touw mee te nemen naar de apen­hang wan­neer ik daar als vrij­wil­li­ger de dag doorbreng.

Of zal ik toch…?

~ ~ ~