Woensdag, 6 januari 2016

Gedaan lijst­je

Tij­dens de sur­vi­val­run trai­ning deze avond liep ik op het eind met iemand mee die er dui­de­lijk door­heen zat. Ik had hem nog nooit eer­der gezien wat ver­schil­len­de rede­nen kon heb­ben: hij train­de voor het eerst mee of hij train­de op ande­re dagen of ik had weer eens last van het feit dat ik nog­al slecht ben in het ont­hou­den van gezichten.

Hij bleek voor het eerst mee te trainen.

Naar adem hap­pend vroeg hij hoe lang ik al train­de. Bij­na een half jaar, zo gaf ik aan en moest den­ken aan mijn eigen eer­ste les toen voor mijn gevoel niets luk­te. Heel nor­maal vol­gens de trai­ner van dienst. We moesten er reke­ning mee hou­den dat we er wel vijf tot zes maan­den voor nodig zou­den heb­ben om enigs­zins fat­soen­lijk de hin­der­nis­sen te kun­nen nemen.

Het leek me toen een eeu­wig­heid. Nu lijkt het als­of de tijd voor­bij is gevlo­gen. En een eer­ste sur­vi­val­run heb ik al ach­ter de rug.

Wat ont­zet­tend gehol­pen heeft is dat we van­af die eer­ste les veel meer bezig zijn geweest met wat ons al luk­te (en daar trots op te zijn) dan wat we nog niet onder de knie had­den (dat zou van­zelf wel komen als ook wij ble­ven komen).

Ach­ter­uit kij­ken en pro­gres­sie zien geeft moti­va­tie om door te gaan. Die wijs­heid deel­de ik met de nieuweling.

Op mijn blog ben ik iets soort­ge­lijks aan het doen. Ondanks dat ik altijd beweer niet aan goe­de voor­ne­mens te doen heb ik wel een klein to do lijst­je van zaken die ik wil oppak­ken of ver­an­de­ren. Even heb ik over­wo­gen dit lijst­je onli­ne te zet­ten als stok ach­ter de deur.

Maar ik doe het eens anders. Dit jaar ga ik bij­hou­den waar mijn vrije tijd zoal aan ver­lo­ren gaat en ver­vol­gens gebruik ik het om naast mijn to do lijst te leg­gen zodat ik kan zien of het over­een­komt. Mis­schien haal ik ook hier dan de moti­va­tie uit de pro­gres­sie die hope­lijk te zien is rond een aan­tal zaken die ik wil ver­an­de­ren cq verbeteren.

Wel­ke dat zijn? Een goed ver­staan­der zal het mis­schien kun­nen opma­ken uit mijn gedaan lijst­je (ook te vin­den door in het menu op de link ‘het jaar 2016’ te klikken).