50books – jaar 2015 – vraag 48

Op de ein­de­jaars­bij­een­komst afge­lo­pen vrij­dag kwam de vraag (met ant­woord) een aan­tal keer voor­bij: ‘En wat ga jij doen de komen­de vrije dagen? Lezen zeker?’ Ik hoef­de alleen nog maar beves­ti­gend te knik­ken waar­na er bij som­mi­gen een mee­wa­rig knik­je op volg­de. In de trant van ‘joh, waar je zin in hebt.’
Nou, ik heb er ont­zet­tend veel zin in!
Rechts van mijn bureau­tje waar ik meest­al mijn blog­posts zit te tik­ken staat een smal­le hoge kast die gedu­ren­de de laat­ste maan­den alleen maar vol­ler is geraakt met boe­ken waar­van ik alle­maal het voor­ne­men had om ze eind van het jaar te lezen. Nu dus. Maar zelfs al zou ik iede­re dag alle uren dat ik wak­ker ben uit zou trek­ken om te lezen, dan nog blijft er zo’n 90% onge­le­zen staan wan­neer ik op 4 janu­a­ri weer aan het werk ga.
Er waren tij­den dat ik daar last van had. Dan zat ik het ene boek te lezen wat ik na veel wik­ken en wegen had uit­ge­ko­zen maar waren mijn gedach­ten bij die ande­re boe­ken die nog niet aan de beurt waren. Dat gaat me inmid­dels beter af. Het kie­zen valt me soms nog wel eens zwaar. Ech­ter daar­na lukt het me goed om me bij dat uit­ver­ko­ren boek te hou­den alvo­rens ik aan een vol­gend boek begin.
Wat me opvalt is dat er een ver­schil is tus­sen wat ik tij­dens mijn win­ter­va­kan­tie lees ver­ge­le­ken met de zomer­va­kan­tie. Onbe­wust nodigt deze peri­o­de waar­in we wat vaker terug­blik­ken en stil­staan bij gebeur­te­nis­sen uit het afge­lo­pen jaar ook uit om boe­ken te kie­zen die wat seri­eu­zer van toon zijn. Of om een boek nog eens te her­le­zen wat veel indruk heeft gemaakt. Het is de tijd van con­tem­pla­tie en mijn lees­ge­drag is navenant.
Althans zo ervaar ik het wan­neer ik voor mijn boe­ken­kast sta en op zoek ga iets nieuws om te lezen. De lich­te­re lec­tuur sla ik auto­ma­tisch over. Hoe­wel de weers­om­stan­dig­he­den ver­re van win­ters zijn, is het al vroeg don­ker en vind ik het heer­lijk om mezelf met een goed boek terug te trek­ken in huis. De gor­dij­nen dicht, flink wat kaar­sen aan en een lek­ker glas wijn op tafel. Ide­a­le omstan­dig­he­den om ein­de­lijk eens onge­stoord flink wat uren door te bren­gen met juist de boe­ken die alle tijd en aan­dacht nodig heb­ben om goed tot hun recht te komen.
Ja, ik heb er zin in!
Hoe is dat bij jul­lie? Ik neem aan dat jul­lie ook de gele­gen­heid nemen om eens lek­ker bij te lezen indien je een paar dagen vrij bent. Maar waar ik benieuwd naar ben is of je (on)bewust ande­re boe­ken uit­kiest dan bij­voor­beeld in de zomerperiode.
Vraag 48:
Merk je ver­schil in wat (en hoe) je leest tij­dens deze ‘don­ke­re dagen’ aan het eind van het jaar?
En natuur­lijk vind ik het altijd leuk om te zien wat jul­lie zoal lezen de komen­de weken, of het nu wel of niet afwij­kend is van wat je de rest van het jaar leest. Dus kom maar op met jul­lie ‘win­ter rea­ding’ lijst!
Ik wens jul­lie nu alvast pret­ti­ge kerst­da­gen met veel leestijd.

50books201548

~ ~ ~

2 reacties op “50books – jaar 2015 – vraag 48”

Reacties zijn uitgeschakeld.