20160118 — maandag

Waar bleef de (vrije) tijd van 11 t/m 17 januari?

survivaltraining

Mijn vrije­tijds­be­ste­ding van afge­lo­pen week:

 • iede­re dag een blogpost
 • 75 min hardlopen
 • 30 min fitness
 • 3,5 uur trai­ning survivalrun
 • Ele­men­ta­ry: afle­ve­ring 4 t/m 9 – sei­zoen 1
 • Hom­e­land: afle­ve­ring 5 t/m 6 – sei­zoen 4
 • The Her­mit of 69th Street – Jer­zy Kos­in­ski: p. 1–44
 • His­to­risch Nieuws­blad: nr. 7 – 2003
 • Spie­gel His­to­riael: nr. 3 – 1992
 • De Groe­ne Amster­dam­mer: nr. 5 – 2012

Con­clu­sie: meer dan vol­doen­de gesport, te wei­nig gele­zen en te veel Net­flix gekeken.
Dat zou je althans op basis van de kale fei­ten kun­nen zeg­gen. Als ver­de­di­ging wil ik ech­ter opbren­gen dat het boek van Kos­in­ski taaie stof is. Voor­zien van meer­de­re voet­no­ten op bij­na iede­re blad­zij­de en daar­naast ook nog eens vele cita­ten die de stel­ling onder­schrij­ven dat zo’n beet­je alles al eens eer­der gezegd/geschreven is, maakt dat het lezen een tijd­ro­ven­de bezig­heid. Toch kan het geen kwaad om iets­jes min­der op Net­flix af te stem­men hoe­wel dat het eni­ge is waar­voor ik afge­lo­pen week de TV heb aangezet.
Met over twee weken de sur­vi­val­run van Gen­drin­gen voor de boeg wordt de opdracht voor deze week om flink door te blij­ven trai­nen ondanks de win­ter­se omstan­dig­he­den. De ove­ri­ge vrije tijd ga ik ver­de­len over lezen en schrijven/bloggen. Eens zien wat dat oplevert.
~ ~ ~
Nu ik als expe­ri­ment een tijd­je dage­lijks ga bij­hou­den waar zoal mijn vrije tijd aan ver­lo­ren gaat, lijkt het me niet meer dan logisch om er peri­o­diek op terug te kij­ken en er lering uit te trek­ken. Een mens moet iets met z’n vrije tijd, nietwaar?

4 thoughts on “20160118 — maandag

 1. vrije tijd gaat toch niet ver­lo­ren als je die besteedt aan din­gen die je leuk, dan wel belang­rijk vindt?

 2. Wat dap­per. Ik zou bang zijn dat mijn tele­vi­si­eu­ren te con­fron­te­rend zijn en ik niet goed weet hoe dat terug te dringen.

  • Och, daar is niet veel dap­pers aan. Gewoon in mijn geval even terug­kij­ken of ik even­tu­eel kan her­lei­den waar­om ik mijn vrije tijd anders heb inge­vuld dan ik voor­af van plan was. Niet omdat ik super­plan­ma­tig wil leven. Juist niet. Maar wel om te zien of ik ach­ter­af bij­voor­beeld te wei­nig tijd had om te lezen en dus niet teleur­ge­steld hoef te zijn dat ik een bepaald boek niet heb uit­ge­kre­gen ter­wijl ik me dat wel voor­ge­no­men had.
   Trou­wens het terug­drin­gen van tele­vi­si­eu­ren is iets wat mij het meest van al is mee­ge­val­len in ver­ge­lij­king met ande­re zaken die ik wil­de ver­an­de­ren. En het levert ook met­een zoveel op dat je het dan van­zelf steeds min­der gaat doen. Ik zou het liefst mijn tv-abon­ne­ment opzeg­gen ware het niet dat Inge zo af en toe nog wel eens een pro­gram­ma wil zien of opnemen.

Comments are closed.