Jaar: 2016

Groenendijk Girls

Home Het was Eer­ste Kerst­dag 2016. De dvd-box van Game of Thro­nes lag pro­mi­nent naast de TV. We maak­ten ons klaar voor een dag­je bin­ge-wat­chen. Vorig jaar waren we voor ons doen gebrui­ke­lijk laat aan­ge­haakt bij deze serie en rond de jaar­wis­se­ling had­den we de eer­ste vijf sei­zoe­nen al ach­ter de rug. Nu stond dan ein­de­lijk het zes­de sei­zoen op het …

Verder lezen

Eerste kerstdag

Suzan schenkt zich­zelf nog maar eens een kop­je kof­fie in. Dit is haar eer­ste kerst­mis zon­der Lau­rens sinds ze een half jaar gele­den uit elkaar zijn gegaan. Hon­derd­vijf­en­zes­tig dagen om pre­cies te zijn. Op die bewus­te dag zelf had­den ze geen ruzie gehad. Na het avond­eten was Lau­rens gaan ten­nis­sen met col­le­ga’s. De vol­gen­de och­tend werd …

Verder lezen

Dag facebook. Hopelijk niet tot ziens.

Weet je zeker dat ze zo vroeg al open zijn? vroeg Inge toen we onder­weg waren naar de super­markt. Op de auto­ra­dio klonk het nieuws van zeven uur. Ik stel­de haar gerust en hoop­te er onder­tus­sen het bes­te van. Vijf minu­ten later lie­pen we door een gro­ten­deels ver­la­ten Albert Heijn XXL. Vol­le schap­pen en geen …

Verder lezen

Mijnheer Welstand zegt oké!

Qua plan­ning hangt er veel van­af of de uit­brei­ding van ons nieu­we huis zoals wij het in gedach­ten heb­ben goed­ge­keurd gaat wor­den. Van­daag kre­gen we het bericht dat het er goed uit­ziet. De wel­stand­com­mis­sie heeft geen bezwaar tegen het extra volu­me aan woon­ruim­te zodat het nu wach­ten is tot­dat de bouw­ver­gun­ning for­meel door de bureau­cra­ti­sche molen is voor­dat …

Verder lezen

Minutenwerk

Van­och­tend ging de wek­ker om 5:50 uur. Net zoals op ande­re werk­da­gen. Nor­maal laat ik ‘m nog één of hoog­uit twee keer snoozen, maar nu dwong ik mezelf op te staan omdat het mijn laat­ste werk­dag van de week was. Er moest nog een hoop gebeu­ren voor­dat ik een week­je kerst­re­ces kon vie­ren. En over­wer­ken zat …

Verder lezen

Tijd voor innovatie

We had­den van­daag de gele­gen­heid om nieu­we sport­kle­ding met opdruk uit te zoe­ken bij Sur­vi­val Mate­ri­a­len in Bree­den­broek. Het leek me een uit­ge­le­zen kans om ook weer eens naar nieu­we schoe­nen te kij­ken. De Brooks die ik sinds febru­a­ri draag slij­ten wel­is­waar min­der snel dan het vori­ge model, maar hele­maal tevre­den ben ik er niet over. …

Verder lezen

The pros and cons van mooi wonen

Met min­der dan twee maan­den te gaan tot­dat we de sleu­tel van onze nieu­we woning zul­len krij­gen besloot ik van­daag eens uit te zoe­ken of we gebruik kun­nen blij­ven maken van onze hui­di­ge inter­net­pro­vi­der. Niet dat we er zo gewel­dig tevre­den over zijn, maar bij een even­tu­e­le over­stap raken we de email­adres­sen kwijt die we …

Verder lezen

Ontdekkingsreis door het onbekende

[p.109–114] Een kort hoofd­stuk van­daag. Slechts zes blad­zij­des. Het begint met een beschrij­ving hoe de motor­rij­ders hun weg ver­vol­gen via de Yel­low­sto­ne Val­ley door de staat Mon­t­a­na. Onder­weg zien ze een gedenk­te­ken voor de ont­dek­kings­rei­zi­gers Lewis en Clark die begin 19de eeuw een expe­di­tie onder­na­men om over het land van oost naar west te trek­ken, …

Verder lezen

Domper in Doorn

Hoe onvoor­spel­baar de sur­vi­vals­port kan zijn heb ik van­daag aan den lij­ve onder­von­den. Nadat ik twee weken gele­den in Vol­len­ho­ve onder voor mijn doen bar­re omstan­dig­he­den de run wist uit te lopen plus m’n band­je te behou­den, was het van­daag onder veel bete­re con­di­ties al snel afge­lo­pen. Ergens hal­ver­we­ge (wat het aan­tal hin­der­nis­sen betrof althans, …

Verder lezen