Opruimgeluk

Om me heen hoor en lees ik de laat­ste tijd regel­matig over opruimen en con­sumin­deren. Ik weet niet of dit komt omdat er vak­er over gespro­ken en geblogd wordt of sim­pel­weg door­dat ik er zelf wat meer mee bezig ben en het me daar­door eerder opvalt. Niet dat het iets uit­maakt. Het belan­grijk­ste is dat ik er aan toe ben om weer een kleine stap te zetten om mijn lev­en wat overzichtelijk­er te mak­en en mijn hoofd wat meer rust te gun­nen.

Dit­maal ga ik mijn studeerkamer onder han­den nemen. Langza­mer­hand is deze plek waar ik me graag terugtrek om te lezen en te schri­jven dicht­ges­libd met boeken en tijd­schriften. Het is niet zozeer dat de angst me om het hart slaat bij al dat ongelezen druk­w­erk wat op me staat te wacht­en, maar eerder de fysieke ruimte die het inneemt. Ik merk dat het me onrustig maakt wan­neer mijn bureau alti­jd maar volgestouwd ligt of dat er haast geen plek meer vrij is om iets aan de muur te hangen of op een kast te plaat­sen.

Wat ga ik doen?

Allereerst ga ik een aan­tal abon­nementen op tijd­schriften opzeggen. Ik kri­jg meer bin­nen dan ik kan lezen en in niet alles ben ik nog in dezelfde mate geïn­ter­esseerd als toen ik besloot een abon­nement te nemen. Daar­door zal in ieder geval de aan­was wat afne­men. Verder ga ik van een aan­tal tijd­schriften oude jaar­gan­gen doorne­men en alleen die artike­len eruit halen en bewaren (in ord­ners of door te scan­nen) waar­van ik denk dat ik ze nog weleens nodig heb of de moeite waard zijn om te her­lezen. Ook dit zal ruimte oplev­eren.

Met mijn boeken ga ik ook iets dergelijks doen. Ooit was ik al eens begonnen om mijn bib­lio­theek door te nemen en per boek te besluiten of ik het wel of niet zou willen bewaren. Daar ga ik weer serieus werk van mak­en. De boeken die ik om welke reden dan ook niet meer in mijn kast hoef zullen een nieuwe bestem­ming kri­j­gen. Als je op zoek bent naar boeken en er niet al te veel aan uit wilt/kunt geven, dan raad ik je aan mijn blog te bli­jven vol­gen.

Verder heb ik besloten om niet meteen elk boek te kopen waar­van ik denk dat het me wel aanspreekt. Eerst zal ik ze lenen bij de bieb. Ik ben nogal wis­pel­turig en een alleslez­er wan­neer ik de kans kri­jg. Soms kan dit beteke­nen dat ik te snel een boek aan­schaf waar­van ik me lat­er afvraag waarom ik dat gedaan heb. Hopelijk helpt het me op deze wijze het aan­tal impul­saankopen te ver­min­deren. En net als bij de acties gericht op mijn verza­mel­ing tijd­schriften zal dit de nodi­ge ruimte oplev­eren.

Waar komt dit vandaan?

Miss­chien klinkt het raar maar zelf heb ik het gevoel dat het komt omdat ik de grens van vijftig jaar ben gepasseerd. Meer dan ik wil toegeven heeft deze gebeurte­nis dieper inge­grepen dan ik had verwacht. Niet in de zin dat ik con­tinu met mijn leefti­jd bezig ben of denk dat ik het beste van het lev­en heb gehad. Hele­maal niet zelfs. Veeleer heeft het te mak­en dat ik onbe­wust een gelei­delijke veran­der­ing heb onder­gaan van uiter­lijk naar inner­lijk. Waar­bij uiter­lijk niet staat voor mijn eigen fysieke lichaam maar de de mater­iële wereld om me heen. En inner­lijk staat voor geestelijk lev­en. Voor meer con­tem­platie (zon­der de religieuze con­no­tatie die bij dit woord hoort) als ik me zo mag uit­drukken.

Het lijkt alsof mijn beschouwende aard steeds meer de over­hand kri­jgt en ik bij deze de tijd en rust ga nemen om te kijken wat mij dat kan bren­gen. Een beet­je opruimen kan dus geen kwaad.

~ ~ ~

 • Wat herken ik dit! Ookhi­er slibt het langza­am dicht en omdat ik maar een kabouter­huis­je heb is dat zorgelijk. Gelukkig helpt het enorm om nog hoofdza­ke­lijk e‑books te lezen (en te kopen).
  Het is won­der­lijk, ik dacht dat ik als pen­sion­a­da véél meer tijd zou hebben om te lezen (en om op te ruimen) maar niets is min­der waar. Dis­ci­pline bli­jft dus broodnodig.
  Jij sterk­te, suc­ces, een goed uiteinde en een prachtig Nieuw Jaar!

  • Mij lukt het nog steeds niet om e‑books te lezen op een manier dat ik er ook van geni­et. Korte artike­len en blogs daar heb ik geen moeite mee, maar een heel boek bevalt me niet. Dus ik bli­jf voor­lop­ig bij de papieren ver­sie en dat betekent dat ik toch wat moet gaan opruimen want ook mijn studeerkamer is niet al te groot.
   Bij deze ook alvast een voor­spoedi­ge jaar­wis­sel­ing gewenst en een goed 2016!

 • De bib­lio­theek is een geweldige bron van boeken 🙂 Het is me weleens overkomen dat ik een boek zo mooi vind dat ik het alsnog koop. Het was toen niet meer nieuw verkri­jg­baar, maar wel tweede­hands (gelukkig). We hebben ook veel boeken kun­nen verkopen via boekwinkeltjes.nl, maar dat is voor­namelijk non-fic­tie, dus ik weet niet hoe goed dit werkt voor lit­er­atu­ur. Verder geef ik veel boeken weg, aan fam­i­lie, vrien­den of aan de kringloop­winkel. Zo kom je er wel weer vanaf 🙂 Ik ben nog lang geen vijftig, maar houd wel van opruimen. Mijn man is er niet zo goed in, dus die moet ik dan maar een hand­je helpen. Ook doen we alle­bei aan med­i­tatie. Zouden we daar nog meer behoefte aan kri­j­gen als we oud­er zijn? Ik ben benieuwd…

  • Ja, de bieb bli­jft geweldig om in rond te dwalen en ont­dekkin­gen te doen. Ik kom er nog steeds erg graag. En ik heb dezelfde ervar­ing. Wan­neer een boek me goed bevalt dan wil ik het daar­na nog wel eens zelf aan­schaf­fen zodat ik het dicht bij de hand heb om te her­lezen.
   De boeken die ik ga weg­doen zullen op ver­schil­lende manieren een nieuwe bestem­ming gaan vin­den. Lez­ers van mijn blog kun­nen zelf aangeven als ze inter­esse hebben en bij geen reac­ties geef ik ze weg aan bijvoor­beeld fam­i­lie of vrien­den of de kringloop­winkel. Ze gaan in ieder geval niet de vuil­bak in. Dat zou eeuwige zonde zijn.

 • Je bent niet de enige. Ik heb twee weken vrij en heb behoor­lijk veel opgeruimd in deze weken. En die tijd­schrif­tac­ties ga ik ook doen komend jaar, want ik heb een behoor­lijke ongelezen stapel liggen.
  Bij de weg, ik zie de laat­ste tijd bij je blogs een hok­je met een naam­p­je erin, maar geen plaat­je. Ligt dat aan mij?

  • Deze vri­je weken nodi­gen alti­jd uit om wat aan opruimen te gaan is mijn ervar­ing. Ook dit jaar weer. Ik ben er niet alleen in, zo merk ik.
   Wat de plaat­jes betre­ft, dat is me nog niet opgevallen en ik heb er ook nog niet eerder iemand over geho­ord. Vreemd. Ik heb even de instellin­gen bekeken en mijn blog bezocht vanu­it andere pc’s maar dat ziet er alle­maal nor­maal uit. Ik zoek nog wat verder of ik iets kan vin­den. Bedankt in ieder geval voor het doorgeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets