Zondag, 3 januari 2016

Het pro­ject Kosinski

Begin 2015 stond er een rij­tje boe­ken op mijn bureau waar­van ik het voor­ne­men had om ze alle­maal te lezen voor­dat het jaar ten ein­de was. Het waren er vijf­tien. Eind decem­ber maak­te ik de balans op en con­sta­teer­de dat ik in totaal vier­en­der­tig boe­ken had gele­zen. Maar van het rij­tje boe­ken dat in janu­a­ri op mijn bureau stond had ik er slechts vier gelezen.

Begin 2016 heb ik één boek op mijn bureau staan, en wel Jer­zy Kos­in­ski — A Bio­grap­hy door James Park Sloan:

He was hai­led as one of the world’s gre­at wri­ters and intel­lec­tu­als, with novels like The Pain­ted Bird and Being The­re. He was acclai­med as a heroic sur­vi­vor and wit­ness of the Holo­caust. He won high litera­ry awards, made the best­sel­ler list, taught and lec­tu­red in pres­ti­gious uni­ver­si­ties, and beca­me an inti­ma­te of the rich and famous in a jet-set world of glit­ter and gla­mour. Then, in a Vil­la­ge Voi­ce expo­sé that sent shock waves throug­hout the intel­lec­tu­al com­mu­ni­ty, he was den­oun­ced as a CIA tool, a supre­me con man and litera­ry fraud, igni­ting a fire­storm of con­tro­ver­sy that con­su­med his reputa­ti­on and cul­mi­na­ted in his head­line-making suicide.

Dit jaar heb ik het voor­ne­men om zo’n beet­je alles wat ik door en over Jer­zy Kos­in­ski kan vin­den te lezen (of te bekij­ken indien het beeld­ma­te­ri­aal is). Al jaren ben ik gefas­ci­neerd door de boe­ken van deze schrij­ver en toen ik in decem­ber via Ama­zon ein­de­lijk een engels­ta­lig exem­plaar van The Her­mit of 69th Street te pak­ken had gekre­gen wil­de ik eigen­lijk meer weten over de ach­ter­grond van dit boek en de moge­lij­ke rela­tie met zijn zelf­moord. Daar­om eerst maar eens boven­ver­mel­de bio­gra­fie op de kop getikt. Al gaan­de­weg het eer­ste hoofd­stuk ont­stond het idee om me ver­der te gaan ver­die­pen in leven en werk van deze auteur.

Natuur­lijk zal ik ook ande­re boe­ken (die niet over Jer­zy Kos­in­ski gaan) van ande­re schrij­vers blij­ven lezen, want mezelf ken­nen­de weet ik dat dat van­zelf gaat. Het onder­werp Kos­in­ski gaat ech­ter het cen­tra­le the­ma vor­men in mijn lees­ac­ti­vi­tei­ten voor 2016.

Wat het me gaat bren­gen en of ik het vol zal hou­den? Ik heb geen flauw idee. Het is ten­slot­te slechts een voornemen.

~ ~ ~

Dit is een bij­dra­ge voor het #50books ini­ti­a­tief dat in 2016 door Hen­drik-Jan de Wit wordt ver­zorgd.
Vraag 1
Wat is je lees­voor­ne­men voor 2016?