Geen platte icoontjes op een niet bestaande plank

Enkele collega’s van mij zijn hele­maal ver­slaafd aan het online bestellen van aller­lei spul op sites zoals mark­t­plaats en eBay, maar dan de Oost­erse of Azi­atis­che tegen­hang­ers. De vee­lal iets min­dere kwaliteit wordt ruim­schoots gecom­penseerd door de belache­lijk lage pri­js. En niets te kla­gen over tijdi­ge lev­er­ing of retour­mo­gelijkheid.

Het heeft mij nog niet weten te ver­lei­den er een aankoop te doen. Zoveel heb ik niet nodig en eerlijk gezegd loop ik liev­er een winkel bin­nen dan dat ik in een online cat­a­lo­gus rond­k­lik.

Afgelopen week vertelde een van de kooplustige collega’s over een soort van vir­tu­al real­i­ty bril of helm (dat werd me niet hele­maal duidelijk) waarmee je bijvoor­beeld con­certen kon bij­wo­nen of avon­turen­spel­let­jes kon spe­len alsof je er mid­den in zat. Over­al waar je keek zag je wat je ook zou zien mocht je ter plaatse zijn. En dat alles voor slechts enkele tien­t­jes.

Wel moest je voorzichtig aan doen want zek­er in het begin werd je er flink mis­selijk van. Ik moest denken aan mijn eerste ervarin­gen met race­spel­let­jes op de com­put­er waar je met een stu­urt­je of joy­stick in de hand als het ware over je dash­board heen keek op de weg. Net als in het echt.

Afgezien van het feit dat ik er weinig aan­leg voor had (ik bleef maar tollen en reed vak­er naast dan op de baan) maak­te het me ook nog eens duizelig.

Boven­di­en had ik nooit het gevoel dat de ervar­ing het­zelfde was als daad­w­erke­lijk een auto besturen. Eerder vond ik het in die zin gevaar­lijk omdat een hele gen­er­atie toekom­stige wegge­bruik­ers een ver­keerd idee van autori­j­den en het ver­keer kre­gen.

Het­zelfde heb ik met ebooks. Hoe dicht ze ook in de buurt komen van een echt boek voor wat betre­ft ‘the looks’ door let­ter­type, omslag en dergelijke gelijk te houden, ‘the feels’ bli­jven onbereik­baar. Er ont­breekt een dimen­sie. Ja, je kunt met een eread­er ook lekker op de bank kruipen maar je hebt geen boek in je han­den. Hoeveel voorde­len een ebook mag hebben vergeleken met een fysiek boek het zal alti­jd geen fysiek boek bli­jven.

Mijn boekenkast bli­jft daarom alti­jd tot de nok toe gevuld met papi­er. Omdat het lezen van een boek meer is dan een tekst tot je nemen. Een plank vol boeken ontsti­jgt de kale realiteit van nullen en enen die net zo makke­lijk weer gewist kun­nen wor­den waar­door je ‘boeken’ verd­we­nen zijn.

Waar tast­bare boeken dragers zijn van niet alleen de tekst maar ook van geuren en herin­ner­in­gen, bli­jven ebooks plat­te icoon­t­jes op een niet bestaande plank.

Zou je me daarom vra­gen wat mijn boekenkast over mij vertelt, dan kan het antwo­ord kort zijn: ik word mis­selijk van ebooks.

~ ~ ~

Dit is een bij­drage voor het #50books ini­ti­atief dat in 2016 door Hen­drik-Jan de Wit wordt ver­zorgd.
Vraag 2
Wat vertelt jouw boekenkast over jou?

~ ~ ~

    • Veel lez­ers ervaren het anders zo zie ik om me heen. En daar heb ik verder ook geen prob­leem mee. Mij lukt het alleen niet. Gedeel­telijk omdat ik er inder­daad kop­pi­jn van kri­jg of mis­selijk van word, maar ook omdat ik er niet echt moeite voor doe. Ik kan een ebook maar niet zien als een echt boek. Het ligt me gewoon niet.

  • Beste Peter,
    Ook ik geef de voorkeur aan papi­er, ook al zijn e-read­ers soms prak­tis­ch­er. Ik kan dan ook met veel bezwaren tegen e-read­ers instem­men die Craig Mod geeft — waar je een paar maan­den gele­den naar link­te.
    Mods pre­sen­tatie Edges and Bound­aries and the Future Book vind ik in dit opzicht ook de moeite waard. Mocht je die nog niet ken­nen, zie hier: https://vimeo.com/33919422
    Groet, Just

  • Ik had het nooit gedacht maar tegen­wo­ordig gaan e-books me veel beter af. Zo heb ik al ver­schil­lende papieren exem­plaren omgeruild voor de dig­i­tale ver­sie. Even­goed heb ik met nieuw­jaar wel 3 papieren boeken gekocht 😀

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets