Categorieën
Blogpost

Zondag, 10 januari 2016

Geen plat­te icoon­tjes op een niet bestaan­de plank.

Enke­le collega’s van mij zijn hele­maal ver­slaafd aan het onli­ne bestel­len van aller­lei spul op sites zoals markt­plaats en eBay, maar dan de Oos­ter­se of Azi­a­ti­sche tegen­han­gers. De veel­al iets min­de­re kwa­li­teit wordt ruim­schoots gecom­pen­seerd door de bela­che­lijk lage prijs. En niets te kla­gen over tij­di­ge leve­ring of retourmogelijkheid.

Het heeft mij nog niet weten te ver­lei­den er een aan­koop te doen. Zoveel heb ik niet nodig en eer­lijk gezegd loop ik lie­ver een win­kel bin­nen dan dat ik in een onli­ne cata­lo­gus rondklik.

Afge­lo­pen week ver­tel­de een van de koop­lus­ti­ge collega’s over een soort van vir­tu­al rea­li­ty bril of helm (dat werd me niet hele­maal dui­de­lijk) waar­mee je bij­voor­beeld con­cer­ten kon bij­wo­nen of avon­tu­ren­spel­le­tjes kon spe­len als­of je er mid­den in zat. Over­al waar je keek zag je wat je ook zou zien mocht je ter plaat­se zijn. En dat alles voor slechts enke­le tientjes.

Wel moest je voor­zich­tig aan doen want zeker in het begin werd je er flink mis­se­lijk van. Ik moest den­ken aan mijn eer­ste erva­rin­gen met race­spel­le­tjes op de com­pu­ter waar je met een stuur­tje of joy­stick in de hand als het ware over je dash­board heen keek op de weg. Net als in het echt.

Afge­zien van het feit dat ik er wei­nig aan­leg voor had (ik bleef maar tol­len en reed vaker naast dan op de baan) maak­te het me ook nog eens duizelig.

Boven­dien had ik nooit het gevoel dat de erva­ring het­zelf­de was als daad­wer­ke­lijk een auto bestu­ren. Eer­der vond ik het in die zin gevaar­lijk omdat een hele gene­ra­tie toe­kom­sti­ge weg­ge­brui­kers een ver­keerd idee van auto­rij­den en het ver­keer kregen.

Het­zelf­de heb ik met ebooks. Hoe dicht ze ook in de buurt komen van een echt boek voor wat betreft ’the looks’ door let­ter­ty­pe, omslag en der­ge­lij­ke gelijk te hou­den, ’the feels’ blij­ven onbe­reik­baar. Er ont­breekt een dimen­sie. Ja, je kunt met een erea­der ook lek­ker op de bank krui­pen maar je hebt geen boek in je han­den. Hoe­veel voor­de­len een ebook mag heb­ben ver­ge­le­ken met een fysiek boek het zal altijd geen fysiek boek blijven.

Mijn boe­ken­kast blijft daar­om altijd tot de nok toe gevuld met papier. Omdat het lezen van een boek meer is dan een tekst tot je nemen. Een plank vol boe­ken ont­stijgt de kale rea­li­teit van nul­len en enen die net zo mak­ke­lijk weer gewist kun­nen wor­den waar­door je ‘boe­ken’ ver­dwe­nen zijn.

Waar tast­ba­re boe­ken dra­gers zijn van niet alleen de tekst maar ook van geu­ren en her­in­ne­rin­gen, blij­ven ebooks plat­te icoon­tjes op een niet bestaan­de plank.

Zou je me daar­om vra­gen wat mijn boe­ken­kast over mij ver­telt, dan kan het ant­woord kort zijn: ik word mis­se­lijk van ebooks.

~ ~ ~

Dit is een bij­dra­ge voor het ini­ti­a­tief dat in 2016 door Hen­drik-Jan de Wit wordt ver­zorgd.
Vraag 2
Wat ver­telt jouw boe­ken­kast over jou?

7 reacties op “Zondag, 10 januari 2016”

Veel lezers erva­ren het anders zo zie ik om me heen. En daar heb ik ver­der ook geen pro­bleem mee. Mij lukt het alleen niet. Gedeel­te­lijk omdat ik er inder­daad kop­pijn van krijg of mis­se­lijk van word, maar ook omdat ik er niet echt moei­te voor doe. Ik kan een ebook maar niet zien als een echt boek. Het ligt me gewoon niet.

Bes­te Peter,
Ook ik geef de voor­keur aan papier, ook al zijn e‑readers soms prak­ti­scher. Ik kan dan ook met veel bezwa­ren tegen e‑readers instem­men die Craig Mod geeft — waar je een paar maan­den gele­den naar linkte.
Mods pre­sen­ta­tie Edges and Boun­da­ries and the Futu­re Book vind ik in dit opzicht ook de moei­te waard. Mocht je die nog niet ken­nen, zie hier: https://vimeo.com/33919422
Groet, Just

Ik had het nooit gedacht maar tegen­woor­dig gaan e‑books me veel beter af. Zo heb ik al ver­schil­len­de papie­ren exem­pla­ren omge­ruild voor de digi­ta­le ver­sie. Even­goed heb ik met nieuw­jaar wel 3 papie­ren boe­ken gekocht 😀

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *