Jubileumrun 10 jaar Survivalrun trainingsgroep Arnhem

jubileumrunapenhang

In de nacht van zater­dag op zondag werd ik ergens van wakker. Op de wekker zag ik dat het 3 uur was. Buiten ging de wind als een gek tekeer. Zon­der er bij na te denken stapte ik uit bed om te kijken of er achter ons huis miss­chien iets was omge­waaid. Met moeite kon ik me aan het nachtkast­je vasthouden toen ik half door mijn link­erenkel zak­te. Hele­maal ver­geten dat ik geb­lesseerd was. Een zoveel­ste beves­tig­ing dat ik het wel uit mijn hoofd kon zetten om enkele uren lat­er mee te doen aan de jubileum­run.
Klok­slag 8 uur was ik op het clubter­rein waar we met een allengs grot­er wor­dende groep vri­jwilligers de laat­ste voor­berei­din­gen trof­fen voor­dat de wed­stri­jd­lop­ers en recre­an­ten van start kon­den gaan. Alle frus­tratie die ik nog voelde van­wege het feit dat ik mijn eerste sur­vival­run zou gaan mis­sen verd­ween zien­dero­gen bij het zien hoe ent­hou­si­ast iedereen bezig was om van deze dag iets spe­ci­aals te mak­en. Om 10 uur vertrok ik richt­ing de apen­hang over het water om daar als jurylid te fun­geren.
En het was geweldig! Ondanks dat men het de hele tijd gekscherend over een fun­run had (of ook wel sur­vival­run­net­je) waren alle lop­ers (jong en oud) super gemo­tiveerd om een goeie tijd neer te zetten. De ver­beten­heid op de gezicht­en was prachtig om te zien. Tegelijk­er­ti­jd was het ook nog eens erg leerza­am omdat de ene apen­hang­er toch weer net een iets afwijk­ende tech­niek had dan de ander. De vele foto’s die ik gemaakt heb vor­men aldus goed studie­ma­te­ri­aal.
Het mooiste moment vond ik per­soon­lijk toen enkele vol­wassen wed­stri­jd­lop­ers een jeugdlid op de apen­hang passeer­den. Aan de reac­ties van de wach­t­ende lop­ers aan de overkant te zien was ik niet de enige die dit bij­zon­der (komisch) vond.
Nadat de bezem­lop­er voor­bij was gekomen kon­den de hin­dernissen weer afge­bro­ken wor­den. Terug op het clubter­rein was men al begonnen met het berei­den van erwten­soep en brood­jes braad­worst. Het vor­mde een smaakvolle afs­luit­ing. Maar niet alvorens er enkele dankwo­or­den waren gespro­ken naar aan­lei­d­ing van het 10-jarig bestaan van Sur­vival­run train­ings­groep Arn­hem en de pri­jzen verdeeld onder de snel­ste lop­ers.
Zoals gezegd, een zeer ges­laagde dag waar we nog lang over kun­nen naprat­en.

jubileumrun

Meer foto’s zijn hier, hier, hier en hier te bek­ijken.
~ ~ ~
Iets voor jou, dat sur­vival­run­nen? Kom dan eens een keert­je kijken bij Sur­vival­run Train­ings­groep Arn­hem. Of check voor een verenig­ing bij jou in de buurt.
~ ~ ~

2 Comments

Geef een reactie