Groenendijk Girls

Home Het was Eer­ste Kerst­dag 2016. De dvd-box van Game of Thro­nes lag pro­mi­nent naast de TV. We maak­ten ons klaar voor een dag­je bin­­ge-wat­chen. Vorig jaar waren we voor ons doen gebrui­ke­lijk laat aan­ge­haakt bij deze serie en rond de jaar­wis­se­ling had­den we de eer­ste vijf sei­zoe­nen al ach­ter de rug. Nu stond dan…

Broederliefde

Soms lees ik een boek waar­in vanal­les voor­bij komt maar waar één sce­ne blijft naprut­te­len in mijn hoofd en dat al het ande­re gelei­de­lijk naar de ach­ter­grond brengt. Vaak hoeft dat niet eens een onder­werp te zijn dat de schrij­ver nadruk­ke­lijk in zijn roman heeft ver­werkt. Het kan een schijn­baar1 wil­le­keu­ri­ge pas­sa­ge zijn waar de mees­te lezers…

WordPress Stories

Van­mid­dag dob­ber­de ik in een kajak op de Rij­kers­woerd­se Plas­sen. Ik had me laten strik­ken om jury­lid te zijn bij een Obsta­cle Run geor­ga­ni­seerd door Buddy2Sur5. Wat ik niet had ver­wacht is dat ik via de kajak van­uit ons trai­nings­ter­rein naar de over­kant van de plas moest ped­de­len om daar mijn…

Het is maar een kinderfeestje

Kin­der­om­buds­man Mar­g­ri­te Kal­ver­boer op NOS: Zwar­te Piet is in zijn hui­di­ge vorm in strijd met het VN-Kin­­der­rech­­ten­­ver­­drag omdat de figuur kan bij­dra­gen aan pes­ten, uit­slui­ting of dis­cri­mi­na­tie. Daar­om moet Zwar­te Piet zoda­nig wor­den aan­ge­past dat kin­de­ren geen nega­tie­ve effec­ten meer kun­nen erva­ren bij het Sin­ter­klaas­feest. Ondanks ver­schil­len zijn de geraadpleegde…

Te koop: ons huis

Het bord moet nog in de tuin maar op Fun­da staat ons huis nu al te koop. Dat moest ook wel want we wil­len graag mee­doen aan de NVM Open Hui­zen dag op zater­dag 1 okto­ber. Haast was dus gebo­den. Er zit­ten nog wat fout­jes in som­mi­ge van de plattegronden…

Odin Enschede — I did it (almost)…

Tus­sen de BSC/Kort run in Gen­nep en die van van­daag in Ensche­de zaten zeg­ge en schrij­ve pre­cies twee weken. In die twee weken ben ik pre­cies één keer gaan trai­nen. Dat was afge­lo­pen don­der­dag. En van­och­tend had ik nog steeds spier­pijn. We kun­nen dus spre­ken van een opti­ma­le voor­be­rei­ding, maar niet heus.…