Maandag, 28 december 2015

Opruim­ge­luk

Om me heen hoor en lees ik de laat­ste tijd regel­ma­tig over oprui­men en con­su­min­de­ren. Ik weet niet of dit komt omdat er vaker over gespro­ken en geblogd wordt of sim­pel­weg door­dat ik er zelf wat meer mee bezig ben en het me daar­door eer­der opvalt. Niet dat het iets uit­maakt. Het belang­rijk­ste is dat ik er aan toe ben om weer een klei­ne stap te zet­ten om mijn leven wat over­zich­te­lij­ker te maken en mijn hoofd wat meer rust te gunnen.

Dit­maal ga ik mijn stu­deer­ka­mer onder han­den nemen. Lang­za­mer­hand is deze plek waar ik me graag terug­trek om te lezen en te schrij­ven dicht­ge­slibd met boe­ken en tijd­schrif­ten. Het is niet zozeer dat de angst me om het hart slaat bij al dat onge­le­zen druk­werk wat op me staat te wach­ten, maar eer­der de fysie­ke ruim­te die het inneemt. Ik merk dat het me onrus­tig maakt wan­neer mijn bureau altijd maar vol­ge­stouwd ligt of dat er haast geen plek meer vrij is om iets aan de muur te han­gen of op een kast te plaatsen.

Wat ga ik doen?

Aller­eerst ga ik een aan­tal abon­ne­men­ten op tijd­schrif­ten opzeg­gen. Ik krijg meer bin­nen dan ik kan lezen en in niet alles ben ik nog in dezelf­de mate geïn­te­res­seerd als toen ik besloot een abon­ne­ment te nemen. Daar­door zal in ieder geval de aan­was wat afne­men. Ver­der ga ik van een aan­tal tijd­schrif­ten oude jaar­gan­gen door­ne­men en alleen die arti­ke­len eruit halen en bewa­ren (in ord­ners of door te scan­nen) waar­van ik denk dat ik ze nog wel­eens nodig heb of de moei­te waard zijn om te her­le­zen. Ook dit zal ruim­te opleveren.

Met mijn boe­ken ga ik ook iets der­ge­lijks doen. Ooit was ik al eens begon­nen om mijn bibli­o­theek door te nemen en per boek te beslui­ten of ik het wel of niet zou wil­len bewa­ren. Daar ga ik weer seri­eus werk van maken. De boe­ken die ik om wel­ke reden dan ook niet meer in mijn kast hoef zul­len een nieu­we bestem­ming krij­gen. Als je op zoek bent naar boe­ken en er niet al te veel aan uit wilt/kunt geven, dan raad ik je aan mijn blog te blij­ven volgen.

Ver­der heb ik beslo­ten om niet met­een elk boek te kopen waar­van ik denk dat het me wel aan­spreekt. Eerst zal ik ze lenen bij de bieb. Ik ben nog­al wis­pel­tu­rig en een alle­sle­zer wan­neer ik de kans krijg. Soms kan dit bete­ke­nen dat ik te snel een boek aan­schaf waar­van ik me later afvraag waar­om ik dat gedaan heb. Hope­lijk helpt het me op deze wij­ze het aan­tal impuls­aan­ko­pen te ver­min­de­ren. En net als bij de acties gericht op mijn ver­za­me­ling tijd­schrif­ten zal dit de nodi­ge ruim­te opleveren.

Waar komt dit vandaan?

Mis­schien klinkt het raar maar zelf heb ik het gevoel dat het komt omdat ik de grens van vijf­tig jaar ben gepas­seerd. Meer dan ik wil toe­ge­ven heeft deze gebeur­te­nis die­per inge­gre­pen dan ik had ver­wacht. Niet in de zin dat ik con­ti­nu met mijn leef­tijd bezig ben of denk dat ik het bes­te van het leven heb gehad. Hele­maal niet zelfs. Veel­eer heeft het te maken dat ik onbe­wust een gelei­de­lij­ke ver­an­de­ring heb onder­gaan van uiter­lijk naar inner­lijk. Waar­bij uiter­lijk niet staat voor mijn eigen fysie­ke lichaam maar de de mate­ri­ë­le wereld om me heen. En inner­lijk staat voor gees­te­lijk leven. Voor meer con­tem­pla­tie (zon­der de reli­gi­eu­ze con­no­ta­tie die bij dit woord hoort) als ik me zo mag uitdrukken.

Het lijkt als­of mijn beschou­wen­de aard steeds meer de over­hand krijgt en ik bij deze de tijd en rust ga nemen om te kij­ken wat mij dat kan bren­gen. Een beet­je oprui­men kan dus geen kwaad.


Reacties

 1. Liesbeth

  Wat her­ken ik dit! Ook­hier slibt het lang­zaam dicht en omdat ik maar een kabou­ter­huis­je heb is dat zor­ge­lijk. Geluk­kig helpt het enorm om nog hoofd­za­ke­lijk e‑books te lezen (en te kopen).
  Het is won­der­lijk, ik dacht dat ik als pen­si­o­na­da véél meer tijd zou heb­ben om te lezen (en om op te rui­men) maar niets is min­der waar. Dis­ci­pli­ne blijft dus broodnodig.
  Jij sterk­te, suc­ces, een goed uit­ein­de en een prach­tig Nieuw Jaar!

  1. Peter Pellenaars

   Mij lukt het nog steeds niet om e‑books te lezen op een manier dat ik er ook van geniet. Kor­te arti­ke­len en blogs daar heb ik geen moei­te mee, maar een heel boek bevalt me niet. Dus ik blijf voor­lo­pig bij de papie­ren ver­sie en dat bete­kent dat ik toch wat moet gaan oprui­men want ook mijn stu­deer­ka­mer is niet al te groot.
   Bij deze ook alvast een voor­spoe­di­ge jaar­wis­se­ling gewenst en een goed 2016!

 2. Lalagè (@Lalage_)

  De bibli­o­theek is een gewel­di­ge bron van boe­ken 🙂 Het is me wel­eens over­ko­men dat ik een boek zo mooi vind dat ik het als­nog koop. Het was toen niet meer nieuw ver­krijg­baar, maar wel twee­de­hands (geluk­kig). We heb­ben ook veel boe­ken kun­nen ver­ko­pen via boekwinkeltjes.nl, maar dat is voor­na­me­lijk non-fic­tie, dus ik weet niet hoe goed dit werkt voor lite­ra­tuur. Ver­der geef ik veel boe­ken weg, aan fami­lie, vrien­den of aan de kring­loop­win­kel. Zo kom je er wel weer van­af 🙂 Ik ben nog lang geen vijf­tig, maar houd wel van oprui­men. Mijn man is er niet zo goed in, dus die moet ik dan maar een hand­je hel­pen. Ook doen we alle­bei aan medi­ta­tie. Zou­den we daar nog meer behoef­te aan krij­gen als we ouder zijn? Ik ben benieuwd…

  1. Peter Pellenaars

   Ja, de bieb blijft gewel­dig om in rond te dwa­len en ont­dek­kin­gen te doen. Ik kom er nog steeds erg graag. En ik heb dezelf­de erva­ring. Wan­neer een boek me goed bevalt dan wil ik het daar­na nog wel eens zelf aan­schaf­fen zodat ik het dicht bij de hand heb om te herlezen.
   De boe­ken die ik ga weg­doen zul­len op ver­schil­len­de manie­ren een nieu­we bestem­ming gaan vin­den. Lezers van mijn blog kun­nen zelf aan­ge­ven als ze inte­res­se heb­ben en bij geen reac­ties geef ik ze weg aan bij­voor­beeld fami­lie of vrien­den of de kring­loop­win­kel. Ze gaan in ieder geval niet de vuil­bak in. Dat zou eeu­wi­ge zon­de zijn.

 3. Ali

  Je bent niet de eni­ge. Ik heb twee weken vrij en heb behoor­lijk veel opge­ruimd in deze weken. En die tijd­schrift­ac­ties ga ik ook doen komend jaar, want ik heb een behoor­lij­ke onge­le­zen sta­pel liggen.
  Bij de weg, ik zie de laat­ste tijd bij je blogs een hok­je met een naam­pje erin, maar geen plaat­je. Ligt dat aan mij?

  1. Peter Pellenaars

   Deze vrije weken nodi­gen altijd uit om wat aan oprui­men te gaan is mijn erva­ring. Ook dit jaar weer. Ik ben er niet alleen in, zo merk ik.
   Wat de plaat­jes betreft, dat is me nog niet opge­val­len en ik heb er ook nog niet eer­der iemand over gehoord. Vreemd. Ik heb even de instel­lin­gen beke­ken en mijn blog bezocht van­uit ande­re pc’s maar dat ziet er alle­maal nor­maal uit. Ik zoek nog wat ver­der of ik iets kan vin­den. Bedankt in ieder geval voor het doorgeven.

   1. Ali

    Ik kan weer plaat­jes zien. Merk­te het van­daag op mijn werk, con­tro­leer het net even hier thuis en ik kan ze weer zien. Geen idee wat het was.

    1. Peter Pellenaars

     Geluk­kig, want ik kon ver­der hele­maal niets vin­den wat de moge­lij­ke oor­zaak zou kun­nen zijn.