50books – jaar 2015 – vraag 47

Vori­ge week zon­dag geen #50books vraag van­we­ge wat per­soon­lij­ke omstan­dig­he­den. En daar­door van­daag een klein dilem­ma. Zal ik de oor­spron­ke­lij­ke vraag van vori­ge week als­nog stel­len of een nieu­we ver­zin­nen? Ik heb toch maar beslo­ten de oor­spron­ke­lij­ke vraag te plaat­sen ondanks dat de direc­te aan­lei­ding alweer bij­na is weg­ge­zakt. Het lag name­lijk zo voor de hand te vra­gen wel­ke boek (of boe­ken) jul­lie gekre­gen had­den op pakjesavond.
Want ik weet niet hoe het met jul­lie is gesteld maar voor mij is pak­jes­avond pas hele­maal geslaagd wan­neer er mini­maal één boek(je) tus­sen de cadeaus zit. En geluk­kig houdt sin­ter­klaas hier ieder jaar weer reke­ning mee. Ook deze keer was mijn kin­der­hand snel gevuld en wel met Waar­over ik praat als ik over hard­lo­pen praat van Haruki Murakami.
Net als sin­ter­klaas vind ik het zelf ook ont­zet­tend leuk om een boek cadeau te geven. We trek­ken dan wel loot­jes maar nor­maal gespro­ken zorg ik er altijd voor dat ik voor ieder­een iets extra heb. Daar zit­ten altijd wel enke­le boe­ken tus­sen voor die­ge­nen waar­van ik weet dat ze nog steeds regel­ma­tig lezen. Dit jaar is er weer een lezer bij­ge­ko­men in de per­soon van onze jong­ste klein­zoon. Het was een genot te zien hoe blij hij was met zijn lees­boek­je. Ik ben al bezig een lijst­je te maken voor vol­gend jaar.
Vraag 47:
Welk boek (of boe­ken) heb­ben jul­lie dit jaar in je schoen gevon­den of cadeau gegeven?
Mocht pak­jes­avond om wat voor reden bij jou niet meer gevierd wor­den sla dan gerust deze vraag over, of mis­schien weet je een boek te her­in­ne­ren toen de goed­hei­lig man nog wel voor­bij kwam. Dat mag natuur­lijk ook.

50books201547

~ ~ ~

3 reacties op “50books – jaar 2015 – vraag 47”

  1. Sin­ter­klaas is voor de kin­de­ren (onder de 18), voor de vol­was­se­nen is er de Kerst­man 🙂 Hier is het dus nog even wat geduld oefenen…

Reacties zijn uitgeschakeld.