50books – jaar 2015 – vraag 48

Deze blog­post is deel 48 van 49 in de serie 50books — 2015

Op de ein­de­jaars­bi­jeenkomst afgelopen vri­jdag kwam de vraag (met antwo­ord) een aan­tal keer voor­bij: ‘En wat ga jij doen de komende vri­je dagen? Lezen zek­er?’ Ik hoefde alleen nog maar beves­ti­gend te knikken waar­na er bij som­mi­gen een mee­warig knikje op vol­gde. In de trant van ‘joh, waar je zin in hebt.’
Nou, ik heb er ontzettend veel zin in!
Rechts van mijn bureaut­je waar ik meestal mijn blog­posts zit te tikken staat een smalle hoge kast die gedurende de laat­ste maan­den alleen maar voller is ger­aakt met boeken waar­van ik alle­maal het voorne­men had om ze eind van het jaar te lezen. Nu dus. Maar zelfs al zou ik iedere dag alle uren dat ik wakker ben uit zou trekken om te lezen, dan nog bli­jft er zo’n 90% ongelezen staan wan­neer ik op 4 jan­u­ari weer aan het werk ga.
Er waren tij­den dat ik daar last van had. Dan zat ik het ene boek te lezen wat ik na veel wikken en wegen had uit­gekozen maar waren mijn gedacht­en bij die andere boeken die nog niet aan de beurt waren. Dat gaat me inmid­dels beter af. Het kiezen valt me soms nog wel eens zwaar. Echter daar­na lukt het me goed om me bij dat uitverko­ren boek te houden alvorens ik aan een vol­gend boek begin.
Wat me opvalt is dat er een ver­schil is tussen wat ik tij­dens mijn win­ter­vakantie lees vergeleken met de zomer­vakantie. Onbe­wust nodigt deze peri­ode waarin we wat vak­er terug­b­likken en stil­staan bij gebeurtenis­sen uit het afgelopen jaar ook uit om boeken te kiezen die wat serieuzer van toon zijn. Of om een boek nog eens te her­lezen wat veel indruk heeft gemaakt. Het is de tijd van con­tem­platie en mijn leesge­drag is navenant.
Althans zo ervaar ik het wan­neer ik voor mijn boekenkast sta en op zoek ga iets nieuws om te lezen. De lichtere lec­tu­ur sla ik automa­tisch over. Hoewel de weer­som­standighe­den verre van win­ters zijn, is het al vroeg donker en vind ik het heer­lijk om mezelf met een goed boek terug te trekken in huis. De gordi­j­nen dicht, flink wat kaarsen aan en een lekker glas wijn op tafel. Ide­ale omstandighe­den om ein­delijk eens ongesto­ord flink wat uren door te bren­gen met juist de boeken die alle tijd en aan­dacht nodig hebben om goed tot hun recht te komen.
Ja, ik heb er zin in!
Hoe is dat bij jul­lie? Ik neem aan dat jul­lie ook de gele­gen­heid nemen om eens lekker bij te lezen indi­en je een paar dagen vrij bent. Maar waar ik benieuwd naar ben is of je (on)bewust andere boeken uitki­est dan bijvoor­beeld in de zomer­pe­ri­ode.
Vraag 48:
Merk je ver­schil in wat (en hoe) je leest tij­dens deze ‘donkere dagen’ aan het eind van het jaar?
En natu­urlijk vind ik het alti­jd leuk om te zien wat jul­lie zoal lezen de komende weken, of het nu wel of niet afwijk­end is van wat je de rest van het jaar leest. Dus kom maar op met jul­lie ‘win­ter read­ing’ lijst!
Ik wens jul­lie nu alvast pret­tige ker­stda­gen met veel leesti­jd.

50books201548

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books – jaar 2015 – vraag 4750books – jaar 2015 – vraag 49 »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets