Donderdag, 7 januari 2016

Gen­drin­gen, here I come!

Omdat het gis­ter­avond goed ging met mijn achil­les­pees en de enkel­band defi­ni­tief weer opge­bor­gen kan wor­den zocht ik de web­si­te van de Sur­vi­val­bond Neder­land op en klik­te daar door naar de wed­strijd­ka­len­der. Wat zou een mooie run zijn nu het lijkt als­of ik me daar weer aan kan gaan wagen na in Dinx­per­lo mijn eer­ste erva­ring te heb­ben opgedaan?

Ik kwam uit in Gen­drin­gen. De run die ik heb geko­zen is 7 km Recre­a­tief op zater­dag 30 janu­a­ri. Dus nog ruim drie weken voor een goe­de voor­be­rei­ding. Moet haal­baar zijn. En dan eens te zien in wel­ke tijd ik ein­dig wan­neer ik bles­su­re­vrij van start kan gaan. Een vol­gen­de mijlpaal.

PS: Op de site van Gen­drin­gen zag ik nog iets leuks. Een eve­ne­ment app voor deel­ne­mers en toe­schou­wers. Niet alleen te gebrui­ken wan­neer je in Gen­drin­gen op bezoek gaat, maar ook om van­uit huis deel­ne­mers live te kun­nen vol­gen. Ik zal te zij­ner tijd mijn wed­strijd­num­mer ver­mel­den voor dege­nen die gebruik van deze app wil­len maken.