Dinsdag, 5 januari 2016

Wat de moei­te waard is om te doen

Voor­dat ik me ver­der ga ver­die­pen in leven en werk van Jer­zy Kos­in­ski ben ik eerst van plan een aan­tal boe­ken uit te lezen waar ik al in begon­nen was. Anders komt het er mis­schien niet meer van mocht ik een­maal geheel in de ban van Kos­in­ski gera­ken. Tege­lij­ker­tijd kleeft er wel een gevaar aan. Voor het­zelf­de geld blijf ik han­gen bij het leven en werk van een com­pleet ande­re auteur. Het zij zo.

Het boek dat ik deze week wil uit­le­zen is Waar­over ik praat als ik over hard­lo­pen praat door Haruki Mura­kami. Ofte­wel Hashi­ru koto ni tsui­te kata­ru toki ni boku no kata­ru koto voor de Japans lezen­de mede­mens. Al heel lang staat dit boek op mijn ver­lang­lijst maar nog lan­ger dacht ik dat de titel Waar­over ik denk als ik aan hard­lo­pen denk was. Van­daar de bij­na gelijk­lui­den­de blog­post die ik zo’n ander­half jaar gele­den in wat nu blijkt haast een­zelf­de stijl als Mura­kami (mag ik over­drij­ven? ja, dat mag ik) schreef.

Onder­werp van het boek, en dat zal geen ver­ras­sing zijn, is hard­lo­pen en hoe Mura­kami deze sport al meer dan vijf­en­twin­tig jaar bij­na dage­lijks beoe­fend. Maar daar­naast beschrijft hij ook op wel­ke manier deze dis­ci­pli­ne hem tot hulp is bij het schrij­ven van romans. Twee onder­wer­pen waar ik graag over lees. Boven­dien is het uiterst aan­ste­ke­lijk opge­schre­ven en komen er regel­ma­tig van die sim­pe­le maar krach­ti­ge (volks)wijsheden voor­bij die ik in de tek­sten van Mura­kami zo kan waarderen.

Deze avond las ik bij­voor­beeld de vol­gen­de zin­sne­de die voor mijn gevoel de eind­con­clu­sie van mijn blog­post gis­ter per­fect samenvat:

… wat de moei­te waard is om te doen, is de moei­te waard om met enthou­si­as­me te doen …
[p.116, Waar­over ik praat als ik over hard­lo­pen praat]

Tel­kens na het lezen van weer een hoofd­stuk heb ik ont­zet­ten­de zin om ofwel (gelijk­tij­dig lijkt me voor­als­nog onmo­ge­lijk) een mara­thon te gaan lopen ofwel met het schrij­ven van een roman te star­ten. Maar boven­al wil ik ver­der lezen. Dus.