Categorieën
Blogpost

Woensdag, 23 december 2015

Win­ter­tijd

Het wil niet echt win­ter wor­den dit jaar. Nor­maal gespro­ken vind ik het wel iets heb­ben dat rond de kerst­da­gen er een pak sneeuw uit de lucht valt en vorst in de grond zit. Maar nu ben ik er wat min­der rou­wig om dat het uit­blijft. Dit heeft alles te maken met mijn nieu­we hob­by, het sur­vi­val­run­nen. De hui­di­ge aan­ge­na­me weers­om­stan­dig­he­den geven mij vol­op de gele­gen­heid door te blij­ven trai­nen en aan mijn tech­niek te wer­ken zodat ik hope­lijk beter voor­be­reid ben om de hin­der­nis­sen te nemen wan­neer de bit­te­re kou­de als­nog ons land binnentrekt.

Het wordt winter.

Deze vakan­tie­pe­ri­o­de zijn we thuis begon­nen met het kij­ken naar de serie Game of Thro­nes. Van de sint had mijn Inge de dvd-box van sei­zoen 1 gekre­gen en al na enke­le afle­ve­rin­gen ver­zocht ze mij om snel de ove­ri­ge sei­zoe­nen aan te schaf­fen zodat we tij­dens de kerst­da­gen niet zon­der kwa­men te zit­ten. Inmid­dels zit­ten we mid­den in het twee­de sei­zoen en is al ver­schil­len­de keren het mot­to van de Starks voor­bij geko­men: ‘Win­ter is coming.’

As we all know, the mot­to of Hou­se Stark is “Win­ter is Coming.” The mot­to reminds mem­bers of the hou­se to pre­pa­re, be on-guard, and be vigi­lant. Win­ter hits Win­ter­fell and the Stark lands the hard, sin­ce they are so far north. As lords of the north, the Starks must remem­ber their res­pon­si­bi­li­ty to shep­herd and pro­tect their peo­p­le in the­se win­ters: being alert and pre­pa­red is essential.

[Win­ter is Coming: The Long Win­ter in Wes­t­eros | His­to­ry Behind Game of Thro­nes]

Win­ter is coming.

In de boek­win­kel eer­der van­daag had ik de Neder­land­se ver­ta­ling van het nieu­we boek van Gar­ry Kas­pa­rov in han­den. Hij waar­schuwt ons voor de toe­ne­men­de drei­ging die uit­gaat van Rus­land en Vla­di­mir Poe­tin. Indien de wes­ter­se wereld zich niet har­der opstelt tegen­over Poe­tin loopt het de kans een der­de wereld­oor­log over zich af te roe­pen. Ik bla­der­de gedach­te­loos wat door het boek voor­al­eer ik door­had dat de titel van het boek (Het wordt win­ter) recht­streeks ver­wijst naar Game of Thro­nes:

The mot­to “Win­ter is Coming” also has a dee­per mea­ning accor­ding to Geor­ge RR Mar­tin. The mot­to expres­ses the idea that the­re are “always dark peri­ods in each of our lives, and even if things are good now (“sum­mer”), we must always be rea­dy for a dark peri­od when events turn against us (“win­ter”).”

[Win­ter is Coming: The Long Win­ter in Wes­t­eros | His­to­ry Behind Game of Thro­nes]

Dat de win­ter nog maar even op zich laat wachten.

8 reacties op “Woensdag, 23 december 2015”

Yep. Wij lopen meest­al ver ach­ter de hypes aan, dus ook in dit geval. Voor­lo­pig kun­nen we nog wel even voor­uit hoe­wel het snel kan gaan mor­gen als we ver­der geen enke­le ver­plich­ting heb­ben anders dan lek­ker lui thuis op de bank te hangen.

Nee, de boe­ken heb ik niet gele­zen. Maar ik begin er toch wel zin in te krij­gen al is het maar om te zien waar de voor­naams­te ver­schil­len zit­ten. Ook gaat het soms nog­al snel met al die ver­schil­len­de per­so­na­ges en fami­lie­ge­schie­de­nis­sen, en dan vind ik erover lezen toch net wat aan­ge­na­mer. Dus wie weet ga ik ze als­nog bestellen.

Game of Thro­nes… oh boy… niet echt mijn gen­re 🙂 Geluk­kig zeg stel je voor dat ieder­een van het­zelf­de zou houden 🙂

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *