Zondag, 3 januari 2016

Het pro­ject Kosinski

Begin 2015 stond er een rij­tje boe­ken op mijn bureau waar­van ik het voor­ne­men had om ze alle­maal te lezen voor­dat het jaar ten ein­de was. Het waren er vijf­tien. Eind decem­ber maak­te ik de balans op en con­sta­teer­de dat ik in totaal vier­en­der­tig boe­ken had gele­zen. Maar van het rij­tje boe­ken dat in janu­a­ri op mijn bureau stond had ik er slechts vier gelezen.

Begin 2016 heb ik één boek op mijn bureau staan, en wel Jer­zy Kos­in­ski — A Bio­grap­hy door James Park Sloan:

He was hai­led as one of the world’s gre­at wri­ters and intel­lec­tu­als, with novels like The Pain­ted Bird and Being The­re. He was acclai­med as a heroic sur­vi­vor and wit­ness of the Holo­caust. He won high litera­ry awards, made the best­sel­ler list, taught and lec­tu­red in pres­ti­gious uni­ver­si­ties, and beca­me an inti­ma­te of the rich and famous in a jet-set world of glit­ter and gla­mour. Then, in a Vil­la­ge Voi­ce expo­sé that sent shock waves throug­hout the intel­lec­tu­al com­mu­ni­ty, he was den­oun­ced as a CIA tool, a supre­me con man and litera­ry fraud, igni­ting a fire­storm of con­tro­ver­sy that con­su­med his reputa­ti­on and cul­mi­na­ted in his head­line-making suicide.

Dit jaar heb ik het voor­ne­men om zo’n beet­je alles wat ik door en over Jer­zy Kos­in­ski kan vin­den te lezen (of te bekij­ken indien het beeld­ma­te­ri­aal is). Al jaren ben ik gefas­ci­neerd door de boe­ken van deze schrij­ver en toen ik in decem­ber via Ama­zon ein­de­lijk een engels­ta­lig exem­plaar van The Her­mit of 69th Street te pak­ken had gekre­gen wil­de ik eigen­lijk meer weten over de ach­ter­grond van dit boek en de moge­lij­ke rela­tie met zijn zelf­moord. Daar­om eerst maar eens boven­ver­mel­de bio­gra­fie op de kop getikt. Al gaan­de­weg het eer­ste hoofd­stuk ont­stond het idee om me ver­der te gaan ver­die­pen in leven en werk van deze auteur.

Natuur­lijk zal ik ook ande­re boe­ken (die niet over Jer­zy Kos­in­ski gaan) van ande­re schrij­vers blij­ven lezen, want mezelf ken­nen­de weet ik dat dat van­zelf gaat. Het onder­werp Kos­in­ski gaat ech­ter het cen­tra­le the­ma vor­men in mijn lees­ac­ti­vi­tei­ten voor 2016.

Wat het me gaat bren­gen en of ik het vol zal hou­den? Ik heb geen flauw idee. Het is ten­slot­te slechts een voornemen.

~ ~ ~

Dit is een bij­dra­ge voor het #50books ini­ti­a­tief dat in 2016 door Hen­drik-Jan de Wit wordt ver­zorgd.
Vraag 1
Wat is je lees­voor­ne­men voor 2016?


Reacties

 1. Carolien Geurtsen

  Wat een kei leuk pro­ject. Fas­ci­ne­ren­de man, veel van hem gele­zen vroeger.

  1. Peter Pellenaars

   Erg fas­ci­ne­rend kan ik wel zeg­gen. De bio­gra­fie door James Park Slo­an is een aanrader.

 2. Elja

  Over voor­ne­mens las ik dit bij Cor: https://zenoemenhetdesignthinking.wordpress.com/2016/01/03/ik-begin-met-roken/. Wat mij met name inte­res­seert is de vraag waar­om je zoveel boe­ken hebt gele­zen maar niet die van je lijst (-4). Waar­om niet? Te zwa­re wer­ken? Niet uit­no­di­gend? Ik heb helaas ook een sta­pel boe­ken lig­gen waar ik niet aan toe­ge­ko­men ben. Omdat ze zo zwaar zijn, denk ik. Hmmm. Dit is GEEN voor­ne­men maar wie weet. 🙂

  1. Peter Pellenaars

   Ik denk dat het in mijn geval rede­lijk sim­pel is waar­om ik die sta­pel niet gele­zen heb. Wan­neer ik name­lijk van plan ben om eerst boek A en dan boek B en ver­vol­gens boek C te lezen, dan gaat het in de prak­tijk anders. Tij­dens het lezen van boek A leg ik een lijst­je van boe­ken aan die ik zou wil­len lezen naar aan­lei­ding van boek A. Meest­al komt boek B niet op dat lijst­je voor. Dus ik wijk al snel af van mijn oor­spron­ke­lij­ke plan van­we­ge alle asso­ci­a­ties met ande­re boe­ken tij­dens het lezen van een boek.
   Het komt denk ik omdat ik hap-snap lees en in veel geïn­te­res­seerd ben. Dus zit er niet veel struc­tuur in. En die hoeft er ook niet in te zitten.
   Dank voor de link naar Cor. En ik kan me er hele­maal in vinden.

 3. Anna

  Mijn pro­ject wat lezen betreft zal er voor­al uit bestaan om nu eens ein­de­lijk kom­af te maken met die sta­pel nog onge­le­zen boe­ken… Of dat gaat luk­ken is nog maar de vraag hé… er komen elke maand wel nieu­we boe­ken uit.

  1. Peter Pellenaars

   Zolang je maar blijft lezen is het al goed, zo ben ik van mening. Tar­gets zijn een bijzaak.