Antidateren

Naar wat ik begri­jp zijn er veel blog­gers die bijvoor­beeld gedurende het week­end een hele serie blog­posts schri­jven en deze ver­vol­gens zodanig klaarzetten dat er elke dag een­t­je gepub­liceerd wordt.

Nie­mand die daar moeil­ijk over doet. Ik ook niet. Alleen valt dit wat mij betre­ft niet in de cat­e­gorie van iedere dag bloggen.

Het omge­keerde kan natu­urlijk ook. Dat je in het week­end (na een drukke week waarin je op som­mige dagen geen kans hebt gezien om te bloggen) een serie blog­posts schri­jft die je ver­vol­gens de datum meegeeft van de dagen die als lege gat­en in een verder gaaf gezicht je blog­a­rchief ontsieren. Daar­na klik je op ‘pub­lish’.

Daar kan ook nie­mand moeil­ijk over doen. Toch?

Dat bedacht ik me gis­ter mor­gen zojuist.

~ ~ ~

4 Comments

Geef een reactie