Jubileumrun 10 jaar Survivalrun trainingsgroep Arnhem

jubileumrunapenhang

In de nacht van zater­dag op zon­dag werd ik ergens van wak­ker. Op de wek­ker zag ik dat het 3 uur was. Bui­ten ging de wind als een gek tekeer. Zon­der er bij na te den­ken stap­te ik uit bed om te kij­ken of er ach­ter ons huis mis­schien iets was omge­waaid. Met moei­te kon ik me aan het nacht­kast­je vast­hou­den toen ik half door mijn lin­ker­en­kel zak­te. Hele­maal ver­ge­ten dat ik gebles­seerd was. Een zoveel­ste beves­ti­ging dat ik het wel uit mijn hoofd kon zet­ten om enke­le uren later mee te doen aan de jubileumrun.

Klok­slag 8 uur was ik op het club­ter­rein waar we met een allengs gro­ter wor­den­de groep vrij­wil­li­gers de laat­ste voor­be­rei­din­gen trof­fen voor­dat de wed­strijd­lo­pers en recre­an­ten van start kon­den gaan. Alle frus­tra­tie die ik nog voel­de van­we­ge het feit dat ik mijn eer­ste sur­vi­val­run zou gaan mis­sen ver­dween zien­der­ogen bij het zien hoe enthou­si­ast ieder­een bezig was om van deze dag iets spe­ci­aals te maken. Om 10 uur ver­trok ik rich­ting de apen­hang over het water om daar als jury­lid te fungeren.

En het was gewel­dig! Ondanks dat men het de hele tijd gek­sche­rend over een fun­run had (of ook wel sur­vi­val­run­ne­tje) waren alle lopers (jong en oud) super gemo­ti­veerd om een goeie tijd neer te zet­ten. De ver­be­ten­heid op de gezich­ten was prach­tig om te zien. Tege­lij­ker­tijd was het ook nog eens erg leer­zaam omdat de ene apen­han­ger toch weer net een iets afwij­ken­de tech­niek had dan de ander. De vele foto’s die ik gemaakt heb vor­men aldus goed studiemateriaal.

Het mooi­ste moment vond ik per­soon­lijk toen enke­le vol­was­sen wed­strijd­lo­pers een jeugd­lid op de apen­hang pas­seer­den. Aan de reac­ties van de wach­ten­de lopers aan de over­kant te zien was ik niet de eni­ge die dit bij­zon­der (komisch) vond.

Nadat de bezem­lo­per voor­bij was geko­men kon­den de hin­der­nis­sen weer afge­bro­ken wor­den. Terug op het club­ter­rein was men al begon­nen met het berei­den van erw­ten­soep en brood­jes braad­worst. Het vorm­de een smaak­vol­le afslui­ting. Maar niet alvo­rens er enke­le dank­woor­den waren gespro­ken naar aan­lei­ding van het 10-jarig bestaan van Sur­vi­val­run trai­nings­groep Arn­hem en de prij­zen ver­deeld onder de snel­ste lopers.

Zoals gezegd, een zeer geslaag­de dag waar we nog lang over kun­nen napraten.

jubileumrun

Meer foto’s zijn hier, hier, hier en hier te bekijken.

~ ~ ~
Iets voor jou, dat sur­vi­val­run­nen? Kom dan eens een keer­tje kij­ken bij Sur­vi­val­run Trai­nings­groep Arn­hem. Of check voor een ver­e­ni­ging bij jou in de buurt.

~ ~ ~